Mark 6

A taara Naasaret pa diat nurnur un Iesu

(Mt 13:53-58; Lk 4:16-30)

Iesu ma ra nuna kum naat na wawer diat waan paa taanga matira, ma diat waan paat u ra taamaan anun Iesu. U ra Bung Saabaat i wer a taara u ra ruma na lotu, ma mongoro na taara baa diat walangoroi, diat kakaian aakit, ma diat piri naa, “A muaana mi i nunura lelawaai paa a kum utnaa mi? A mangaana manaana aawa mi di taar taai taana? Maa i paam a kum ngaala na utnaa na kakaian. Ia a tena paam ruma ku, a natun Maaria. A kum tatena liklik kaai, Iaakobo, Ioses, Iudaas ma Simon, ma ra kum tatena liklik in tabuan kuri ut daat lalaaun ungaai main.” Io, pa diat gaaia ma uni. Iesu i piri taan diat naa, “Di urur karom a propet u ra kum taamtaamaan ingen, iaku diat ut u ra nuna taamaan, a kum kakuna ma diat kaai u ra nuna ruma pa diat rui.” Iesu pa i paam laar paa ta mongoro na utnaa na kakaian matira, i ung ku a ru limaana un ta kum malaapaang, ma i walaangalaanga pa diat. Ma Iesu i kakaian baa pa diat nurnur uni.

Iesu i tula wa a 12 naat na wawer

(Mt 10:5-15; Lk 9:1-6)

Namur Iesu i waan taltalili u ra kum taamtaamaan ma i wer a taara.
Ma i wataa paa a 12 naat na wawer, ma i tula wa diat rurudi, ma i taar taa a naagagon taan diat kupi diat a lu irok wa a kum tabaraan. I piri taan diat naa, “Koku muaat lo ta utnaa u ra numuaat winawaan, muaat a lo ku ina buka. Koku muaat lo ta utnaa na winangaan, koku ta bek ma koku muaat lo ta maani u ra numuaat kum maalu na winiwi. Muaat a waan ku ma ra su u ra kakimuaat, ma koku muaat lo ta maalu na wekiaa.” 10 Iesu i piri kaai taan diat naa, “Baa muaat a ki un ta ruma, muaat a ki ut matira tuk u ra bung baa muaat a waan ko ra taamaan maa. 11 Baa a taara kon ta taamaan pa diat gaaia pa muaat ma pa diat walangoro anumuaat pirpir, baa muaat waan ko ra taamaan maa, muaat a tataanga wa a kabu ko ra kakimuaat, kupi a wakilang na watumaarang karom diat.”

12 Io, diat waan ma diat warawaai karom a taara kupi diat a nukpuku. 13 Diat lu irok wa mongoro na tabaraan, diat aalu mongoro na malaapaang ma ra wel, ma diat walaangalaanga pa diat.

Erodes i nuki naa Iesu ia Ioaanes a Tena Baapitaaiso

(Mt 14:1-2; Lk 9:7-9)

14 King Erodes i walangoro a wewapua un Iesu, kabina a taara raap diat aa nunura Iesu. Raa taara diat piri uni naa, “A muaana mi ia Ioaanes a Tena Baapitaaiso, ia lalaaun balet ko ra minaat. Maa ia kabina baa i paam a kum utnaa na kakaian mi.” 15 Raa taara kaai diat piri un Iesu naa, “Ia Eliaas.” Raa taara kaai diat piri uni lenbi, “Iesu ia raa propet welaar ma ra kum propet taanga namuga.” 16 Baa Erodes i walangoro a kum utnaa mi un Iesu, i piri naa, “Iaau aa pakaat kutu wa in lorin Ioaanes, ma mi ia lalaaun paat balet ko ra minaat!”

Namuga Erodes i pakaat kutu in lorin Ioaanes a Tena Baapitaaiso

(Mt 14:3-12)

17 Namuga Erodes i tula wa anuna kum tena wineium ma diat aal paa Ioaanes, diat do paai ma diat waruk taai u ra ruma na karabus, kabina maa Ioaanes i pir taai taan Erodes naa, “Pa i takado baa u taulaa ma Erodiaa, tamaiaam.” Ioaanes i piri lenbi kabina Erodes ia aal paa Erodiaa a tabuan anun tenalik Pilipo, ma i taulaa mai. 19 Erodiaa i milikuaana Ioaanes ma i nemi kupi din aak dokoi kabina maa i takuna diaar u ra nundiaar tinaulaa. Pa i pet laar paai kupi in aak dokoi, 20 maa Erodes i burutaana Ioaanes, kabina i nunurai naa ia a koina muaana ma a tena takado. Lenmaa Erodes i baboura baat Ioaanes. I gaaia kupi in walangoro anuna pirpir, iaku i laklagon a nuknukina uni.

21 Io, u ra bung na binabuta anun Erodes, Erodiaa i nuk paa aakapi kupi din aak doko Ioaanes. Erodes i paam a ngaala na lukaara kup a kum mukmuga ko ra nuna mataanitu, ma a kum mukmuga anu ra kum tena wineium, ma a kum mukmuga taangirong Gaalilaia. 22 Baa diat ki u ra lukaara, natun Erodiaa a tabuan, i ruk ma i laagaar naan diat. Erodes ma ra taara baa diat wangaan ungaai mai diat gaaia aakit uni. Namur i piri taa ra tauraara maa lenbi, “Ang tabaara ui ma ta utnaa baa u nemi taang.” 23 Ma i weweliman dekdek taana lenbi, “Aawa maku baa un aaringi kon iaau ang taari ku taam. Baa un aaring iaau kup ta kukur ko ra nung mataanitu ang taari ku.” 24 Io, i waan karom naana ma i tiri naa, “Aawa maa ang aaringi koni?” Naana i baalui naa, “Un aaringi kup in lorin Ioaanes a Tena Baapitaaiso.” 25 Aiaap gagaa ku a tauraara maa i ruk karom king Erodes, ma i piri taana naa, “Mi ut un tabaara iaau ma in lorin Ioaanes a Tena Baapitaaiso un ta pelet.”

26 A king i tapunuk aakit. Iaku kabina baa ia weweliman taau naa aawa maku baa i aaringi koni in tabaarai ut mai, ma a taara baa diat ki ungaai mai u ra winangaan, diat aa walangoro taa anuna pirpir, io, pa i pet laar paai ma kupi in patut. 27 I tula gagaa wa a tena wineium kupi in lo taa in lorin Ioaanes karomi. A tena wineium i ruk u ra ruma na karabus, ma i pakaat kutu paa in lorin Ioaanes. 28 I ung paai u ra pelet, ma i loi karom a tauraara maa, ma i taari karom naana.

29 Baa a kum naat na wawer anun Ioaanes diat walangoroi, diat waan ma diat lo paa a minaatina ma diat waruk taai u ra babaang na minaat.

Iesu i tabaara 5,000 na muaana

(Mt 14:13-21; Lk 9:10-17; Io 6:1-14)

30 A kum aapostolo diat waan talili karom Iesu, ma diat wapuai u ra kum utnaa raap baa diat aa paam taai, ma diat aa wer taa a taara uni. 31 Ma Iesu i piri taan diat, “Muaat waan urin, daat a waan kup a bil na wanua, kupi muaat a ngo paa.” I piri lenbi kabina maa mongoro na taara diat waanwaan paat, ma pa ta pakaana bung kupi Iesu ma anuna kum aapostolo diat a wangaan uni. 32 Io, diat kaa u ra mon ma diat waan kup a bil na wanua.

33 Mongoro na taara baa diat babo paa a mon, diat babo lele paa Iesu ma ra nuna kum naat na wawer. Diat welulu paa ko ra kum taamtaamaan ma diat muga paat taau u ra wanua baa diat a pukaai iaai. 34 Baa Iesu i pukaai matira, i babo a ngaala na kor na taara. I maari aakit diat, maa diat welaar maku ma ra kum sip baa pa nundiat ta tena baboura. Ma i turpaai kupi in wer diat un mongoro na utnaa.

35 Baa ia maluraap, anuna kum naat na wawer diat waan karomi, ma diat piri taana naa, “A bil na wanua ku mi, ma ia maluraap kaai. 36 Un tula wa a taara mi kupi diat a waan kup a kum taamtaamaan liklik marawaai, ma un ta kum ngaala na taamaan kaai kupi diat a kul paa ta utnaa baa diat a aani.” 37 Iesu i baalu diat lenbi, “Muaat ut maa muaat a tabaara diat.” Diat piri taana naa, “Taangawaai ta 200 na denaaria
(6:37) Raa denaaria i welaar ma ra wedok anun raa muaana un raa bung na pinapaam.
maa daat a kul tabaara diat mai?”
38 Ma Iesu i tiri diat, “Taiaain bred kuraa muaat loi? Muaat a waan ma muaat a babo.” Baa diat aa manaana paa diat wapua Iesu naa, “Limnain bred ku kuri ma ruina ian kaai.”

39 Ma Iesu i tula nuna kum naat na wawer naa diat a wapua a taara kupi diat a ki u ra kum kikil u ra in wali. 40 Io, diat ki u ra kum kikil, raa kum kikil raaraa maar, ma raa mangaan limlima na noina. 41 Ma Iesu i rakaan paa limnain bred ma ruina ian, i tataada unaanga u ra maawa, i waatung wakaak paa karom God uni, i bik paa limnain bred maa ma i taar taai taa ra nuna kum naat na wawer kupi diat a palau a taara mai. I palau diat raap kaai ma ra ruina ian. 42 Diat raap diat wangaan ma diat maaur. 43 Ma diat wangaana ateng paa 12 kaa ma ra bred ma ra ian baa diat aan kapo taai. 44 A kor na taara maa, a niluluk i ra in muaana ku i welaar ma 5,000.

Iesu i waan nate u ra taai kikil

(Mt 14:22-23; Io 6:15-21)

45 Namur Iesu i tula gagaa wa anuna kum naat na wawer kupi diat a kaa u ra mon ma diat a muga urong Betsaaida un raa papaara taai kikil. Ma ia i ki utbaai kupi in tula wa a taara. 46 Baa a taara diat aa waan weraan, Iesu i waan tato unaanga u ra taangaai kupi in aaraaring. 47 Baa i tawiwibung, a mon ia waan naliwan u ra taai kikil, ma Iesu maku i ki nakono. 48 Iesu i babo diat baa ia taket diat a winalua, kabina a dadaip i weium taanga namuga. Naliwan taan tuluina pakaana bung ma 6 na pakaana bung u ra malaana kinalik, Iesu i waan ku nate u ra taai kikil karom diat, ma i ling na waan aakit diat. 49 Baa diat babo paai baa i waan nate u ra taai kikil, diat nuki naa a nion ku, ma diat kulkulaai. 50 Diat raap diat baboi, ma diat burut aakit. Ma Iesu i pirpir gagaa maut karom diat naa, “Koku muaat ngaraa, iaau ku mi, koku muaat burut.” 51 Baa Iesu ia kaa karom diat u ra mon, a dadaip i ngo maut. Diat kakaian aakit, 52 maa kabina pa diat manaana wakaak u ra utnaa na kakaian baa Iesu ia paam taai u ra bred ma ra ian. A balaandiat i dekdek.

Iesu i walaangalaanga a kum malaapaang irong Genesaaret

(Mt 14:34-36)

53 Baa diat aa waan bolo, diat pukaai taau nakono u ra papaar Genesaaret ma diat aagaa taa a mon. 54 Baa diat waan pari ko ra mon, a taara diat babo lele gagaa paa maut Iesu. 55 Diat welulu kup a kum malaapaang u ra kum taamtaamaan raap u ra papaar maa. Ma baa diat walangoroi naa Iesu kuraa i ki un raa taamaan, io, diat lo a kum malaapaang u ra kum luwu kup a taamaan maa. 56 Ma u ra kum kinalik ma ra kum ngaalangaala na taamaan baa Iesu i waan iaai, diat wainep a kum malaapaang u ra balaa ra taamaan, ma a kum malaapaang diat aaring Iesu kupi diat a paam taa ku titi ra nuna ina maalu. Io, diat raap baa diat paam taai, diat laangalaanga maut.

Copyright information for `RAI