aAais 7:14

Matthew 1

A niluluk na wuna taara anun Iesu Kaarisito

(Lk 3:23-38)

Bi ia a iaa ra wuna taara taanga namuga baa Iesu Kaarisito, a natun Dewid, a natun Aabaraam i waan paat kon diat.

 • Aabaraam a tamaan Aaisaak,
 • Aaisaak a tamaan Iaakob,
 • ma Iaakob a tamaan Iuda ma ra kum tatena liklik.
 • Iuda a tamaan Peres ma Seraa, ma a naandiaar Taamaar.
 • Peres a tamaan Esrom,
 • Esrom a tamaan Aaraam,
 • ma Aaraam a tamaan Aaminadaab,
 • Aaminadaab a tamaan Naason,
 • ma Naason a tamaan Saalmon,
 • Saalmon a tamaan Boaas, ma naana a iaana Raab.
 • Boaas a tamaan Obed, ma naana a iaana Rut.
 • Obed a tamaan Iese,
 • ma Iese a tamaan Dewid, baa a king. Dewid a tamaan Solomon, ma naana a tabuan baa i taulaa paa ma Uraia.
 • Solomon a tamaan Roboaam,
 • Roboaam a tamaan Aabia,
 • Aabia a tamaan Aasa,
 • Aasa a tamaan Iosapaat,
 • Iosapaat a tamaan Ioraam,
 • ma Ioraam a tamaan Usia,
 • Usia a tamaan Iotaam,
 • Iotaam a tamaan Aakaas,
 • ma Aakaas a tamaan Esekia,
 • 10 
 • Esekia a tamaan Maanaase,
 • Maanaase a tamaan Aamon,
 • ma Aamon a tamaan Iosia,
 • 11 
 • Iosia i wangaala Iekonia ma ra kum tatena liklik. Namur taana a taara Israael diat waan na karabus irong Baabilon.
 • 12 

  • Namur taa ra winawaan urong Baabilon:
  • Iekonia i wangaala Salaatiel,
  • Salaatiel a tamaan Serubaabel,
  13 
 • Serubaabel a tamaan Aabiuda,
 • Aabiuda a tamaan Eliaakim,
 • ma Eliaakim a tamaan Aasor,
 • 14 
 • Aasor a tamaan Saadok,
 • Saadok a tamaan Aakim,
 • ma Aakim a tamaan Eliud,
 • 15 
 • Eliud a tamaan Eleaser,
 • Eleaser a tamaan Maataan,
 • ma Maataan a tamaan Iaakob,
 • 16 
 • Iaakob a tamaan Iosep, ia baa i taulaa ma Maaria. Maaria i buta Iesu, baa di waatungi naa Kaarisito, ia baa God i tula wai.
 • 17 A kum taaun taara turpaai kon Aabaraam tuk un Dewid welaar ma 14 diat, ma kon Dewid tuk u ra winawaan na karabus urong Baabilon 14 kaai diat, ma ko ra winawaan na karabus urong Baabilon tuk un Kaarisito 14 a taautaaun taara diat kaai.

  Maaria i buta Iesu Kaarisito

  (Lk 2:1-7)

  18 Di buta paa Iesu Kaarisito lenbi: Naana Maaria, di aa pet baat taai karom Iosep, iaku namuga taa ra nundiaar tinaulaa Maaria ia nunurai naa i kipbaala u ra Takado na Nion. 19 Iosep baa di aa pet baat taa Maaria karomi, ia a tena takado, ma pa i nemi naa in baana wawirwir Maaria naa ra taara. Io, i nuki naa in kutu ino wa anundiaar weweliman kup a tinaulaa.

  20 Baa i nuknuk utbaai u ra utnaa mi, a aangelo anu ra Tadaaru i waan paat karomi u ra beberon ma i piri naa, “Iosep, natun Dewid, koku u aalawur nuknuk un Maaria, un ben paai kupi anum tabuan. Maa a naat baa i kipbaala paai i waan paat ko ra Takado na Nion. 21 In buta paa a naat muaana ma un taar taa iaana baa Iesu, kabina maa in walaaun paa anuna taara ko ra nundiat kum aakaina mangamangaan.”

  22 A kum utnaa raap mi i waan paat kupi din paam ot paa a kum pirpir anu ra Tadaaru baa anuna propet ia wapuaana taai naa, 23 “Baboi, a tauraara na tabuan in kipbaala ma in buta paa a naat muaana ma din waatungi naa Emaanuel,” a 

  a kukuraaina naa, “God i ki ungaai ma daat.”

  24 Io, baa Iosep i tawaangun i paami lenutmaa a aangelo anu ra Tadaaru ia wapua taai uni, ma i ben paa Maaria kupi anuna tabuan. 25 Iaku pa diaar inep ungaai paa tuk baa Maaria i buta paa a naat muaana. Ma Iosep i taar taa a iaana baa Iesu.

  Copyright information for `RAI