aOs 6:6
bAais 42:1-4

Matthew 12

Iesu ia a Tadaaru i ra Bung Saabaat

(Mk 2:23-28; Lk 6:1-5)

Namur, un raa Bung Saabaat, Iesu i waan bolo u ra kum wanua na wit. Ma nuna kum naat na wawer diat molo, ma diat gamut kutu paa a kum wit ma diat aani. Baa a kum Parisaaio diat baboi, diat piri taana naa, “Baboi, baa anum kum naat na wawer diat paam a utnaa mi, pa diat murmur a Naagagon ko ra Bung Saabaat.” Iesu i piri taan diat naa, “Lelawaai, pa muaat luk utbaai a utnaa baa Dewid i paami baa diat ma ra taara baa diat weur mai diat molo? I ruk u ra ruma anun God, ma i aan a bred baa di aa tabaara taa God mai. Ma diat kaai baa diat weur mai diat wangaan koni. A bred maa di wataabui ko ra taara biaa ku. A kum tena wetabaar ku karom God i tale diat a wangaan koni. Lelawaai, pa muaat luki kaai u ra Buk na Naagagon naa, a kum tena wetabaar karom God diat papaam u ra ruma na wetabaar u ra Bung Saabaat? Iaku maa pa diat raara uni. Iaau piri taa muaat naa, raa kuri min i ngaala aakit taa ra ruma na wetabaar. Baa muaat aa nunura a kukuraai ra pirpir mi, ‘Iaau nem ku a maarmaari ma wakir a wetabaar baa di laana tuni,’ a 

io, pa muaat a takuna diat baa pa diat raara.
Maa Natu ra Muaana ia a Tadaaru i ra Bung Saabaat.”

Iesu i walaangalaanga paa a muaana baa limaana i baau

(Mk 3:1-6; Lk 6:6-11)

Ma Iesu i waan taanga matira ma i ruk u ra nundiat ruma na lotu. 10 Raa muaana kuraa matira, a limaana i baau. Ma diat nem na takuna Iesu ma diat tiri naa, “Lelawaai, i takado ut welaar ma ra nundaat kum Naagagon kupi din walaangalaanga paa te u ra Bung Saabaat baa pate?” 11 Ma i piri taan diat naa, “Woi kon muaat baa anuna ta sip in puka taau un ta tung u ra Bung Saabaat, pa in paam kotoi kupi in aal tato paai balet? 12 A muaana i ngaatngaat taa ra sip. Lenmaa i takado kupi din paam a koina u ra Bung Saabaat.” 13 Ma i piri taa ra muaana naa, “Un kado a limaam.” Ma i kadoi, ma a limaana i tubu, welaar ma ra limaana baa i koina. 14 A kum Parisaaio diat pari, ma diat wepaak un Iesu, baa diat a aak dokoi lelawaai.

A tultul baa God i pilak paai

15 Baa Iesu ia nunurai naa diat wepaak kupi diat a aak dokoi, i waan ingen taanga matira. Ma mongoro na taara diat murmuri, ma i walaangalaanga pa diat raap baa diat malaapaang. 16 Ma i turbaat diat kupi koku diat pir waiaai naa ia woi. 17 I piri lenmaa kupi in paam ot paa a pirpir anun God baa Aaisaia a propet ia pirpir muga taau uni lenbi,

18 “Bari ia anung tultul baa iaau aa pilak paai,
ia anung naat na wakwakaak, iaau gaaia aakit uni.
Ang waruk taa a Niong uni,
ma in wapuaana a naagagon baa i takado karom a kum taara baa wakir a taara Iudaia.
19 Pa in wengangaar, ma pa in gege,
ma pain te in walangoro in ingaana u ra kum aakapi.
20 Pa in bor a kura baa i talukun,
ma pa in ip doko a paaupaau na laam baa pa i kup wakaak.
In paami lenmaa tuk baa in pet taa a takado na naagagon kupi in uwia.
21 A taara baa wakir a taara Iudaia diat a nurnur u ra iaana ma diat a ki walaang kup a warwalaaun.” b 

Iesu ma Belsebul

(Mk 3:20-30; Lk 11:14-23)

22 Ma di ben paa raa muaana karom Iesu, i munga ma i pula, ma a tabaraan i ruk taau uni. Iesu i walaangalaanga paai, io, a muaana maa i pirpir ma i babo kaai. 23 Ma a taara raap diat kakaian, ma diat wetiri naa, “Kanaapi a Natun Dewid
(12:23) A taara Iudaia diat laana waatung Mesaia naa a Natun Dewid.
duk mi?”
24 Iaku baa a kum Parisaaio diat walangoroi diat piri naa, “A muaana mi i lu irok wa a kum tabaraan ma ra dekdekin Belsebul, a tadaaru anu ra kum tabaraan.”

25 Iesu ia nunura a nuknukindiat, ma i piri taan diat naa, “Baa ta mataanitu diat balet ut diat a weium wetwetalaai, a mataanitu maa in raap ku. Baa ta taamaan baa ta naadiwaatamaana diat a weium wetwetalaai balet ku ma diat, pain diat a ki ungaai ma. 26 Baa Saataan i lu irok wa anuna kum tultul, i weium balet ku ma diat. Baa lenmaa, anuna mataanitu in tur dekdek lelawaai? 27 Baa iaau lu irok wa a kum tabaraan ma ra dekdekin Belsebul, anumuaat taara diat lu irok wa diat ma ra dekdekin woi? Io, anundiat pinapaam ut in wapuaanai naa anumuaat wetakun i raara. 28 Iaku, baa iaau lu irok wa a kum tabaraan ma ra dekdek i ra Nion God, muaat a nunurai naa a mataanitu anun God ia waan paat karom muaat.

29 “Te in ruk lelawaai u ra ruma anu ra dekdek na muaana ma in lo a kum utnaa taanga naruma, baa pa i wi amuga taa a dekdek na muaana maa? Baa ut in wi akoto muga taai, namur in lo paa maraagaam a kum utnaa anu ra muaana maa.

30 “Ia baa pa i waraaut iaau, i turbaat iaau ku. Ma ia baa pa i waraaut iaau u ra weben, i lulu weraana wa diat ku. 31 Io, iaau piri taa muaat naa, din una wa a kum aakaina mangamangaan raap anu ra taara ma ra nundiat kum aakaina pirpir kaai un God, iaku a pirpir aakaka u ra Takado na Nion pa din una laar paai. 32 Baa te kaai in pir taa ta aakaina pirpir un Natu ra Muaana, din una wai ku, iaku baa te in pirpir aakaka u ra Takado na Nion, pain te in una laar paai, u ra lalaaun mi ma u ra lalaaun namur kaai.

En diwaai ma ra waina

(Lk 6:43-45)

33 “Baa en diwaai i koina, i wa a koina waina, ma baa en diwaai i aaka, pa in wa ta koina waina kaai, maa din nunura lele ku en diwaai ko ra waina. 34 Muaat a kum natu ra kum wui! Muaat baa aakaina taara, muaat a pir lelawaai a koina pirpir? Maa a waa ra taara i pir apuaana a mangamangaan baa i teng u ra nundiat lalaaun. 35 A koina muaana i waiaa anuna koina mangamangaan ko ra koina baa i ki u ra nuna lalaaun, ma ra aakaina muaana kaai, i waiaa anuna aakaina mangamangaan ko ra aakaina baa i ki u ra nuna lalaaun. 36 Iaau piri taa muaat naa, a kum pirpir aakaka raap baa a kum taara diat aa pir tataai, kuraa mun din tiri diat uni u ra bung na naagagon. 37 Baa un tur u ra naagagon anum pirpir ut maa in walaangalaanga ui, baa in baanaakaka ui.”

Diat aaring Iesu kupi in paam ta utnaa na kakaian

(Mk 8:11-12; Lk 11:29-32)

38 Namur raa taara ko ra kum tena wawer u ra kum Naagagon ma ra kum Parisaaio diat piri taana naa, “Tena Wawer, un paam ta utnaa na kakaian kupi miaat a baboi.” 39 I baalu diat naa, “A taaun taara mi, a aakaina taaun taara, a taaun taara baa anundiat lalaaun i welwelik kon God. Diat nem ta wakilang, iaku maa pa din paam te karom diat. Din paam ku a wakilang welaar ma Ionaa a propet. 40 Welaar ma Ionaa i lalaaun tula bung u ra in balaa ra ina ngaala na ian, lenkaai maa Natu ra Muaana in inep paa tula bung nabalaa ra pia. 41 U ra bung na naagagon, a taara Niniwe diat a tur ma diat a takuna dekdek a taaun taara mi, kabina maa diat nukpuku u ra warawaai anun Ionaa, ma raa maa i ngaala taan Ionaa kuri ut min. 42 U ra bung na naagagon, a kwin taangirong u ra mataana taubaar in tur ma in takuna dekdek a taaun taara mi, kabina maa i waan ut taanga welwelik kupi in walangoro a manaana anun King Solomon, ma raa maa i ngaala taan Solomon kuri ut min.

A tabaraan i waan talili balet

(Lk 11:24-26)

43 “Baa a tabaraan i pari paa kon ta muaana, i waan u ra kum wanua baa pa ta palaa iaai, kupi in ngo, iaku pa i baat paa ta wanua baa in ngo iaai. 44 Io, i piri naa, ‘Ang waan talili balet kup anung ruma, baa iaau pari paa koni.’ Ma baa i waan paat, i baboi baa i kapkapaana ku, di aa aarupa taai, ma di aa maar taai. 45 Namur i waan ma i ben paa balet 7 na tabaraan, baa diat aaka aakit koni, ma diat ruk raap taau u ra ruma maa, ma diat ki uni. Io, a lalaaun anu ra muaana maa i aaka aakit ma ko ra lalaaun baa i watur akotoi namuga. In lenkaai maa karom a aakaina taaun taara mi.”

Naan Iesu ma ra kum tatena liklik

(Mk 3:31-35; Lk 8:19-21)

46 Baa Iesu i pirpir utbaai karom a kor na taara, naana ma ra kum tatena liklik diat waan paat, ma diat tur nataamaan, maa diat nem na pirpir mai. [ 47 Ma raa muaana i wapua Iesu naa, “Naam ma ra kum tatem liklik bari diat nataamaan. Diat nem na pirpir ma ui.”]
(12:47) Raa kum tena manaana u ra Buk Taabu diat nuki naa Maataio pa i timu a rina 47. Diat nuki naa te ingen i timu taai namur.
48 Ma i baalui naa, “Woi maa naang, ma woi diat maa a kum tateng liklik?” 49 Ma i kado a limaana karom anuna taara na wawer ma i piri naa, “Baboi, diat baa naang ma ra kum tateng liklik, bari diat! 50 Maa ia baa i murmur a nemnem anun Tamaang baa i ki inaanga u ra maawa, ia ut maa tenglik a muaana, ma tenglik a tabuan, ma naang.”

Copyright information for `RAI