Matthew 17

A panin Iesu i raaungaana

(Mk 9:2-13; Lk 9:28-36)

Baa ia raap 6 na bung, Iesu i ben paa Petero, Iaakobo ma Ioaanes, ia baa a tein Iaakobo, ma i ben ingen pa ditul unaanga u ra taangaai baa i tur tato aakit. Ma ditul babo a panin Iesu i raaungaana. A mataana i baara welaar ma in mataana mage, ma anuna kum maalu kaai i kabaang dekdek welaar ma ra kaapa. Ma a tula naat na wawer ditul babo paa Moses ma Eliaas diaar waan paat ma ditul pirpir ma Iesu. Petero i piri taan Iesu naa, “Tadaaru, i koina baa daat a ki maku min. Baa u nemi, ang paam ta tula palpalip, num raa, raa anun Moses, ma raa anun Eliaas.”

Baa i pirpir utbaai, a pakaana baakut baa i baara aakit i pulu baat pa diat. Ma in ingaan raa taanga u ra baakut maa i piri naa, “Bi ia Natunglik, a naat na wakwakaak, iaau gaaia aakit uni. Muaat a walangoroi.” Baa a tula naat na wawer ditul walangoroi, ditul burut aakit, ma ditul puka pari ma ra mataanditul unapia. Iesu i waan karom ditul, i paam ditul ma i piri naa, “Mutul tur, koku mutul burut.” Baa ditul babo tato, pa ditul babo balet ma te, Iesu ot maku kuraa i tur.

Baa diat waan pari waanwaan taanginaanga u ra taangaai, Iesu i turbaat ta ditul naa, “Koku mutul wapua taa te u ra utnaa mi mutul aa babo taai, tuk u ra bung baa Natu ra Muaana in tur balet ko ra minaat.”

10 Ma anuna tula naat na wawer ditul tiri naa, “Aawa kabina maa a kum tena wawer u ra kum Naagagon diat piri naa Eliaas in waan paat muga?” 11 I baalu ditul naa, “A lingtatuna ut, Eliaas in waan paat muga ma in wakado balet a kum utnaa raap. 12 Ma mi iaau piri taa mutul naa Eliaas ia waan paat, ma pa diat nunura lelei, diat paam a kum aakaina mangamangaan karomi, welaar ut ma ra nundiat nemnem. Lenkaai maa karom Natu ra Muaana, in kariaana a ngunungut ko ra limaa ra taara.” 13 Io, a tula naat na wawer ditul nunurai maraagaam naa i pirpir karom ditul un Ioaanes a Tena Baapitaaiso.

Iesu i lu irok wa a tabaraan kon raa naatlik

(Mk 9:14-29; Lk 9:37-43)

14 Baa Iesu ma ra tula naat na wawer diat waan pari karom a kor na taara, raa muaana i waan karom Iesu, i ki but keke taau naana ma i piri naa, 15 “Tadaaru, un maari natunglik a naat muaana, i laana maatmaat laau, ma i kariaana aakit a ngaala na ngunungut. Mongoro na bung i laana puka taau u ra nguan ma mongoro na bung kaai u ra daanim. 16 Iaau aa ben taai mun karom anum kum naat na wawer, iaku maa pa diat pet laar paai kupi diat a walaangalaanga paai.”

17 Iesu i piri naa, “Muaat a taaun taara mi, pa muaat nurnur ma muaat a kum tena aakaina. Iaau aa ki iwan karom muaat. Unaangaian ma muaat a nurnur? Muaat a ben a naat maa urin karom iaau.” 18 Iesu i pirpir dekdek karom a tabaraan ma a tabaraan i pari paa ko ra naatlik, ma u ra pakaana bung ut maa i laangalaanga maut.

19 Namur a kum naat na wawer diat waan karom Iesu, ma diat tiri inoi naa, “I lawaai maa pa miaat lu irok laar paa a tabaraan koni?” 20 Ma i baalu diat naa, “Kabina anumuaat nurnur i kinalik aakit. Iaau pir a lingtatuna taa muaat, baa anumuaat nurnur i kinalik welaar ma ina waina maastad, muaat a piri taa ra taangaai bi, ‘Un kakaraai paa taanga min urong,’ ma in kakaraai ku. Ma pain ta utnaa in dekdek karom muaat.”
(17:20-21) Raa kum tena manaana u ra Buk Taabu diat nuki naa raa kum pirpir kaai i ki u ra rina mi. I lenbi:Iaku, a mangaana tabaraan lenmi in pari ku u ra niaaring ma ra winawel, wakir un ta utnaa kaai.


Iesu i pirpir balet u ra nuna minaat

(Mk 9:30-32; Lk 9:43-45)

22 Baa Iesu ma ra nuna kum naat na wawer diat waan ungaai irong u ra papaar Gaalilaia, i piri taan diat naa, “Din taar taa Natu ra Muaana u ra limaa ra taara 23 ma diat a aak dokoi. Ma baa tula bung in raap God in walaaun paai balet.” Ma a kum naat na wawer diat tapunuk aakit uni.

A tatakom kup a ruma na wetabaar

24 Baa Iesu ma ra nuna kum naat na wawer diat waan paat irong Kaapernaaum, diat baa diat lolo tatakom kupi din baboura a ruma na wetabaar mai, diat waan karom Petero ma diat tiri naa, “Lelawaai, anumuaat tena wawer i laana taar a tatakom kup a ruma na wetabaar baa pate?” 25 Ma i mulaaot naa, “Maia.”

Baa Petero i ruk u ra ruma, Iesu i pirpir muga, ma i tiri naa, “Simon, aawa u nuki, a kum king main napia diat lo a tatakom ma ra wedok kon woi? Ko ra kum natnatundiat baa ko ra taara ingen duk?”
26 Ma i baalui naa, “Ko ra taara ingen.” Iesu i piri taana naa, “Io lenmaa, a kum natnatundiat diat laangalaanga ko ra tatakom. 27 Un waan urong u ra taai kikil ma un boko. Ma in mugaana ian baa un aal paai, un aal pangaanga waana, ma un lo paa a maani koni. Io, un lo taai karom diat ma un tatakom mai anundaar raap, kupi koku daar pet akaankaan diat.”

Copyright information for `RAI