aAais 29:13
bPin 20:12
cPin 21:17

Mark 7

A taara diat wakinalik paa a pirpir anun God

(Mt 15:1-9)

A kum Parisaaio ma ra kum tena wawer u ra kum Naagagon taanginaanga Ierusalem, diat waan ungaai karom Iesu, ma diat babo raa kum naat na wawer anun Iesu baa diat wangaan ku ma ra dur na limaandiat baa pa diat gigi muga paa. Maa a kum Parisaaio ma ra kum taara Iudaia raap diat murmur a pirpir anu ra taara taanga namuga, ma pa diat wangaan, baa pa diat gi muga paa a limaandiat. Baa diat waan paat taangirong u ra wanua na wiura, diat gigi muga paa ut, namur diat wangaan. Mongoro na utnaa utkaai diat laana paami, diat dur a kum kaap, a kum kuro, ma ra kum tiker. A kum Parisaaio ma ra kum tena wawer u ra kum Naagagon diat tiri Iesu naa, “Aawa kabina maa anum kum naat na wawer pa diat murmur a kum wawer anu ra nundaat taara taanga namuga? Diat wangaan ku ma ra kum dur na limaandiat.” Ma Iesu i baalu diat naa, “A lingtatuna ut maa Aaisaia ia pirpir na propet muga taau un muaat a kum tena warwaruga naa,

‘A taara mi diat ru iaau ku ma ra waandiat,
iaku maa a balaandiat i welwelik aakit kon iaau.
Diat lotu biaa ku karom iaau,
maa diat wer ku a taara ma ra kum naagagon anu ra taara ut.’ a 
Muaat aa waan paa ko ra kum Naagagon anun God, ma muaat murmur maku a kum wawer anu ra taara.”

Ma Iesu i piri balet taan diat naa, “A lingtatuna aakit, muaat wabulbul wa a Naagagon anun God kupi muaat a murmur ku a kum wawer anu ra numuaat taara taanga namuga. 10 Moses i piri lenbi, ‘Un ru tamaam ma naam,’ b 

ma i piri kaai lenbi, ‘Baa te in pirpir aakaka un tamaana ma naana, din aak dokoi.’ c 

11 Iaku muaat, muaat wer a taara naa i koina ku baa te in piri taan tamaana ma naana naa, ‘A utnaa baa ang waraaut mur mai, iaau aa tabaara taa God mai.’ 12 Io, muaat turbaati ku kupi koku i waraaut tamaana ma naana. 13 Baa muaat paami lenmi, muaat wakinalik paa a pirpir anun God ma muaat murmur ku a kum wawer baa muaat loi ko ra numuaat taara taanga namuga. Ma mongoro na utnaa kaai lenmi muaat laana paami.”

A kum utnaa baa in baanaakaka te

(Mt 15:10-20)

14 Iesu i wataa paa balet a taara karomi, ma i piri taan diat naa, “Muaat raap muaat a walangoro iaau, ma muaat a nunura lele anung pirpir. 15 Ta utnaa baa te in aan paai ma i ruk u ra in balaana, wakir in aaka uni namataan God. Iaku a kum utnaa baa i pari paa ko ra nuknukina, ia maa in aaka uni.”
(7:15-16) Raa kum tena manaana u ra Buk Taabu diat nuki naa raa kum pirpir kaai i ki u ra rina mi. I lenbi:Ia baa in talingaana, i koina baa in walangor mai.


17 Baa ia waan paa ko ra kor na taara, ma i ruk unaruma, anuna kum naat na wawer diat tiri u ra pirpir welwelaar mi. 18 Ma i piri taan diat lenbi, “Muaat kaai pa muaat manaana utbaai? Pa muaat nunurai naa a kum utnaa raap baa i ruk u ra in balaan te, pa in baanaakakai namataan God? 19 Kabina maa pa i ruk u ra nuknukina, i ruk ku u ra in balaana ma i babaa wai balet.” Baa i pir a pirpir mi i pir akoina paa a kum utnaa na winangaan raap. 20 I piri kaai lenbi, “A utnaa baa i pari paa ko ra nuknukin te, ia maa in baanaakakai.” 21 Bi ia a kum utnaa baa i waan paat ko ra nuknuki ra taara: a kum aakaina nuknuk, a kum paamuk na mangamangaan, a winalong, aak doko taara, di aal paa a tabuan anun te, 22 a nemnem kup a ngaala na utnaa, a kum aakaakaina pinapaam, a kum warwaruga, a kum aakaina nemnem, a nuknuk aakaka, a pirura, te baa i wangaala pa ia ut, ma ra kum longlong na mangamangaan. 23 A kum aakaakaina utnaa mi diat waan paat ko ra nuknuki ra taara, ma i baanaakaka diat.

A nurnur anu ra tabuan baa wakir a tabuan Iudaia

(Mt 15:21-28)

24 Iesu i waan ko ra taamaan maa, ma i waan paat marawaai a taamaan Tiro. I ruk un raa ruma. Pa i nemi kupi te in nunurai, iaku pa i ki ino laar paai. 25 Raa tabuan, natunalik a tabuan a tabaraan i ruk taau uni. Baa i walangoro a pirpir un Iesu, i welulu gagaa, ma i puka ruru namuga naan Iesu. 26 A tabuan maa a tabuan Ponikaa taanga u ra papaar Siria, wakir ia a tabuan Iudaia. I aaring Iesu kupi in lu irok wa a tabaraan kon natunalik. 27 Ma Iesu i piri taana naa, “Din tabaara maaur muga taa a kum naat. Pa i takado kupi din lo paa a utnaa ara kum naat, ma din tabaara a kum paap mai.” 28 Ma a tabuan maa i baalui naa, “A lingtatuna ut maa Tadaaru, iaku a kum paap kaai diat laana aan a kum mutamuta na utnaa natudaangi ra luwu na winangaan anu ra kum naat.” 29 Ma Iesu i piri taa ra tabuan maa lenbi, “Kabina u ra num koina binabaalu, un waan ku, a tabaraan ia pari paa kon natumlik.” 30 Baa a tabuan i waan talili balet, i babo paa natunalik, kuraa i inep taau u ra baana. A tabaraan ia pari paa koni.

Iesu i walaangalaanga paa raa muaana baa i lengbaa ma i munga

31 Iesu i waan paa ko ra taamaan Tiro ma i waan likaai Sidon kup a taai kikil Gaalilaia, ma i waan paat u ra papaar Dekaapolis. 32 A taara diat ben paa raa muaana i lengbaa ma i munga karom Iesu, ma diat aaringi kupi in ung a ru limaana uni. 33 Iesu i ben ingen paai ku ko ra kor na taara, ma i ung taa ruin kaalkaali na limaana u ra ruin talingaa ra muaana maa, i gaar paa ma i paam in kaarme ra muaana. 34 I tataada unaanga u ra maawa, i lo dadaip paa, ma i piri taana naa, “Epaataa!” a kukuraaina naa: “Un tapaapa!” 35 Io, in talingaana i kaapa, in kaarmene i tapalaa ma i pirpir paat maut. 36 Ma Iesu i turbaat dekdek taa a taara naa koku diat wapua te uni. Iaku baa i turbaat diat, pa diat walangoroi, a wewapua uni i waan werweraan ku. 37 Diat baa diat walangoro a utnaa mi, diat kakaian aakit uni, ma diat piri lenbi, “Iesu i paam wakaak paa a kum utnaa raap, i wakoina paa a kum lengbaa kupi diat a walangor, ma a kum munga kupi diat a pirpir!”

Copyright information for `RAI