bAais 66:24

Mark 9

Ma i piri taan diat naa, “Iaau pir a lingtatuna taa muaat, ta taara kon muaat mi, muaat tur min, baa pa muaat a maat utbaai, muaat a babo a mataanitu anun God in waan paat ma ra dekdek.”

A panin Iesu i raaungaana

(Mt 17:1-13; Lk 9:28-36)

Baa ia raap 6 na bung, Iesu i ben paa Petero, Iaakobo ma Ioaanes, ma i ben ingen pa ditul unaanga u ra taangaai baa i tur tato aakit. Ma ditul babo a panin Iesu i raaungaana. Ma anuna kum maalu i papakaat ma i kabaang dekdek aakit, ma pa te taanga min napia in gi agomgom paa tina maalu lenmaa. Ma a tula naat na wawer ditul babo paa Eliaas ma Moses diaar waan paat ma ditul pirpir ma Iesu. Ma a tula naat na wawer ditul burut aakit ma Petero pa i nunurai baa aawa in piri, io i piri maku taan Iesu naa, “Tena Wawer i koina baa daat a ki maku min. Mitul a paam ta tula palpalip, num raa, raa anun Moses, ma raa anun Eliaas.” Namur a pakaana baakut i pulu baat pa diat. Ma in ingaan raa taanga u ra baakut i piri naa, “Bi ia Natunglik, a naat na wakwakaak. Muaat a walangoroi.” Baa ditul babo taltalili, pa ditul babo balet ma te, Iesu ot maku kuraa i tur ungaai ma ditul.

Baa diat waan pari waanwaan taanginaanga u ra taangaai, Iesu i turbaat ditul kupi koku ditul wapua taa te u ra kum utnaa mi ditul aa babo taai, tuk u ra bung baa Natu ra Muaana in tur balet ko ra minaat. 10 Ma ditul murmur a pirpir maa, ma ditul tiri wetwetalaai ditul naa, “Aawa a kukuraai ra lalaaun balet ko ra minaat?”

11 Ma ditul tiri Iesu naa, “Aawa kabina maa a kum tena wawer u ra kum Naagagon diat piri naa Eliaas in waan paat muga?” 12 I baalu ditul naa, “A lingtatuna ut, Eliaas in waan paat muga ma in wakado balet a kum utnaa raap. Ma aawa kabina baa di aa timu taai u ra Buk Taabu naa Natu ra Muaana in kariaana mongoro na ngunungut ma din weoro wai? 13 Ma mi iaau piri taa mutul naa Eliaas ia waan paat, ma diat paam a kum aakaina mangamangaan karomi welaar ma ra nundiat nemnem, welaar ma di aa timu taai uni u ra Buk Taabu.”

Iesu i lu irok wa a tabaraan kon raa naatlik

(Mt 17:14-21; Lk 9:37-43)

14 Baa Iesu ma ra tula naat na wawer diat waan pari karom a kum naat na wawer, diat babo paa a ngaala na kor na taara diat tur lili pa diat, ma a kum tena wawer u ra kum Naagagon kuraa diat weol na pirpir ma ra kum naat na wawer. 15 Baa a taara diat babo paa Iesu, diat kakaian aakit, ma diat welulu ma diat gaaia baraata paai. 16 Ma Iesu i tiri anuna kum naat na wawer naa, “Aawa maa muaat weol na pirpir uni?” 17 Raa muaana ko ra taara i baalui naa, “Tena Wawer, iaau ben paa natunglik a naat muaana karom ui, maa a tabaraan i ruk taau uni ma pa i pet laar paa a pirpir. 18 Baa a tabaraan mi i laana umi, i laana ong kuraa taai napia, ma a naat i buabua a waana ma a lakono i paarngingit ma i dodo a panpanina. Iaau aaring anum kum naat na wawer kupi diat a lu irok wa a tabaraan koni, iaku pa diat pet laar paai.”

19 Iesu i baalu diat lenbi, “Muaat a taaun taara mi, pa muaat nurnur! Iaau aa ki iwan karom muaat. Unaangaian ma muaat a nurnur? Muaat a ben a naat maa urin karom iaau.” 20 Ma diat ben paai karom Iesu. Baa a tabaraan i babo paa Iesu, i ong kuraa taa a naat maa napia, ma i gula taptapuku, ma i buabua a waana.

21 Ma Iesu i tiri tamaa ra naat naa, “Naangaian maa i turpaai?” Ma i baalui naa, “I turpaai uni baa i naat kinalik utbaai. 22 Mongoro na bung a tabaraan i laana ong taai u ra nguan ma mongoro na bung kaai u ra daanim kupi in aak dokoi. Baa un pet laar paai kupi un lu irok wa a tabaraan koni, un maari mir, ma un waraaut mir.” 23 Iesu i piri taana, “Ui ut! Ia baa i nurnur i pet laar paa a kum utnaa raap.” 24 Ma tamaa ra naat i kulkulaai gagaa ma ra pirpir lenbi, “Iaau nurnur! Waraaut iaau u ra nung kinalik na nurnur.” 25 Baa Iesu i babo a kor na taara baa diat welulu ungaai, i pirpir dekdek karom a tabaraan naa, “Ui a munga ma a lengbaa na tabaraan, iaau piri taam un pari ko ra naat, ma koku balet ma u ruk uni.” 26 A tabaraan i kulkulaai paa, i wadader adekdek taa a naat maa, ma i pari paa koni. A naat maa i welaar maku ma ra minaat, ma mongoro diat piri naa ia maat. 27 Iaku Iesu i paam paa a limaa ra naat, ma i aal atur paai.

28 Io, baa diat ruk un raa ruma, anuna kum naat na wawer diat tiri inoi naa, “I lawaai maa pa miaat lu irok laar paa a tabaraan koni?” 29 Iesu i baalu diat naa, “A mangaana tabaraan lenmi in pari ku u ra niaaring, wakir un ta utnaa kaai.”

Iesu i pirpir balet u ra nuna minaat

(Mt 17:22-23; Lk 9:43-45)

30 Diat waan taanga matira, ma diat waan bolo irong u ra papaar Gaalilaia. Iesu i nem na wer anuna kum naat na wawer, ma pa i nemi naa te in nunura a wanua baa diat a ki iaai. Ma i piri naa, “Din taar taa Natu ra Muaana u ra limaa ra taara ma diat a aak dokoi. Ma baa tula bung in raap in lalaaun balet.” 32 Pa diat kaapa u ra kukuraai ra pirpir mi, ma diat burut kupi diat a tiri.

Woi maa i ngaala aakit?

(Mt 18:1-5; Lk 9:46-48)

33 Diat waan paat irong Kaapernaaum. Ma baa diat ruk unaruma, i tiri diat naa, “Aawa maa muaat weol na pirpir uni u ra aakapi?” 34 Ma pa diat baalui, kabina maa diat weol na pirpir baa woi kon diat i ngaala aakit. 35 Io, Iesu i ki ma i wataa paa anuna 12 naat na wawer, ma i piri taan diat lenbi, “Baa te i nemi kupi in ngaala aakit, i koina baa in wakinalik paai ku, in tultul ku karom a taara raap.” 36 Ma i lo paa raa naatlik, ma i watur taai naliwan taan diat. Namur i romo paai, ma i piri taan diat naa, 37 “Baa te i gaaia paa ta naatlik lenbi u ra iaang, i gaaia pa iaau utkaai. Ma baa te i gaaia pa iaau, wakir i gaaia pa iaau ku, i gaaia paa ia ut baa i tula wa iaau urin.”

Ia baa pa i turbaat daat, i waraaut daat ku

(Lk 9:49-50)

38 Ioaanes i piri taan Iesu naa, “Tena Wawer, miaat babo raa muaana i lu irok wa a kum tabaraan u ra iaam, ma miaat turbaati, maa wakir ia kon daat.” 39 Iesu i baalui naa, “Koku muaat turbaati. Baa te in paam ta utnaa na kakaian u ra iaang, pa in waatung gagaa ta aakaina pirpir un iaau. 40 Maa ia baa pa i turbaat daat, i waraaut daat ku. 41 Iaau pir a lingtatuna taa muaat, baa te i tabaara muaat ma ta lik palaa, maa kabina muaat anun Kaarisito, in lo ut anuna wedok.

A utnaa baa i ben araara a taara kup aakaina mangamangaan

(Mt 18:6-9; Lk 17:1-2)

42 “Baa te i ben araara raa ko ra kum naat liklik bi baa i nurnur un iaau, in aaka aakit a naagagon karomi taan te baa din kubu taa ina ngaala na waat u ra in kabarono, ma din ong amurung wai nataai. 43 Baa limaam i ben araara ui, un kutu wai. In koina baa un ruk u ra lalaaun takum a tum ku ui, kupi koku di ong ui ungaai ma ra ru limaam raap u ra ngaala na nguan baa pa in maat. 45 Baa kakim i ben araara ui, un kutu wai. In koina baa un ruk u ra lalaaun takum a tum ku ui, kupi koku di ong ui ungaai ma ra ru kakim raap u ra ngaala na nguan.
(9:43-46) Raa kum tena manaana u ra Buk Taabu diat nuki naa a rina 48 in ki kaai un rina 44 ma 46.
47 Baa in mataam i ben araara ui, un lior wai. In koina baa un ruk u ra mataanitu anun God ma raain mataam ku, kupi koku di ong ui ungaai ma ruin mataam raap u ra ngaala na nguan. 48 Matira

‘a kum wuiwui liklik pa diat a maat,
ma a nguan kaai pa in maat.’ b 
49 Din wagomgom a taara raap ma ra nguan welaar ma ra wetabaar baa di wagomgomi ma ra sol. 50 A sol i koina, iaku baa ia raap a mapaakina, muaat a wamapaak paai balet ma lelawaai? Painte! I koina kupi a sol in ki un muaat, ma muaat a ki na wemaraam ungaai.”

Copyright information for `RAI