Mark 3

Iesu i walaangalaanga paa a muaana baa limaana i baau

(Mt 12:9-14; Lk 6:6-11)

Ma Iesu i ruk balet u ra ruma na lotu, ma raa muaana kuraa matira a limaana i baau. Ma raa taara diat baat kup ta utnaa baa diat a takuna Iesu uni, io, diat babo ururai baa lelawaai in walaangalaanga a malaapaang u ra Bung Saabaat, baa pate. Ma i piri karom a muaana baa limaana i baau naa, “Un tur ubin namuga taan diat raap.” Ma i tiri diat lenbi, “Aawa maa a kum Naagagon i piri naa din paami u ra Bung Saabaat? Din paam a koina baa din paam aakaina, din walaaun te baa din aak doko te?” Iaku pa diat babaalu. Iesu i babo na kaankaan karom diat raap. I tapunuk kabina maa a balaandiat i dekdek. Ma i piri taa ra muaana naa, “Un kado a limaam.” Ma i kadoi, ma a limaana i tubu balet. Baa a kum Parisaaio diat pari, diat waan karom a taara anun Erodes, ma diat wepaak paa maut un Iesu, baa diat a aak dokoi lelawaai.

A ngaala na kor na taara diat waan karom Iesu baa i ki nakono

Iesu ma ra nuna kum naat na wawer diat waan pari unakono, ma a ngaala na kor na taara taangirong u ra papaar Gaalilaia diat murmuri. Ma mongoro na taara kaai diat murmuri taangirong u ra papaar Iudaia, ma taanginaanga Ierusalem, ma taangirong u ra papaar Idumaaia, ma taangirong un raa papaara daanim Ioridaan, ma taangirong Tiro ma Sidon kaai. A ngaala na kor diat, diat waan paat, maa diat aa walangoro taa a kum ngaalangaala na utnaa baa Iesu ia paam taai. Io, i wapua anuna taara na wawer kupi diat a tul alop a mon, ma baa a ngaala na kor na taara diat a liur baat paai, io in kaa uni. 10 I piri lenmaa kabina ia walaangalaanga paa mongoro na malaapaang, ma diat baa diat malaapaang diat tul aara pa diat kupi diat a kakaraai marawaai karom Iesu ma diat a paami. 11 Ma diat baa a kum tabaraan diat ruk taau un diat, baa diat babo Iesu diat puka pari namataana. Ma a kum tabaraan diat kulkulaai lenbi, “Ui a Natun God.” 12 Iaku i turbaat diat kupi koku diat pir waiaai naa ia woi.

Iesu i pilak paa a 12 aapostolo

(Mt 10:1-4; Lk 6:12-16)

13 Namur i waan tato unaanga nate u ra taangaai lik, ma i wataa pa diat baa i nem diat, ma diat waan karomi. 14 Ma i pilak paa ku 12, ma i waatung diat a kum aapostolo. I pilak pa diat kupi diat a weur mai, ma kupi in tula wa diat ma diat a warawaai ma ra pirpir anun God. 15 I taar taa a naagagon taan diat kupi diat a lu irok wa a kum tabaraan ko ra taara.

16 Bari diat 12 baa i pilak pa diat: Simon ia baa Iesu i taar taa kaai raa iaana baa Petero. 17 Iaakobo dina ma Ioaanes a ru natun Sebedaaio, baa Iesu i taar balet a iaandiaar baa Boaanerges, a kukuraaina baa a ru natu ra pakpagur, 18 Aanderiaas, Pilipo, Baatolomaaio, Maataio, Tomaas, Iaakobo a natun Aalipaaio, ma Tadaaio, ma

Simon raa ko ra kikil Silot,
(3:18) A kikil Silot pa diat nem a mataanitu Rom kupi in naagagon diat.
19 ma Iudaas Iskaariot, ia baa i wagu taa Iesu.

Iesu diaar ma Belsebul

(Mt 12:22-32; Lk 11:14-23; 12:10)

20 Namur baa Iesu i waan paat u ra nuna taamaan, a ngaala na kor na taara balet diat waan karomi, ma pa ta pakaana bung kupi Iesu ma anuna kum naat na wawer diat a wangaan uni. 21 Baa anuna wuna taara diat walangoro a utnaa mi, diat waan kupi diat a ben paai, maa a taara diat piri un Iesu naa ia longlong. 22 A kum tena wawer u ra kum Naagagon taanginaanga Ierusalem, diat piri lenbi, “Belsebul, a tadaaru anu ra kum tabaraan, i ruk taau un Iesu, ma i lu irok wa a kum tabaraan ma ra dekdekin Belsebul.” 23 Io, Iesu i wataa pa diat karomi, ma i pir a kum pirpir welwelaar lenbi, “Saataan in lu irok lelawaai wa Saataan? 24 Baa ta mataanitu diat balet ut diat a weium wetalaai, a mataanitu maa in tur dekdek lelawaai? 25 Ma baa ta naadiwaatamaana diat a weium wetwetalaai balet ku ma diat, pain diat a ki ungaai ma. 26 Baa Saataan i weium balet ku ma ra nuna kum tultul, anuna mataanitu pa in tur dekdek ma, in raap ku.

27 “Pa te in ruk laar paai u ra ruma anu ra dekdek na muaana, ma in lo a kum utnaa taanga naruma, baa pa i wi amuga taa a dekdek na muaana maa. Baa ut in wi akoto muga taai, namur in lo paa maraagaam a kum utnaa anu ra muaana maa. 28 Iaau pir a lingtatuna taa muaat: Din una wa a kum aakaina mangamangaan raap anu ra taara, ma ra nundiat kum aakaina pirpir kaai un God. 29 Iaku baa te in pirpir aakaka u ra Takado na Nion, pain te in una laar paai. Anuna aakaina mangamangaan maa in tur takum.” 30 Iesu i piri lenmi kabina diat piri uni naa, “A tabaraan i ruk taau uni.”

Naan Iesu ma ra kum tatena liklik

(Mt 12:46-50; Lk 8:19-21)

31 Naan Iesu ma ra kum tatena liklik diat waan paat, diat tur nataamaan ma diat wetulaa kupi. 32 Ma a kor na taara diat ki lili paai ma diat piri taana naa, “Naam ma ra kum tatem liklik bari diat nataamaan. Diat nem na babo ui.” 33 Ma i tiri diat, “Woi maa naang, ma woi diat maa a kum tateng liklik?” 34 Ma i babo karom diat raap baa diat ki lili paai. Ma i piri lenbi naa, “Baboi, diat baa naang ma ra kum tateng liklik, bari diat! 35 Maa ia baa i murmur a nemnem anun God, ia ut maa tenglik a muaana, ma tenglik a tabuan ma naang.”

Copyright information for `RAI