Mark 8

Iesu i tabaara 4,000 na muaana

(Mt 15:32-39)

Raa bung balet a ngaala na kor na taara diat waan ungaai, ma pa ta utnaa na winangaan kupi diat a aani. Iesu i wataa paa anuna kum naat na wawer karomi, ma i piri taan diat naa, “Iaau maari aakit a taara mi, maa diat aa ki ungaai ma daat min tula bung, ma pa ta utnaa na winangaan baa diat a aani. Baa ang tula wa diat kup anundiat kum taamtaamaan ma ra minolo, diat a bengbeng waanwaan u ra aakapi, maa raa taara kon diat, diat waan ut taanga welwelik.” Anuna kum naat na wawer diat tiri naa, “Taangawaai ma ta utnaa na winangaan baa daat a tabaara diat mai, maa a bil na wanua ku mi?” Iesu i tiri diat naa, “Taiaain bred maa kuraa muaat loi?” Diat baalui naa, “7 maku.”

Iesu i tula a taara raap kupi diat a ki unapia. I lo paa 7 na bred, i waatung wakaak paa uni karom God, i biki ma i taari karom anuna kum naat na wawer kupi diat a tabaara a taara mai. Io, a kum naat na wawer diat paami lenmaa. Diat lo paa a kabaana ina ian kaai, ma i waatung wakaak paa uni, ma i taar taai kupi diat a palau a taara mai. A taara diat wangaan ma diat maaur. Diat wangaana teng paa 7 na kaa ma ra kum utnaa baa diat aan kapo taai. A in tabuan ma ra kum naat liklik ma in muaana diat raap diat wangaan. A niluluk i ra in muaana ku i welaar ma 4,000. Ma namur Iesu i tula wa diat. 10 Ma i kaa u ra mon ungaai ma ra nuna kum naat na wawer, ma diat waan kup a papaar Daalmaanutaa.

A kum Parisaaio diat aaring Iesu kupi in paam ta utnaa na kakaian

(Mt 16:1-4)

11 A kum Parisaaio diat waan paat karom Iesu ma diat weol na pirpir mai. Diat aaringi naa in paam ta utnaa na kakaian kupi in wakilangi naa ia taanginaanga u ra maawa. 12 Iesu i riritan paa, ma i piri naa, “Aawa a kabina maa a taaun taara mi diat aaring kup ta wakilang? Mi iaau pir a lingtatuna taa muaat, pa din paam ta wakilang karom muaat.” 13 Io, i kaa balet u ra mon, ma i waan paa kon diat urong un raa papaara taai kikil.

A watumaarang u ra is anu ra kum Parisaaio ma anun Erodes

(Mt 16:5-12)

14 A kum naat na wawer diat dumaana wai naa diat a lo ta kum bred, raain ot ku maa diat loi u ra mon. 15 Ma Iesu i watumaarang diat naa, “Muaat a baboura muaat ko ra is anu ra kum Parisaaio, ma anun Erodes.” 16 Ma diat pirpir ungaai u ra kukuraai ra pirpir anun Iesu, ma diat piri naa, “I piri lenmaa kabina duk maa pandaat ta bred.” 17 Iesu i nunura nundiat pirpir ma i piri taan diat naa, “I lawaai maa muaat piri naa pa ta bred? Pa muaat manaana ma pa muaat kaapa utbaai? Lelawaai, a balaamuaat i dekdek? 18 A kiok na mataamuaat i ki, iaku pa muaat babo mai. A talingaamuaat i ki, iaku pa muaat walangor mai. Muaat a nuk paai: 19 Baa iaau bik limnain bred karom 5,000 na muaana, taiaa kaa muaat wateng paai balet ma ra utnaa na winangaan baa i ki kapo?” Diat baalui naa, “12.” 20 “Ma baa iaau bik 7 na bred karom 4,000 na muaana, taiaa kaa muaat wateng paai ma ra utnaa i ki kapo?” Ma diat baalui naa, “7 na kaa.” 21 Ma i tiri diat naa, “Pa muaat manaana utbaai?”

Iesu i wababo paa a pula irong Betsaaida

22 Iesu ma ra nuna kum naat na wawer diat waan paat irong Betsaaida, ma a taara diat ben paa raa pula karomi, ma diat aaringi naa in ung a limaana uni kupi in babo. 23 I paam paa a limaa ra pula, ma i ben ingen paai ko ra taamaan, i kamia taa a mataa ra pula, i ung taa a ru limaana uni, ma i tiri naa, “U aa babo ta utnaa?” 24 Ma a muaana maa i babo kado, ma i piri naa, “Iaau babo ku a taara diat welaar ma ra kum diwaai baa diat waanwaan.” 25 Ma Iesu i ung balet a ru limaana u ra mataa ra pula, ma a mataana i kaapa wakaak maraagaam, ma i babo a kum utnaa raap. 26 Iesu i tula wa a muaana maa, ma i piri taana naa, “Un waan takado kup anum ruma. Koku u ruk nabalaa ra taamaan.”

Petero i pirpir kaapa un Iesu

(Mt 16:13-20; Lk 9:18-21)

27 Iesu ma ra nuna kum naat na wawer diat waan kup a kum taamtaamaan marawaai Kaaisaaria Pilipoi. Baa diat waan waanwaan, i tiri diat naa, “A taara diat piri naa iaau woi?” 28 Diat baalui naa, “Raa taara diat piri naa ui Ioaanes a Tena Baapitaaiso. Raa taara kaai diat piri naa ui Eliaas, ma raa taara kaai diat piri naa ui raa kon diat a kum propet.” 29 Ma i tiri diat naa, “Io muaat, muaat piri naa iaau woi?” Ma Petero i baalui naa, “Ui Kaarisito baa God i tula wa ui urin.” 30 Ma i turbaat diat naa koku diat wapua te uni.

Iesu i wewapua muga u ra nuna minaat

(Mt 16:21-28; Lk 9:22-27)

31 Iesu i turpaai kupi in wer anuna kum naat na wawer lenbi, “A Natu ra Muaana in kariaana mongoro na mawaat, ma a kum mukmuga, a kum ngaala na tena wetabaar karom God, ma ra kum tena wawer u ra kum Naagagon diat a weoro wai ma din aak dokoi. Ma baa tula bung in raap in lalaaun paat balet.” 32 A pirpir mi anun Iesu i kaapa ku. Ma Petero i ben ingen paai ma i turbaat dekdeki. 33 Iesu i tapuku, ma i babo karom anuna kum naat na wawer, ma i pirpir dekdek karom Petero naa, “Saataan, un waan unamur kon iaau! Maa u murmur ku a nuknuki ra taara, ma pa u murmur a nuknukin God.”

34 Iesu i wataa paa a kor na taara ungaai ma ra nuna kum naat na wawer karomi, ma i piri taan diat naa, “Baa te i nemi kupi in murmur iaau, koku i murmur a nuknukina. In puak paa anuna bolo ma in murmur iaau. 35 Baa te i maari baat paa ku anuna lalaaun in wirua, iaku ia baa pa i maari baat anuna lalaaun kup iaau, ma u ra Koina Wewapua kaai, in lalaaun. 36 In koina lelawaai baa te i kale raap paa a rakrakaan buaal, ma in baanaakaka wa a niono uni? 37 In kul kiaana a niono ma ra aawa? 38 Baa te in wawirwir kon iaau ma u ra nung kum pirpir karom a taaun taara mi baa anundiat lalaaun i welwelik kon God, ma diat a kum tena paam aakaina, Natu ra Muaana kaai in wawirwir koni baa in waan paat ma ra nuna kum aangelo ma ra minamaar anun Tamaana.”

Copyright information for `RAI