Matthew 16

Diat aaring Iesu kupi in paam ta utnaa na kakaian

(Mk 8:11-13; Lk 12:54-56)

A kum Parisaaio ma ra kum Saadukaaio diat waan karom Iesu, ma diat aaringi naa in paam ta utnaa na kakaian namataandiat kupi in wakilangi naa ia taanginaanga u ra maawa. [ Ma i piri taan diat naa, “Baa i maluraap muaat laana piri lenbi, ‘A baakut ia taar raap, unaburu pa in baata.’ Ma u ra malaana muaat laana piri kaai lenbi, ‘Umari in baata, maa a baakut ia taar raap, ma a waal na baakut ia bopbop raap.’ Muaat manaana kupi muaat a palaa a binabo u ra baakut, iaku pa muaat manaana kupi muaat a palaa a kum kukuraai ra kum wakilang i ra kum bungbung mi.]
(16:2-3) Raa kum tena manaana u ra Buk Taabu diat nuki naa Maataio pa i timu a ru rina 2 ma 3. Diat nuki naa te ingen i timu taai namur.
A taaun taara mi, a aakaina taaun taara, a taaun taara baa anundiat lalaaun i welwelik kon God. Diat nem ta wakilang, iaku maa pa din paam te karom diat. Din paam ku a wakilang welaar ma Ionaa.” Ma Iesu i waan kon diat.

A watumaarang u ra is anu ra kum Parisaaio ma ra kum Saadukaaio

(Mk 8:14-21)

Iesu ma ra nuna kum naat na wawer diat waan bolo u ra taai kikil, ma ra kum naat na wawer pa diat lo ta bred, diat dumaana wai ku. Iesu i piri taan diat naa, “Muaat a baboura muaat ko ra is anu ra kum Parisaaio ma ra kum Saadukaaio.” Ma diat pirpir ungaai u ra kukuraai ra pirpir anun Iesu, ma diat piri naa, “I pirpir lenmaa kabina duk maa pa daat lo ta bred.” Iesu i nunura anundiat pirpir ma i piri taan diat naa, “I kinalik aakit anumuaat nurnur. I lawaai maa muaat piri naa pa muaat lo ta bred? Lelawaai, pa muaat manaana utbaai? Pa muaat nuk paa limnaina bred baa iaau biki karom 5,000 na muaana? Ma taiaa kaa kaai maa muaat wateng paai balet ma ra utnaa na winangaan baa i ki kapo? 10 Pa muaat nuk paa kaai 7 na bred baa iaau biki karom 4,000 na muaana? Ma taiaa kaa maa muaat wateng paai ma ra utnaa na winangaan baa i ki kapo? 11 I lawaai maa pa muaat manaana? Pa iaau pirpir u ra bred. Muaat a baboura muaat ko ra is anu ra kum Parisaaio ma ra kum Saadukaaio.” 12 Io, diat nunurai maraagaam naa pa i turbaat diat ko ra is baa i taana u ra bred, iaku i piri naa diat a baboura diat ko ra wawer anu ra kum Parisaaio ma ra kum Saadukaaio.

Petero i pirpir kaapa un Iesu

(Mk 8:27-30; Lk 9:18-21)

13 Iesu i waan paat marawaai a taamaan Kaaisaaria Pilipoi. Ma i tiri anuna kum naat na wawer naa, “A taara diat piri naa Natu ra Muaana maa woi?” 14 Diat baalui naa, “Raa taara diat piri naa ui Ioaanes a Tena Baapitaaiso. Raa taara kaai diat piri naa ui Eliaas, raa taara kaai diat piri naa ui Ieramia, ma raa taara kaai diat piri naa ui raa kon diat a kum propet.” 15 I tiri diat naa, “Io muaat, muaat piri naa iaau woi?” 16 Ma Simon Petero i baalui naa, “Ui Kaarisito, a Natun God a lalaaunina.”

17 Ma Iesu i piri taana, “Simon, natun Ionaa, u daan, maa pa te i wapua ui u ra pirpir mi. Tamaang ut baa i ki inaanga u ra maawa i wanuk ta ui uni. 18 Ma iaau piri taam naa, ui Petero,
(16:18) Petero a kukuraaina ina waat.
a waat ki. Ang pagaa anung taara na nurnur u ra waat mi. A dekdek i ra minaat pa in uwia paa anung taara na nurnur.
19 Ang taar a kum ki i ra mataanitu taanginaanga u ra maawa taam, ma ra kum utnaa raap baa u doi main napia, din doi kaai inaanga nate u ra maawa, ma ra kum utnaa raap baa u palaai main napia, din palaai kaai inaanga nate u ra maawa.” 20 Ma Iesu i turbaat anuna kum naat na wawer naa koku diat wapua te baa ia Kaarisito.

Iesu i wewapua muga u ra nuna minaat

(Mk 8:31-9:1; Lk 9:22-27)

21 U ra kum bungbung maa, Iesu i turpaai kupi in wer anuna kum naat na wawer naa in waan ut unaanga Ierusalem. A kum mukmuga, a kum ngaala na tena wetabaar karom God, ma ra kum tena wawer u ra kum Naagagon diat a wakadiki ma din aak dokoi. Ma baa tula bung in raap in lalaaun paat balet. 22 Ma Petero i ben ingen paa Iesu ma i turbaat dekdeki naa, “Koku Tadaaru! Koku mulu ut di paam a utnaa mi un ui.” 23 Iesu i tapuku karom Petero ma i piri taana naa, “Saataan, waan unamur kon iaau! U pet abaatbaat iaau, maa u murmur ku a nuknuki ra taara, ma pa u murmur a nuknukin God.”

24 Ma Iesu i piri taa ra nuna kum naat na wawer naa, “Baa te i nemi kupi in murmur iaau, koku i murmur a nuknukina. In puak paa anuna bolo ma in murmur iaau. 25 Baa te i maari baat paa ku anuna lalaaun in wirua, iaku ia baa pa i maari baat anuna lalaaun kup iaau, in lalaaun. 26 In koina lelawaai baa te i kale raap paa a rakrakaan buaal, ma in baanaakaka wa a niono uni? In kul kiaana a niono ma ra aawa? 27 Maa Natu ra Muaana in waan paat ma ra minamaar anun Tamaana, diat ma ra nuna kum aangelo, ma in taar a wedok karom a taara raap raaraa welaar ma ra nundiat pinapaam. 28 Iaau pir a lingtatuna taa muaat, ta taara kon muaat mi, muaat tur min, baa pa muaat a maat utbaai, muaat a babo Natu ra Muaana in waan paat ungaai ma ra nuna mataanitu.”

Copyright information for `RAI