aMaal 3:1

Matthew 11

Iesu ma Ioaanes a Tena Baapitaaiso

(Lk 7:18-35)

Baa Iesu ia pirpir raap taau karom anuna 12 naat na wawer, i waan taanga matira kupi in wer a taara ma in warawaai u ra kum taamtaamaan irong u ra papaar Gaalilaia. Baa Ioaanes i ki u ra ruma na karabus ma i walangoro a kum pinapaam anun Kaarisito, i tula wa anuna kum naat na wawer kupi diat a tiri naa, “Ui ma maa di pirpir muga un ui naa un waan paat, baa miaat a ki walaang utbaai kup te?” Ma Iesu i baalu diat naa, “Muaat a waan talili, ma muaat a wapua Ioaanes u ra kum utnaa mi muaat walangoroi ma muaat baboi: A kum pula diat aa babo, diat baa a kakindiat i maat diat aa waan kado, a kum wukawuka diat aa laangalaanga, a kum lengbaa diat aa walangor, a kum minaat diat aa lalaaun, ma di warawaai u ra Koina Wewapua karom a kum iba na taara. Baa te i babo a kum utnaa mi iaau paami ma anuna nurnur pa i puka, ia daan.”

Baa a kum naat na wawer anun Ioaanes diat aa waan, Iesu i piri karom a kor na taara un Ioaanes naa, “U raa bung baa muaat waan u ra bil na wanua karom Ioaanes, aawa maa muaat babo kupi? Ina kura duk baa i taltalaaur u ra dadaip? Pate. Aawa maa muaat waan kupi muaat a baboi? A muaana baa i mong ma ra in koina maalu? Pate. Baboi, diat baa diat mong ma ra kum kokoina maalu diat ki u ra kum ruma na king. Aawa maa muaat waan kupi muaat a baboi? A propet? Maia, iaau piri taa muaat, Ioaanes i ngaala aakit ut taa ra kum propet. 10 Di aa timtimu taau uni u ra Buk Taabu lenbi,

‘Baboi, ang tula wa anung tena lo pirpir kupi in muga taam.
In muga taam ma in paam aara anum aakapi.’ a 
11 Iaau pir a lingtatuna taa muaat, Ioaanes a Tena Baapitaaiso i ngaala aakit taan diat raap baa di buta diat, iaku ia baa i kinalik aakit u ra mataanitu taanginaanga u ra maawa, i ngaala taana.

12 “U ra kilaala baa Ioaanes a Tena Baapitaaiso i turpaa warawaai uni ma tuk mi a dekdek na taara diat weium dekdek ma ra mataanitu taanginaanga u ra maawa, ma diat ongor aakit ma ra wineium kupi diat a turbaati. 13 A kum propet ma ra kum Naagagon anun

Moses diat wapuaana a pirpir anun God tuk u ra kilaala baa Ioaanes i turpaa anuna pinapaam uni.
14 Ma baa muaat nem na walangoroi, muaat a walangoroi. A Buk Taabu i pirpir u ra propet Eliaas baa in waan paat, ma mi a winawaan paat anun Ioaanes ia paam ot paa a pirpir mi. 15 Ia baa in talingaana, i koina baa in walangor mai.

16 “Aawa duk maa ang welaara a taaun taara mai mi? Diat welaar ma ra kum naat liklik baa diat ki u ra balaa ra taamaan ma diat wewataai karom a kum teptepaandiat lenbi,

17 ‘Baa miaat paar kudu,
pa muaat laagaar uni,
ma baa miaat kele a kelekele na tapunuk,
pa muaat taangi uni.’
18 Ioaanes i waan paat, pa i aan ta koina utnaa ma pa i inim a waain, ma diat piri uni naa, ‘A tabaraan i ruk taau uni.’ 19 Natu ra Muaana i waan paat, i wangaan ma i inim, ma diat piri uni naa, ‘Baboi, a muaana mi a tena winangaan ma ra tena ininim, a tepaa ra kum tena lolo tatakom ma ra kum tena aakaina.’ Iaku a kum pinapaam anun God i wapuaanai naa anuna manaana ia a manaana lingtatuna.”

A naagagon na binabaalu karom diat baa pa diat nukpuku

(Lk 10:13-15)

20 Ma Iesu i pirpir na kaankaan karom a taara u ra kum taamaan baa ia paam taa anuna mongoro na utnaa na kakaian aakit iaai, kabina maa pa diat nukpuku. 21 I piri naa, “In aaka karom muaat a taara Koraasin, in aaka kaai karom muaat a taara Betsaaida. Baa gun di aa paam taa a kum utnaa na kakaian bi karom a taara Tiro ma Sidon, welaar ma di aa paam taai karom muaat, kaduk a taara Tiro ma Sidon diat a nukpuku gagaa ma diat a tobo, diat a mong ma ra maalu na tapunuk ma diat a aalu a panpanindiat ma ra kabu na nguan. Iaku muaat, pa muaat nukpuku. 22 Iaau piri taa muaat naa, u ra bung na naagagon, a naagagon karom muaat a taara Koraasin ma Betsaaida in aaka aakit ko ra naagagon karom diat a taara Tiro ma Sidon. 23 Ma muaat kaai a taara Kaapernaaum, lelawaai, muaat nuki naa din wangaala pa muaat unaanga nate? Pate, din ong apari wa muaat ku u ra ngaala na nguan. Baa gun di aa paam taa a kum utnaa na kakaian karom a taara Sodom, welaar ma di aa paam taai karom muaat, kaduk Sodom kuri utbaai in tur. 24 Iaau piri taa muaat naa, u ra bung na naagagon, a naagagon karom muaat a taara Kaapernaaum in aaka aakit ko ra naagagon karom a taara Sodom.”

A ningo karom diat baa a kum mawaat i manong diat

(Lk 10:21-22)

25 U ra pakaana bung maa, Iesu i piri naa, “Tamaang, ui a Tadaaru i ra maawa ma ra rakrakaan buaal raap, iaau pir walaawa pa ui, maa u walipa a kum utnaa mi ko ra kum tena manaana ma kon diat baa diat malem, ma u pir waiaai ku karom diat baa diat welaar ma ra kum naat liklik. 26 Maia, Tamaang, maa u nemi ut lenmaa.

27 “Tamaang ia taar taa a kum utnaa raap taang. Pa te i nunura Natuna, Tamaana ku, ma pa te kaai i nunura Tamaana, Natuna ku, ma diat kaai baa Natuna i nemi naa in pir waiaa Tamaana karom diat.

28 “Muaat raap baa muaat bilua taa ra dekdek na pinapaam ma a kum mawaat i manong muaat, muaat a waan karom iaau, ma ang wango muaat. 29 Muaat a lo anung ina kip, ma muaat a wawer kon iaau, maa anung mangamangaan i wowowon ma iaau laana wakinalik pa iaau. Muaat a lo ina kip bi kupi a niomuaat in ngo. 30 Maa ina kip baa iaau taari taa muaat i malut, ma a nilalo uni i baanabaana ku.”

Copyright information for `RAI