dMika 7:6

Matthew 10

A 12 naat na wawer anun Iesu

(Mk 3:13-19; Lk 6:12-16)

Iesu i wataa paa anuna 12 naat na wawer ma i taar taa a naagagon taan diat kupi diat a lu irok wa a kum tabaraan, ma kupi diat a walaangalaanga paa a taara ko ra aalawur mangaana malaapaang.

Bari ia a iaandiat a 12 aapostolo: A mugaana, Simon raa iaana kaai baa Petero, dina ma Aanderiaas, Iaakobo ma Ioaanes dina, a ru natun Sebedaaio, Pilipo, Baatolomaaio, Tomaas, Maataio a tena lolo tatakom, Iaakobo a natun Aalipaaio, ma Tadaaio, ma Simon raa ko ra kikil Silot,
(10:4) A kikil Silot pa diat nem a mataanitu Rom kupi in naagagon diat.
ma Iudaas Iskaariot, ia baa i wagu taa Iesu.

Iesu i tula wa 12 naat na wawer

(Mk 6:7-13; Lk 9:1-6)

Iesu i tula wa a 12 naat na wawer, ma i piri taan diat naa, “Koku muaat waan karom a taara baa wakir a taara Israael, ma koku muaat waan u ra kum taamtaamaan anu ra kum te Samaaria. Muaat a waan ku karom a taara Israael, baa diat raara welaar ma ra kum sip. Ma baa muaat waan, muaat a warawaai waanwaan lenbi, ‘A mataanitu taanginaanga u ra maawa ia marawaai.’ Muaat a walaangalaanga paa a kum malaapaang, ma muaat a walaaun paa a kum minaat, muaat a walaangalaanga paa a kum wukawuka, ma muaat a lu irok wa a kum tabaraan. Di tabaara biaa muaat ku, lenmaa muaat kaai muaat a wetabaar biaa ku. Koku muaat lo ta maani u ra numuaat maalu na winiwi. 10 Koku muaat lo ta bek u ra numuaat winawaan, koku ta maalu na wekiaa, koku ta su, ma koku tina buka. Maa i takado baa din tabaara a tena pinapaam ma ra ana utnaa.

11 “Baa muaat a waan u ra kum ngaalangaala na taamaan ma ra kum kinkinalik na taamaan, muaat a baat kup te baa i koina, ma muaat a ki naana tuk u ra bung baa muaat a waan koni. 12 Baa muaat ruk un ta ruma, muaat a pirpir na wagaaia karom diat. 13 Baa a taara ko ra ruma maa diat a gaaia pa muaat, muaat a ruk ma muaat a piri naa, ‘A maalmaal karom muaat.’ Iaku baa pa diat a gaaia pa muaat, anumuaat maalmaal in waan talili balet karom muaat. 14 Baa te pa i gaaia pa muaat, ma pa i walangoro anumuaat pirpir, baa muaat waan ko ra nuna ruma, baa a taamaan maa, muaat a tataanga wa a kabu ko ra kakimuaat.
(10:14) A mangamangaan baa di tataanga wa a kabu ko ra kakindi ia a watumaarang karom diat baa pa diat nurnur u ra pirpir anun God.
15 Iaau pir a lingtatuna taa muaat, u ra bung na naagagon, a naagagon karom Sodom ma Gomoraa in dekdek, iaku karom a taamaan maa in aaka aakit.

A kum mangaana ngunungut baa in waan paat

(Mk 13:9-13; Lk 21:12-17)

16 “Baboi, mi iaau tula wa muaat welaar ma ra kum sip naliwan naa ra kum karangaap na paap. Io, muaat a manaana wakaak welaar ma ra kum wui kupi koku te i ben araara muaat, ma muaat a gomgom welaar ma ra kum buna. 17 Muaat a baboura muaat, maa a taara diat a aal pa muaat karom a kum tena naagagon, ma diat a raapu muaat u ra nundiat kum ruma na lotu. 18 Ma din aal muaat kup a naagagon namuga naa ra kum ngaala na mukmuga ma ra kum king, kabina un iaau. Io, muaat a wewapua kaapa un iaau karom diat ma karom a kum taara baa wakir a taara Iudaia. 19 Baa di aal pa muaat, koku muaat ngaraa baa aawa muaat a piri, ma muaat a pirpir lelawaai, maa u ra pakaana bung ut maa God in wanuk ta muaat u ra pirpir baa muaat a piri. 20 Wakir muaat maa muaat a pirpir, a Nion Tamaamuaat ut in wanuk muaat u ra aawa baa muaat a piri.

21 “Te in mulaaot wa ta tenalik kupi din aak dokoi, ma ta muaana in mulaaot wa ta natunalik kupi din aak dokoi, ma a kum naat diat a tur na dekdek karom tamaandiat ma naandiat ma diat a mulaaot wa tamaandiat ma naandiat kupi din aak doko diaar. 22 Ma a taara raap diat a milikuaana muaat kabina u ra iaang, iaku te baa i tur dekdek tuk u ra tintinipina, God in walaaun paai. 23 Baa diat a pet na bilbil un muaat un ta taamaan, io, muaat a kalaa kup ta taamaan ingen. Maa iaau pir a lingtatuna taa muaat, baa pa muaat a waan raap utbaai u ra kum taamtaamaan min Israael, Natu ra Muaana in waan paat.

24 “A naat na wawer pa i ngaala taa ra nuna tena wawer, ma a tultul kaai pa i ngaala taa ra nuna tadaaru. 25 I topaai baa a naat na wawer in welaar ku ma ra nuna tena wawer ma ra tultul in welaar ma ra nuna tadaaru. Baa di aa waatung iaau ma Belsebul,
(10:25) Belsebul ia raa iaan Saataan kaai.
din waatung muaat kaai baa muaat ki ungaai ma iaau ma ra kum aakaina iang.

Muaat a burut ku kup God

(Lk 12:2-7)

26 “Koku muaat burut kup a taara. A utnaa raap baa di burung baat taai, namur in taana baarabaara, ma ra utnaa raap baa i taana ino, namur in waan paat kaapakaapa. 27 A utnaa baa iaau wapua muaat uni u ra baboto, muaat a wewapua uni u ra kaapa, ma ra utnaa baa di wewaik ku mai karom muaat, muaat a tur nate u ra ruma, ma muaat a wapuaanai karom a taara. 28 Koku muaat burut kup diat baa diat aak doko ku a panimuaat, iaku pain diat a aak doko laar paa a niomuaat. Muaat a burut kup ia baa in pet laar paai kupi in baanaakaka a panindi ma ra niondi kaai u ra ngaala na nguan. 29 Di laana kul ruina pika liklik ma kabaana toiaa ku, naka? Iaku pa tin lik kon diat in puka pari napia, baa wakir a Tamaamuaat i mulaaot uni. 30 I lingtatuna aakit God i nunura raap a kum weu na lorimuaat. 31 Io, koku muaat burut, maa muaat ngaatngaat aakit namataan God taa ra mongoro na pika.

Ia baa i pir apuaana Iesu ma ia baa i weoro koni

(Lk 12:8-9)

32 “Baa te in pir apuaana iaau namataa ra taara, iaau kaai ang pir apuaanai namataan Tamaang baa i ki inaanga u ra maawa. 33 Baa te in weoro kon iaau namataa ra taara, iaau kaai ang weoro koni namataan Tamaang baa i ki inaanga u ra maawa.

Iesu pa i waan paat kupi in taar a maalmaal

(Lk 12:51-53; 14:26-27)

34 “Koku muaat nuki naa iaau waan paat kupi ang taar taa a maalmaal u ra rakrakaan buaal. Pate, pa iaau waan paat kupi ang taar taa a maalmaal, iaau waan paat kupi a taara diat a ki na purpuruan. 35 Iaau waan paat kupi ang waki weraana wa

‘a naat muaana kon tamaana,
ma ra naat na tabuan kon naana,
ma ra tinaulaa na tabuan kon tabuna.
36 Diat baa diat ki u ra ruma anun raa muaana, diat ut maa anuna kum ebaar.’ d 
37 “Baa te i maari aakit tamaana ma naana, iaku anuna maarmaari karom iaau pa i ngaala, pa i topaai kupi ia anung naat na wawer. In koina baa anuna maarmaari karom iaau in ngaala taa ra nuna maarmaari karom tamaana ma naana. Ma baa te i maari aakit natunalik, a naat muaana baa a tabuan, iaku anuna maarmaari karom iaau pa i ngaala, pa i topaai kupi ia anung naat na wawer. In koina baa anuna maarmaari karom iaau in ngaala taa ra nuna maarmaari karom natunalik. 38 Baa te kaai pa i puak paa anuna bolo kupi in murmur iaau, pa i topaai kupi ia anung naat na wawer. 39 Baa te i maari baat paa ku anuna lalaaun in wirua, ma ia baa pa i maari baat anuna lalaaun kup iaau, in lalaaun.

Te baa in gaaia paa ta naat na wawer anun Iesu in lo a wedok

(Mk 9:41)

40 “Baa te i gaaia pa muaat, i gaaia pa iaau ut, ma te baa i gaaia pa iaau, i gaaia paa ia utkaai baa i tula wa iaau urin. 41 Baa te i gaaia paa a propet maa kabina i nunurai naa ia a propet, in lo utkaai a mangaana wedok welaar ma ra propet in loi. Ma baa te kaai i gaaia paa a tena takado, maa i nunurai naa ia a tena takado, in lo utkaai a mangaana wedok welaar ma ra tena takado in loi. 42 Baa te i tabaara taa anung ta naat na wawer baa i kinalik namataa ra taara ma ta kaap na madiring na palaa, kabina i nunurai naa ia anung naat na wawer, iaau pir a lingtatuna taa muaat, ia kaai in lo ut anuna wedok.”

Copyright information for `RAI