Mark 5

Iesu i lu irok wa a kum tabaraan kon raa muaana

(Mt 8:28-34; Lk 8:26-39)

Iesu ma ra nuna kum naat na wawer diat pukaai un raa papaara taai Gaalilaia, u ra papaar anu ra taara Geraasaa. Baa i pari ko ra mon, raa muaana taanga u ra kum babaang na minaat, baa a tabaraan i ruk taau uni, i waan baraatai. A muaana maa, i lalaaun ku u ra kum babaang na minaat. Pa te i wi koto laar paai, a sen kaai pa i welaar mai. Di laana wi taa a ru limaana ma ra ru kakina ma ra kum sen, iaku i laana aal kutu wa ku a sen ko ra ru limaana, ma i laana kutu ginagina ku a sen ko ra ru kakina. Ma pa ta muaana i dekdek kupi in wamaraam paai. Ma i laana kulkulaai liklik ku u ra kum bungbung na mage ma ra marum naa ra kum babaang na minaat, ma u ra kum taangaai kaai, ma i pokpoko a panpanina ma ra kum waat.

Baa i babo paa Iesu welwelik utbaai, i welulu ma i ki but keke ma ra urur namuga taana. Ma a muaana maa i kulkulaai ma ina ngaala na ingaana lenbi, “Aawa maa un paami un iaau Iesu, Natun God a Ngaala Aakit? Iaau aaring ui u ra iaan God baa koku u wakadik iaau.” I piri lenmi, kabina maa Iesu ia pir taai taana lenbi, “Ui a tabaraan. Pari ko ra muaana mi!” Ma Iesu i tiri naa, “Woi na iaam?” Ma i baalui naa, “A iaang a Liur na tabaraan, maa miaat mongoro aakit.” 10 Ma diat aaring adekdek Iesu kupi koku i tula wa diat ko ra wanua maa.

11 A ngaala na liur na boro diat wangwangaan matira u ra papaara taangaai. 12 A kum tabaraan diat aaring Iesu naa, “Un tula wa miaat kup a kum boro kupi miaat a ruk taau un diat.” 13 Ma Iesu i taraam wa diat. Ma diat pari ko ra muaana maa, ma diat ruk taau u ra kum boro. Ma a kum boro diat welulu pari u ra papaara taangaai kup a taai kikil, ma diat kongo raap. A kum boro raap maa i welaar duk ma 2,000.

14 Diat baa diat baboura a kum boro, diat welulu talili, ma diat wewapua u ra utnaa mi u ra nundiat taamaan, ma un raa kum taamtaamaan liklik kaai. Ma a taara diat waan kupi diat a babo a utnaa mi i waan paat. 15 Baa diat waan paat karom Iesu, diat babo a muaana baa a liur na tabaraan diat pari paa koni. Kuraa maku i ki, ia gop balet ma ia manaana. Ma a taara diat burut. 16 Ma diat baa diat babo taa a utnaa baa Iesu i paami, diat wapua a taara u ra utnaa baa i waan paat karom a muaana baa a kum tabaraan diat ruk taau uni, ma u ra kum boro kaai. 17 Namur diat aaring Iesu kupi in waan ingen ko ra nundiat papaar.

18 Baa Iesu i kaa u ra mon, a muaana baa namuga a kum tabaraan diat ruk taau uni, i aaring Iesu kupi diaar a weur. 19 Iaku Iesu pa i taraam, i piri ku taana lenbi, “Un waan karom a kum kakum, ma un wapua diat u ra ngaala na utnaa mi a Tadaaru ia paam taai un ui, ma baa i maari aakit ui.” 20 Io, i waan, ma i wewapua waanwaan irong u ra papaar Dekaapolis u ra ngaala na utnaa baa Iesu ia paam taai uni. Ma a taara raap diat kakaian.

Iesu i walaaun paa natun Iaairo ma i walaangalaanga paa raa tabuan

(Mt 9:18-26; Lk 8:40-56)

21 Iesu i kaa u ra mon ma i waan talili balet urong un raa papaara taai kikil. Baa i ki nakono a ngaala na kor na taara diat liur baat paai. 22 Raa mukmuga u ra ruma na lotu a iaana Iaairo, i waan paat. Baa i babo Iesu, i puka ruru taau namuga naana, 23 ma i aaring dekdeki lenbi, “Natunglik a tabuan, marawaai ma in maat. Aiaap, daar a waan ma un ung a ru limaam nate uni, kupi in laangalaanga balet ma in lalaaun.”

24 Baa diaar weur waanwaan a ngaala na kor na taara diat murmur Iesu, ma diat liur baat paai ma pa ta kolo ma.

25 Ma raa tabuan i malaapaang ma ra malaapaang na gaap. Ia malaapaang paa 12 kilaala. 26 Ia waan paa karom a mongoro na doktaa kupi diat a waraauti, iaku diat taar a ngaala na ngunungut karomi ma diat waraap paa anuna maani. Ma i aaka aakit bakaai ma a malaapaang maa uni. 27 Baa i walangoro a pirpir un Iesu, i nuki lenbi, “Baa ang paam taa ku anuna ina maalu, ang laangalaanga balet.” Io, i waan namur naana naliwan taa ra kor na taara, ma i paam taa anuna ina maalu. 29 Ma a gaap i ngo maut, ma a tabuan maa i kariaanai u ra panina baa a malaapaang ia raap. 30 Baa Iesu i kariaanai naa a dekdek i waan koni, i tur tapuku naliwan taa ra kor na taara, ma i wetiri naa, “Woi maa i paam taa anung ina maalu?” 31 Anuna kum naat na wawer diat piri taana naa, “U babo ut a kor na taara mi diat liur baat pa ui, lelawaai maa u wetiri naa, ‘Woi maa i paam ta iaau?’” 32 Ma Iesu i babo taltalili kup ia baa i paam taai. 33 A tabuan maa i burut, ma i dadader, maa i nuk paa a utnaa baa i waan paat uni. I waan karom Iesu, i puka ruru taau namuga naana, ma i pir apuaana a utnaa baa ia paam taai. 34 Ma Iesu i piri taana naa, “Natunglik, anum nurnur ia walaangalaanga pa ui. Un waan ma ra maalmaal, anum malaapaang ia raap.”

35 Baa Iesu i pirpir utbaai, raa taara diat waan paat taangirong u ra ruma anun Iaairo, ma diat piri naa, “Aawa kabina baa u wabalaana a Tena Wawer? Natumlik ia maat.” 36 Iesu pa i ngaraa u ra pirpir maa, i piri ku taan Iaairo naa, “Koku u burut, un nurnur ku.”

37 Pa i mulaaot paa te kupi in murmuri, iaku i ben paa ku Petero, Iaakobo dina ma Ioaanes. 38 Baa diat waan paat u ra ruma anun Iaairo, Iesu i walangoro a lagutur, a kulkulaai ma ra niluan. 39 Baa i ruk, i piri taan diat, “Aawa kabina baa muaat lagutur ma muaat luan? A naatlik mi wakir i maat, i inep duman ku.” 40 Ma diat nangonoi ku. I tula pari wa diat raap, ma i ben paa ku tamaa ra naat ma naana, ma ditul kaai baa ditul weur mai, ma diat ruk karom a naat. 41 Ma Iesu i paam paa a limaa ra naat na tabuan maa, ma i piri taana naa, “Taalita koum!” A kukuraai ra pirpir maa, “Tabuan lik, iaau piri taam, un tur.” 42 Io, i tur maut ma i waan, maa ia 12 anuna kilaala. Ma diat kakaian aakit uni. 43 Ma Iesu i turbaat adekdek ta diat naa koku diat wewapua u ra utnaa mi. Ma i wetulaa kup ta utnaa kupi a tabuan lik maa in aani.

Copyright information for `RAI