aTur 1:27
bTur 2:24
cPin 20:12-16
dLewi 19:18

Matthew 19

Koku te i kutu a tinaulaa

(Mk 10:1-12)

Baa Iesu ia pir araap taa a kum pirpir mi, i waan paa taangirong Gaalilaia, urong u ra papaar Iudaia, ma i waan bolo u ra daanim Ioridaan. Ma a ngaala na kor na taara diat murmuri, ma i walaangalaanga pa diat baa diat malaapaang. Raa kum Parisaaio diat waan karomi kupi diat a walaari. Diat tiri naa, “I takado ut welaar ma ra nundaat kum Naagagon baa a muaana in lu wa nuna tabuan un ta utnaa biaa ku, baa pate?” I baalu diat naa, “Lelawaai, pa muaat luk utbaai a pirpir u ra Buk Taabu? I piri lenbi: U ra turpaai ra wawaki, a Tena Wawaki ‘i waki a taara, kupi diat in muaana ma in tabuan,’ a 

ma i piri naa, ‘Mari ia a kabina baa a muaana in waan paa kon tamaana ma naana, ma in ki ungaai ma ra nuna tabuan, kupi diaar a raa maku.’ b 

Ma wakir diaar rudi ma, diaar raa maku. A utnaa baa God ia kubu ungaai taai, koku balet ma te i kutui.”

Diat tiri balet naa, “Aawa kabina maa Moses i naagagon taai naa a muaana in timu taa a dona buk na kutu tinaulaa kupi din palaa wa a kini na tinaulaa mai?” I baalu diat naa, “Moses i mulaaot wa muaat baa muaat a lu wa numuaat kum tabuan, kabina maa a balaamuaat i dekdek aakit. Iaku u ra turpaai ra wawaki pa di paami lenmaa. Iaau piri taa muaat, baa te in lu wa anuna tabuan baa pa i paam ta aakaina ungaai ma ta muaana ingen, ma a muaana maa i taulaa balet ma ta tabuan, a muaana maa i paam aakaina.”

10 Anuna kum naat na wawer diat piri taana, “Baa a naagagon lenmaa kup a muaana ma ra tabuan diaar a ki ungaai takum, io, koina baa koku di taulaa.” 11 I piri taan diat, “A taara raap pa diat murmur laar paa a pirpir mi, diat ku baa di aa taar taa a dekdek taan diat kupi diat a murmuri. 12 A kum kabina i ki baa ta taara pain diat a taulaa. Raa taara di buta diat lenutmaa. Raa taara, a taara ut diat baanaakaka diat, ma raa taara kaai, pa diat taulaa kabina diat a balaan u ra pinapaam anu ra mataanitu taanginaanga u ra maawa. Ia baa i pet laar paai, in murmur a pirpir mi.”

Iesu i ung a ru limaana nate u ra kum naat liklik

(Mk 10:13-16; Lk 18:15-17)

13 Di ben a kum naat liklik karom Iesu kupi in ung a ru limaana nate un diat ma in aaraaring un diat. Iaku maa anuna kum naat na wawer diat turbaat diat. 14 Iesu i piri naa, “Muaat a maadek wa a kum naat liklik baa diat a waan karom iaau. Koku muaat turbaat diat, maa a mataanitu taanginaanga u ra maawa anundiat baa diat lenbi.” 15 Io, i ung taa a ru limaana nate un diat, ma namur i waan taanga matira.

A tadaaru na baarmaan

(Mk 10:17-31; Lk 18:18-30)

16 Raa baarmaan i waan karom Iesu, ma i tiri naa, “Tena Wawer, aawa koina utnaa baa ang paami kupi ang kale a lalaaun takum?” 17 Iesu i baalui naa, “Aawa kabina maa u tiri iaau kup aawa baa i koina? Raa ot ku i koina. Baa u nemi naa un ruk u ra lalaaun takum, un taraam u ra kum Naagagon.” 18 Ma i tiri naa, “Woi na kum Naagagon?” Iesu i baalui naa, “‘Koku u aak doko te, koku u paam aakaina un ta tabuan anun te, koku u walong, koku u wetakun warwaruga, 19 un urur karom tamaam ma naam,’ c 

ma ‘un maari tepaam welaar ma u maari ui ut.’” d 

20 A baarmaan maa i piri taana naa, “A kum Naagagon raap mi iaau aa murmur araap paai. Woi na utnaa maku maa iaau iba utbaai kupi?” 21 Iesu i baalui naa, “Baa u nemi naa un koina aakit, un waan ma un wiura wa anum kum wuwuwung raap, ma ra maani koni un tabaara a kum iba na taara mai. Baa un paami lenmaa anum a koina wuwuwung inaanga u ra maawa. Namur un waan urin ma un murmur iaau.” 22 Baa a baarmaan maa i walangoro paa a pirpir mi i waan ma ra tapunuk, kabina maa i ngaala aakit anuna wuwuwung.

23 Ma Iesu i piri taa ra nuna kum naat na wawer naa, “Iaau pir a lingtatuna taa muaat, in dekdek aakit karom a tadaaru na muaana kupi in ruk u ra mataanitu inaanga u ra maawa. 24 Iaau piri kaai taa muaat naa, i dekdek karom a kaamel kupi in ruk u ra maata na nil na ingingit, iaku i dekdek aakit karom a tadaaru na muaana kupi in ruk u ra mataanitu anun God.” 25 Baa anuna kum naat na wawer diat walangoroi diat kakaian aakit, ma diat piri naa, “Baa lenmaa, woi ma maa din walaauni?” 26 Iesu i babo karom diat ma i piri naa, “A taara pain diat a pet laar paai, iaku God in pet laar paa a kum utnaa raap.”

27 Petero i baalui maut naa, “Baboi, miaat aa waan ko ra numiaat kum utnaa raap, ma miaat murmur ui. Aawa maa miaat a kalei namur?” 28 Iesu i piri taan diat naa, “Iaau pir a lingtatuna taa muaat, baa Natu ra Muaana in ki na king u ra nuna kiki na minamaar ma din wamatakina a kum utnaa raap, muaat baa muaat aa murmur iaau, muaat a ki u ra 12 a kum kiki na king, ma muaat a naagagon a 12 wuna taara Israael. 29 Ma diat raap raaraa baa diat aa waan ko ra nundiat kum ruma, baa ko ra kum tateindiat in muaana baa in tabuan, baa ko ra kum tamtamaandiat, baa a kum nanaandiat, baa a kum natnatundiat, baa ko ra nundiat kum pia, kabina un iaau, din taar taa a maarmaar na utnaa lenmi taan diat, ma diat a kale paa kaai a lalaaun takum. 30 Ma mongoro baa diat muga mi, namur diat a murmur, ma diat baa diat murmur mi, namur diat a muga.”

Copyright information for `RAI