aAais 6:9-10

Mark 4

A pirpir welwelaar u ra tena minamaarut

(Mt 13:1-9; Lk 8:4-8)

Iesu i turpaa balet a wawer nakono naa ra taai kikil. Ma a ngaala na kor na taara diat waan paat karomi. Io, i kaa u ra mon ma i ki taau uni nataai. Ma a kor na taara raap diat tur nakono. Ma i wer diat un ta mongoro na utnaa ma ra kum pirpir welwelaar. I wer diat lenbi, “Muaat a walangoroi! Raa tena minamaarut i waan kupi in lamira a kum waina wit. Baa i lalamira waanwaan, raa kum waina diat puka taau u ra aakapi, ma ra kum pika diat rowo paat ma diat aan wa diat. Raa kum waina kaai diat puka taau u ra pia na waatwaat, baa a pia pa i ngaala, ma diat ilak paat gagaa, maa a pia pa i but. Ma baa a mage i waan paat diat malulur ma diat maraang raap, kabina maa pa ta aakaarindiat. Raa kum waina kaai diat puka taau naliwan u ra kum katkadaa, ma ra kum kadaa diat tawa ma diat tawa baat pa diat, ma pa diat wa. Ma raa kum waina kaai diat puka taau u ra koina pia. Diat tawa, ma diat ngaala waanwaan ma diat wa, raa mangaan 30 waindiat, raa mangaan kaai 60, ma raa mangaan 100.”

Namur Iesu i piri naa, “Ia baa in talingaana, i koina baa in walangor mai.”

Iesu i wawer ma ra pirpir welwelaar karom a taara raap

(Mt 13:10-17; Lk 8:9-10)

10 Baa Iesu maku ungaai ma ra nuna 12 naat na wawer ma raa taara kaai diat ki, diat tiri u ra kum pirpir welwelaar. 11 Ma i piri taan diat: “God ia taar taa a manaana taa muaat kupi muaat a nunura a kum utnaa na pidik u ra nuna mataanitu. Iaku karom a taara ingen, din wer diat u ra kum utnaa raap ma ra kum pirpir welwelaar, 12 kupi

‘diat a bababo ma pa diat a babo lelei,
diat a walwalangor, ma pa diat a walangoro lelei,
ma pa diat a manaana uni.
Baa gun diat a babo lele ma diat a manaana,
io, diat a tapuku karom God,
ma in una wa anundiat kum aakaina mangamangaan.’” a 

Iesu i palaa kukuraai ra pirpir welwelaar u ra tena minamaarut

(Mt 13:18-23; Lk 8:11-15)

13 Ma i tiri diat naa, “Pa muaat nunura a kukuraai ra pirpir welwelaar mi? Muaat a nunura lelawaai a kukuraain ta pirpir welwelaar? 14 A tena minamaarut i welaar ma ra tena warawaai baa i wawer ma ra pirpir anun God. 15 A kum waina wit baa diat puka taau u ra aakapi, diat welaar ma ra taara baa diat walangoro taa a pirpir, ma Saataan i waan paat, ma i lo wa a pirpir ko ra balaandiat. 16 Ma raa taara kaai diat welaar ma ra kum waina baa diat puka taau u ra pia na waatwaat. Baa diat walangoro a pirpir, diat paam akotoi maut ma ra gaaia. 17 Iaku maa a pirpir pa i ki okot u ra balaandiat, pa diat a tur dekdek, welaar ma ina wit baa pa ta aakaarina. Baa a kum mawaat ma ra kum ngunungut i baraata diat kabina u ra pirpir baa diat nurnur uni, diat puka gagaa maut. 18 Raa taara kaai diat welaar ma ra kum waina baa diat puka taau naliwan u ra kum katkadaa. Diat walangoro a pirpir, 19 iaku a kum nginaraa taanga min napia, ma ra nginaraa kaai u ra nundiat kum wuwuwung ma ra nemnem kaai kup a kum utnaa ingen, diat burung baat paa a pirpir anun God ma pa i wa. 20 Ma raa taara kaai diat welaar ma ra waina baa diat puka taau u ra koina pia. Diat walangoro a pirpir ma diat taraam uni, ma diat wa a waindiat, raa taara 30, raa taara 60, ma raa taara kaai 100.”

A pirpir welwelaar u ra laam

(Lk 8:16-18)

21 Ma Iesu i piri taan diat, “Pain te in lo paa ta laam ma in kuop baat taai ma ra baaket, ma pa in ung taai kaai natudaangi ra waawaa. Pate! In ung taai ut u ra nuna turtur. 22 A utnaa raap baa i taana ino, namur in waan paat kaapakaapa. Ma a utnaa raap baa di walipai, namur din nunurai. 23 Ia baa in talingaana, i koina baa in walangor mai.”

24 Ma Iesu i piri taan diat, “Muaat a nuknuk wakaak u ra utnaa baa muaat a walangoroi. Woi na mangaana wetabaar baa muaat taari, a ngaala baa a kinalik, ia ut maa a mangaana wetabaar baa God in taari taa muaat. Ma in taar a ngaala aakit taam, taa ra utnaa baa u taar taai. 25 Te baa i paam akoto a ngaala, din tabaarai balet ma ra ngaala, ma te baa pa i paam akoto ta utnaa, din rakaan wa utkaai anuna kinalik na utnaa koni.”

A pirpir welwelaar u ra kum waina wit baa diat tawa

26 Ma Iesu i piri balet lenbi, “A mataanitu anun God i welaar ma ra muaana baa i maarut taa a kum waina wit u ra pia. 27 Ma baa i laana inep u ra kum bungbung na marum ma i laana tawaangun u ra kum bungbung na keke, a kum waina wit diat ilak paat ma diat tawa, ma a muaana pa i nunurai baa diat ilak lelawaai. 28 A pia ut i watawa in diwaai na wit lenbi: a dondono i ilak paat muga ma namur in diwaaina i tawa tato, ma a waina i murmur aakit. 29 Baa a kum waina diat aa mugaan ma a kalaang na tinangaa ia waan paat, a muaana in kutu pa diat.”

A pirpir welwelaar u ra in waina maastad

(Mt 13:31-32, 34; Lk 13:18-19)

30 Iesu i piri taan diat naa, “Aawa ang welaara a mataanitu anun God mai? Ma woi na pirpir welwelaar ang welaarai mai? 31 I welaar ma ra in waina maastad. I kinalik aakit ko ra kum waina diwaai raap, baa di maarut taai u ra pia. 32 Baa di aa maarut taai, ma ia tawa, i ngaala aakit ko ra kum diwaai na winangaan raap ma i ung werweraana a kum ngaalangaala na gagagaana, ma ra kum pika diat laana paam pio u ra kum gagagaana baa i malur.”

33 Iesu i pirpir karom diat ma mongoro na pirpir welwelaar baa i welaar ma ra nundiat manaana, 34 ma pa i pirpir karom diat ma ta pirpir ingen, a pirpir welwelaar raap ku. Ma baa diat maku ma ra nuna kum naat na wawer diat ki, i palaa maraagaam a kukuraai ra kum pirpir welwelaar.

Iesu i turbaat a top ma ra dadaip

(Mt 8:23-27; Lk 8:22-25)

35 Io, baa ia maluraap u ra bung maa, Iesu i piri taa ra nuna kum naat na wawer naa, “Daat a waan bolo urong un raa papaara taai kikil.” 36 Ma diat kaa karom Iesu u ra mon, ma diat waan ko ra kor na taara. Ma raa kum mon kaai diat weur ma diat. 37 Ma a dekdek na dadaip i waan paat, ma a top i wawakaa unaanga u ra mon, ma marawaai in murung. 38 Ma Iesu i inep taau namur u ra mon ma i ululaang paa a pilo. A kum naat na wawer diat waanguni, ma diat piri taana, “Tena Wawer, daat wirua ma! Lelawaai, pa u ngaraa un daat?” 39 Io, i kaamtur, i turbaat a dadaip, ma i piri taa ra pakaana taai, “Un ngo! Un malila.” Ma a dadaip i ngo, ma ra pakaana taai i malila maut. 40 Iesu i piri taan diat naa, “Aawa kabina maa muaat burut? Lelawaai, pa muaat nurnur utbaai?”

41 Ma diat burut dekdek, ma diat tiri wetwetalaai diat naa, “Woi na mangaana muaana ma mi, baa a dadaip ma ra pakaana taai diaar taraam karomi?”

Copyright information for `RAI