Matthew 18

Woi maa i ngaala aakit?

(Mk 9:33-37, 42-48; Lk 9:46-48; 17:1-2)

U ra pakaana bung maa, anuna kum naat na wawer diat waan karom Iesu, ma diat tiri naa, “Woi maa i ngaala aakit u ra mataanitu taanginaanga u ra maawa?” I wataa paa raa naatlik karomi, i watur taai naliwan taan diat, ma i piri naa, “Iaau pir a lingtatuna taa muaat, baa pa muaat a nukpuku kupi muaat a welaar ma ra kum naat liklik, pa muaat a ruk laar paai u ra mataanitu taanginaanga u ra maawa. Ia baa i wakinalik paai welaar ma ra naatlik bi, ia ut maa i ngaala aakit u ra mataanitu taanginaanga u ra maawa.

“Baa te i gaaia paa ta naatlik lenbi u ra iaang, i gaaia pa iaau utkaai. Ma baa te i ben araara raa ko ra kum naat liklik bi baa i nurnur un iaau, in aaka aakit a naagagon karomi taan te baa din kubu taa ina ngaala na waat u ra in kabarono, ma din wamurung wai u ra lamaana nataai.

“In aaka karom a taara u ra rakrakaan buaal, kabina u ra kum utnaa baa i pet taa a taara kupi diat a puka u ra aakaina. A kum utnaa maa in waan paat ut, iaku in aaka aakit karom ia baa i paam apaat paa a kum utnaa maa. Baa limaam baa kakim i ben araara ui, un kutu wai ma un ong ingen wai. In koina baa un ruk u ra lalaaun takum a tum ku ui, kupi koku di ong ui ungaai ma ra ru limaam baa ru kakim raap u ra ngaala na nguan baa pa in maat. Baa in mataam i ben araara ui, un lior wai ma un ong ingen wai. In koina baa un ruk u ra lalaaun takum ma tin mataam ku, kupi koku di ong ui ungaai ma ruin mataam raap u ra ngaala na nguan baa pa in maat.

A pirpir welwelaar un raa sip baa i raara

(Lk 15:3-7)

10 “Koku muaat nuk akinalik paa te ko ra kum naat liklik bi. Iaau piri taa muaat, anundiat kum aangelo u ra maawa diat laana babo a mataan Tamaang baa i ki inaanga u ra maawa.
(18:10-11) Raa kum tena manaana u ra Buk Taabu diat nuki naa raa kum pirpir kaai i ki u ra rina mi. I lenbi:Maa Natu ra Muaana ia waan paat kupi in walaaun diat baa diat aa raara.


12 “Muaat nuki lelawaai? Baa ta muaana anuna ta maar na sip, ma raa kon diat i raara, lelawaai, pa in waan paa kon 99 matira u ra kum taangaai, ma in baat kup raa baa i raara? 13 Iaau pir a lingtatuna taa muaat, baa in baat paai anuna gaaia uni in ngaala taun anuna gaaia un 99 baa pa diat raara. 14 Lenkaai maa, Tamaamuaat baa i ki inaanga u ra maawa, pa i nemi baa te kon diat a kum kinalik bi in wirua.

Aawa un paami karom temlik baa i paam aakaina karom ui

15 “Baa temlik i paam aakaina [karom ui],
(18:15) Raa kum tena manaana u ra Buk Taabu diat nuki naa Maataio pa i timu a pirpir“karom ui”. Diat nuki naa te ingen i timu taai namur.
un waan karomi, ma mur ku mur a ki. Io, un pir waiaa anuna niraara karomi. Baa in walangoro ui, io u aa wamaraam paai balet.
16 Baa pa in walangoro ui, un ben paa balet te baa ta rudi baa diaar kaai diaar a waraaut ui. Maa a Buk Taabu i piri lenbi, ‘Baa ta rudi baa ta tuldi anunditul pirpir i raa ku un ta utnaa, anunditul pirpir i lingtatuna.’ 17 Baa pa in walangoro diaar, un wapuaanai karom a taara na nurnur. Ma baa pa in walangoro bulung a taara na nurnur, koina baa un baboi welaar ma ia baa wakir a tena nurnur, welaar ku ma ra kum tena lolo tatakom.

18 “Iaau pir a lingtatuna taa muaat, a kum utnaa raap baa muaat doi main napia, din doi kaai inaanga nate u ra maawa, ma ra kum utnaa raap baa muaat palaai main napia, din palaai kaai inaanga nate u ra maawa. 19 Iaau piri kaai taa muaat, baa ta rudi kon muaat main napia diaar mulaaot un ta utnaa baa diaar aaring kupi, Tamaang baa i ki inaanga u ra maawa in paam ot paai ut karom diaar. 20 Baa ta rudi baa ta tuldi ditul ki ungaai u ra iaang, iaau ang ki ungaai ma ditul.”

A pirpir welwelaar u ra tultul baa pa i maadek wa a dinaau

21 Petero i waan karom Iesu, ma i tiri naa, “Tadaaru, taiaa pakaan ang dumaana wa aakaina baa tenglik i paami karom iaau? Ta 7 na pakaan duk?” 22 Iesu i baalui naa, “Wakir iaau piri taam naa 7 na pakaan ku. Iaau piri naa 77 na pakaan.

23 “Baboi, a mataanitu taanginaanga u ra maawa i welaar ma ra king baa i nem na wakado anuna maani baa anuna kum tultul diat dinaau papaai koni. 24 Baa i turpaa wetiri, di ben paa raa tultul karomi baa i dinaau paa 10,000 na kina. 25 Iaku maa pa ta maani baa in baalui mai, io, anuna tadaaru i naagagoni baa din wiura paa a muaana maa, anuna tabuan, ma ra kum natnatuna, ungaai ma ra nuna kum utnaa raap, kupi din baalu a maani mai maa. 26 Io, a tultul maa i ki but keke namataa ra nuna tadaaru, ma i aaringi naa, ‘Un maadek wa iaau kumun, ma namur ang baalu raap taa anum maani.’ 27 Ma a tadaaru anu ra tultul maa i maari, ma i piri naa, ‘Un waan. Koku maku u baalui.’

28 “A tultul maa i pari unataamaan, ma i baraata paa raa tultul baa namuga i dinaau paa ku 10 kina koni. I paam akoto paai, i bing in kabarono, ma i piri taana naa, ‘Un baalu taa anung maani baa u dinaau paai.’ 29 Ma tepaana i ki but keke namataana ma i aaringi naa, ‘Un maadek wa iaau kumun, maa kuraa ku ang baalu taa balet anum maani.’ 30 Iaku i patut ku. I ben paai ma i waruk taai u ra ruma na karabus tuk u ra bung baa in baalu taa ut a maani baa i dinaau paai. 31 Baa a kum teptepaana diat babo a kum utnaa mi i paami, diat kaankaan aakit, diat waan karom anundiat tadaaru, ma diat wapuai u ra kum utnaa baa a muaana mi ia paam taai.

32 “Anuna tadaaru i wataa paai, ma i piri taana naa, ‘Ui, a aakaina tultul ui, iaau maadek wa ui kupi koku ma u baalu a maani baa u dinaau paai taang, kabina maa u aaring iaau. 33 Aawa kabina maa pa u maari a tepaam welaar ma iaau maari ui?’ 34 Anuna tadaaru i kaankaan karomi, ma i taar taai taa ra kum tena baboura u ra ruma na karabus kupi diat a pet na bilbil uni tuk in baalu taa ut a maani baa i dinaau paai.

35 “Tamaang baa i ki inaanga u ra maawa in paami kaai lenmaa karom muaat raaraa, baa pa muaat dumaana mulu wa aakaina baa a kum tateimuaat diat paam taai karom muaat.”

Copyright information for `RAI