aPin 20:12
bPin 21:17
cAais 29:13

Matthew 15

A taara diat wakinalik paa a pirpir anun God

(Mk 7:1-13)

Raa kum Parisaaio ma ra kum tena wawer u ra kum Naagagon diat waan taanginaanga Ierusalem karom Iesu, ma diat tiri naa, “Aawa kabina maa anum kum naat na wawer pa diat murmur a kum wawer anu ra nundaat taara taanga namuga? Baa diat wangaan, pa diat gi muga paa a limaandiat.” Ma i baalu diat naa, “Aawa kabina maa pa muaat murmur a Naagagon anun God? Muaat murmur ku a kum wawer anu ra numuaat taara taanga namuga. Maa God i piri naa, ‘Un ru tamaam ma naam,’ a 

ma i piri kaai lenbi, ‘Baa te in pirpir aakaka un tamaana ma naana, din aak dokoi.’ b 

Iaku muaat, muaat wer a taara naa i koina ku baa te in piri taan tamaana ma naana naa, ‘A utnaa baa ang waraaut mur mai, iaau aa tabaara taa God mai.’ Iaku baa pa i waraaut kaai tamaana, pa i rui. Baa muaat paami lenmaa, muaat wakinalik paa a pirpir anun God ma muaat murmur ku a kum wawer anu ra numuaat taara taanga namuga. Muaat a kum tena warwaruga. A lingtatuna ut maa Aaisaia ia pirpir na propet muga taau un muaat naa,

‘A taara mi diat ru iaau ku ma ra waandiat,
iaku maa a balaandiat i welwelik aakit kon iaau.
Diat lotu biaa ku karom iaau,
maa diat wer ku a taara ma ra kum naagagon anu ra taara ut.’” c 

A kum utnaa baa i baanaakaka te

(Mk 7:14-23)

10 Iesu i wataa paa a taara karomi, ma i piri taan diat naa, “Muaat a walangoro iaau ma muaat a nunura lele anung pirpir. 11 A utnaa baa i ruk u ra waa ra muaana, pa in aaka uni namataan God. Iaku, a utnaa baa i piri ma ra waana in aaka uni.”

12 Namur anuna kum naat na wawer diat waan karomi ma diat tiri naa, “Lelawaai u aa nunurai naa a kum Parisaaio diat kaankaan u ra num pirpir?” 13 I piri taan diat naa, “A kum diwaai baa Tamaang, baa i ki inaanga u ra maawa, pa i maarut diat, din gaat araap wa diat. 14 Muaat a maadek wa a kum Parisaaio. Diat a kum pula na mukmuga. Baa ta pula in ben ta pula, diaar raap diaar a puka darong u ra tung.”

15 Ma Petero i aaringi naa, “Un palaa a pirpir welwelaar mi karom miaat.” 16 Ma Iesu i piri naa, “Muaat kaai pa muaat manaana utbaai? 17 Pa muaat nunurai naa, a kum utnaa raap baa i ruk u ra waa ra muaana, i waan u ra in balaana ma i babaa wai balet? 18 Iaku a kum pirpir raap baa i piri ma ra waana, i waan paat ko ra nuknukina, ia maa i baanaakakai. 19 Bi ia a kum utnaa baa i waan paat ko ra nuknukina: a kum aakaina nuknuk, aak doko taara, di aal paa a tabuan anun te, a kum paamuk na mangamangaan, a winalong, a wetakun warwaruga, ma ra pirura. 20 A kum utnaa mi diat baanaakaka a taara. Iaku baa diat wangaan ma pa diat gi muga paa a limaandiat, wakir i baanaakaka diat namataan God.”

A nurnur anu ra tabuan baa wakir a tabuan Israael

(Mk 7:24-30)

21 Iesu i waan taanga matira, ma i waan paat marawaai Tiro ma Sidon. 22 Ma raa tabuan a te Kaanaan taanga matira u ra papaar maa, i waan paat ma i wataa Iesu lenbi, “Tadaaru, Natun Dewid un maari iaau. Natunglik a tabuan, a tabaraan i ruk taau uni ma i baanaakaka aakiti.” 23 Iaku Iesu pa i baalui. Ma anuna kum naat na wawer diat waan karomi, ma diat aaringi naa, “Un tula wai maku, maa i kulkulaai murmur daat.”

24 Iesu i piri naa, “God i tula wa iaau urin kup a taara Israael ku, baa diat raara welaar ma ra kum sip.” 25 Iaku a tabuan maa i waan karom Iesu, i ki but keke namuga naana ma i piri taana naa, “Tadaaru, un waraaut iaau.” 26 Ma Iesu i baalui naa, “Pa i takado kupi din lo paa a utnaa ara kum naat, ma din tabaara a kum paap mai.” 27 A tabuan maa i baalui naa, “A lingtatuna ut maa Tadaaru, iaku a kum paap kaai diat laana aan a kum mutamuta na utnaa baa i laana puka ko ra luwu na winangaan anu ra kum tamtamaandiat.” 28 Ma Iesu i baalui naa, “Le, i ngaala aakit anum nurnur! A utnaa baa u nemi, ang paami ut karom ui.” Ma u ra pakaana bung ut maa natunalik i laangalaanga maut.

Iesu i walaangalaanga a kum malaapaang

29 Ma Iesu i waan ko ra taamaan maa, ma i wawaal waanwaan nakono u ra taai kikil Gaalilaia. Namur i waan tato u ra taangaai ma i ki iaai. 30 Ma a ngaala na kor na taara diat waan karomi. Diat lo diat baa a kakindiat i maat, ma diat ben kaai a kum pula, a kum papeu, a kum munga, ma mongoro na malaapaang utkaai karomi. Ma diat waki ta diat marawaai naana, ma i walaangalaanga pa diat. 31 A kor na taara maa diat kakaian baa diat babo a kum munga diat pirpir, ma ra kum papeu diat laangalaanga, ma diat baa a kakindiat i maat diat waan kado, ma ra kum pula kaai diat babo. Ma diat pir walaawa paa a God anu ra taara Israael.

Iesu i tabaara 4,000 na muaana

(Mk 8:1-10)

32 Iesu i wataa paa anuna kum naat na wawer karomi ma i piri taan diat naa, “Iaau maari aakit a taara mi, maa diat aa ki ungaai ma daat min tula bung, ma pa ta utnaa na winangaan baa diat a aani. Pa iaau nemi baa ang tula wa diat ku ma ra minolo, kaduk diat a bengbeng waanwaan u ra aakapi.” 33 A kum naat na wawer diat piri taana naa, “A bil na wanua ku mi, daat a lo paa ta ngaala na utnaa na winangaan awaai kupi daat a tabaara a kor na taara mai mi?” 34 Iesu i tiri diat naa, “Taiaain bred maa kuraa muaat loi?” Diat baalui naa, “7 na bred ma ra kabaana ina naatnaat na ian.”

35 Ma i tula a taara raap kupi diat a ki unapia. 36 I lo paa 7 na bred ma kabaana ina ian maa, ma i waatung wakaak paa uni karom God, i biki ma i taari karom a kum naat na wawer kupi diat a tabaara a taara mai. 37 A taara raap diat wangaan ma diat maaur. Diat wangaana teng paa 7 na kaa ma ra kum utnaa baa diat aan kapo taai. 38 A in tabuan ma ra kum naat liklik ma in muaana diat raap diat wangaan. Iaku a niluluk i ra in muaana ku i welaar ma 4,000. 39 Ma Iesu i tula wa a kor na taara. Namur i kaa taau u ra mon, ma i waan kup a papaar Maagadaan.

Copyright information for `RAI