Matthew 14

Erodes i nuki naa Iesu ia Ioaanes a Tena Baapitaaiso

(Mk 6:14-16; Lk 9:7-9)

U ra kilaala maa, Erodes a mukmuga i walangoro a wewapua un Iesu, io, i piri taa ra nuna kum tultul naa, “A muaana mi ia Ioaanes a Tena Baapitaaiso, ia lalaaun balet ko ra minaat. Maa ia kabina baa i paam a kum utnaa na kakaian mi.”

Namuga Erodes i pakaat kutu in lorin Ioaanes a Tena Baapitaaiso

(Mk 6:17-29)

Namuga Erodes i tula wa anuna kum tena wineium ma diat aal paa Ioaanes, diat do paai ma diat waruk taai u ra ruma na karabus, kabina maa Ioaanes i pir taai taan Erodes naa, “Pa i takado baa u taulaa ma Erodiaa, a tabuan anun temlik Pilipo.” Ma Erodes i nemi kupi din aak doko Ioaanes, iaku i burut kup a taara, maa diat nunurai naa Ioaanes a propet.

Baa i ot a bung na binabuta anun Erodes, natun Erodiaa a tabuan, i laagaar naan diat. Erodes i gaaia aakit uni, ma i weweliman dekdek taa a natun Erodiaa naa, “Aawa maku baa un aaringi kon iaau ang taari ku taam.” Io, i piri naa “Un taar taa ku in lorin Ioaanes a Tena Baapitaaiso taang un ta pelet.” I piri lenbi kabina maa naana ia wapua taai uni.

A king i tapunuk aakit. Iaku kabina baa ia weweliman taau naa aawa raap baa i aaringi koni in tabaarai ut mai, ma a taara baa diat ki ungaai mai u ra winangaan diat aa walangoro taa anuna pirpir, io, i naagagon taa anuna kum tena wineium kupi diat a taraam u ra niaaring anu ra tauraara maa. 10 I wetulaa urong u ra ruma na karabus kupi din pakaat kutu in lorin Ioaanes. 11 Diat ung paa in lorina u ra pelet ma diat loi karom a tauraara maa, ma i taari karom naana.

12 Io, namur a kum naat na wawer anun Ioaanes diat waan ma diat lo paa a minaatina ma diat punang wai. Namur diat waan karom Iesu ma diat wapuai uni.

Iesu i tabaara 5,000 na muaana

(Mk 6:30-44; Lk 9:10-17; Io 6:1-14)

13 Baa Iesu i walangoroi naa Ioaanes i maat, i kaa taau u ra mon ma i waan bolo taanga matira kup a bil na wanua kupi ia ot ku in ki. Ma baa a taara ko ra kum taamtaamaan diat nunurai, diat kalaa murmuri u ra aakapi kup a pakaana maa. 14 Baa i pukaai matira i babo a ngaala na kor na taara. I maari aakit diat, ma i walaangalaanga pa diat raap baa diat malaapaang.

15 Baa ia maluraap anuna kum naat na wawer diat waan karomi, ma diat piri naa, “A bil na wanua ku mi, a pakaana bung ia waan. Un tula wa a kor na taara baa diat a waan kup a kum taamtaamaan, kupi diat a kul paa andiat ta utnaa na winangaan.” 16 Iesu i baalu diat naa, “Diat a waan kup aawa? Muaat ut maa muaat a tabaara diat.” 17 Diat piri taana naa, “Limnain bred ku ma ra ruina ian kuri miaat loi.” 18 I piri taan diat naa, “Muaat a loi urin karom iaau.”

19 Ma i wetulaa kupi a kor na taara diat a ki u ra wali. I rakaan paa limnain bred ma ruina ian, i tataada unaanga u ra maawa, i waatung wakaak paa karom God uni, i bik paa limnain bred maa ma i taar taai taa ra nuna kum naat na wawer. Io, diat palau a kor na taara mai. 20 Diat raap diat wangaan ma diat maaur. Ma diat wangaana ateng paa 12 kaa ma ra utnaa baa diat aan kapo taai. 21 A in tabuan ma ra kum naat liklik ma in muaana diat raap maa diat wangaan. Iaku a niluluk i ra in muaana ku i welaar ma 5,000.

Iesu i waan nate u ra taai kikil

(Mk 6:45-52; Io 6:15-21)

22 Io, Iesu i tula wa anuna kum naat na wawer kupi diat a kaa u ra mon ma diat a muga kup raa papaara taai kikil, ma ia i ki utbaai kupi in tula wa a taara. 23 Baa ia tula raap wa diat, ia ot maku i waan tato unaanga u ra taangaai kupi in aaraaring. Baa ia tawiwibung ia ot ku i ki. 24 A mon ia waan naliwan ma i irok waanwaan u ra top, kabina a dadaip i weium taanga namuga. 25 Naliwan taan tuluina pakaana bung ma 6 pakaana bung u ra malaana kinalik, Iesu i waan ku nate u ra taai kikil karom diat. 26 Baa anuna kum naat na wawer diat babo paai baa i waan nate u ra taai kikil, diat burut aakit ma diat piri naa, “A nion ku duk manaanga!” Ma diat kulkulaai ma ra bunurut. 27 Ma Iesu i pirpir gagaa maut karom diat naa, “Koku muaat ngaraa, iaau ku mi, koku muaat burut.”

28 Petero i piri taan Iesu naa, “Tadaaru, baa ui ut maa, un wataa iaau kupi iaau kaai ang waan ku nate u ra taai karom ui.” 29 Ma i wataai naa, “Un waan urin.” Io, Petero i irok pari ko ra mon, ma i waan nate u ra taai kikil karom Iesu. 30 Iaku, baa i babo a kum ngaalangaala na top, i burut. Ma baa i murung waanwaan, i wewataai naa, “Tadaaru, un walaaun iaau.” 31 Ma Iesu i kado gagaa a limaana kupi, i aal tato paai ma i piri taana, “I kinalik aakit anum nurnur. I lawaai maa u aalawur nuknuk?” 32 Baa diaar kaa u ra mon, a dadaip i ngo maut. 33 Baa diat aa ki ungaai u ra mon, a kum naat na wawer diat lotu karom Iesu, ma diat piri naa, “I lingtatuna aakit baa ui a Natun God.”

Iesu i walaangalaanga paa a kum malaapaang irong Genesaaret

(Mk 6:53-56)

34 Baa diat aa waan bolo, diat pukaai taau nakono u ra papaar Genesaaret. 35 Ma baa a taara taanga matira diat babo lele paa Iesu, diat taar waanawaana a wewapua karom a kum taamtaamaan. Io, diat ben araap paa a kum malaapaang karomi. 36 Ma diat aaringi kupi a kum malaapaang diat a paam taa ku a titi ra nuna ina maalu. Io, diat raap baa diat paam taai, diat laangalaanga maut.

Copyright information for `RAI