Matthew 20

A pirpir welwelaar u ra kum tena pinapaam u ra wanua na waain

“A mataanitu taanginaanga u ra maawa i welaar ma ra tamaa ra wanua na waain, i pari u ra malaana kinalik kupi in ben paa ta kum tena pinapaam ma i wapua diat naa diat a papaam u ra nuna wanua na waain. Ma diat kukubu ungaai ma ra kum tena pinapaam kupi diat a lo a wedok kon raa bung na pinapaam, ma i tula wa diat kup anuna wanua na waain. Baa ia 9 na pakaana bung, i waan balet ma i babo paa raa taara diat turtur biaa ku u ra taamaan na winawaan ungaai. Ma i piri taan diat naa, ‘Muaat kaai, muaat a waan, muaat a papaam u ra nung wanua na waain, ma ang dok muaat welaar ma ra numuaat pinapaam.’ Ma diat waan.

“Io, u ra ngaala na mage i waan ma i ben paa balet raa kum tena pinapaam, ma u ra tuluin na pakaana bung u ra maluraap i waan balet kup ta taara.
U ra lima na pakaana bung u ra maluraap i waan balet, ma i babo paa raa taara bulung diat turtur biaa ku, ma i piri taan diat naa, ‘I lawaai maa muaat tur biaa ku main u ra kudulaana bung raap mi?’ Diat baalui naa, ‘Pa te i ben miaat un ta pinapaam.’ I piri taan diat naa, ‘Muaat kaai muaat a waan ma muaat a papaam u ra nung wanua na waain.’

“Baa i tawiwibung, ia baa anuna wanua na waain, i piri taa ra mukmuga anu ra nuna kum tena pinapaam naa, ‘Wataa paa a taara na pinapaam urin, ma un dok diat, un dok amuga diat baa diat waan paat namur, ma un dok amurmur diat baa diat waan paat muga.’ A kum tena pinapaam baa di ben pa diat u ra limnaina pakaana bung diat waan paat, ma di dok diat raaraa ma ra wedok kon raa bung na pinapaam. 10 Diat baa di ben muga pa diat diat waan paat, diat nuki naa diat a lo ta ngaala na wedok. Iaku, pate, diat kaai di dok diat ku raaraa ma ra wedok kon raa bung na pinapaam. 11 Baa diat aa lalo paa, diat pirura a tamaa ra wanua na waain, diat piri naa, 12 ‘Diat bi pa diat papaam iwan, ma miaat miaat paam a dekdek na pinapaam ma ra mage i raang miaat, iaku u dok diat utkaai welaar ma miaat.’ 13 Ma i piri karom raa kon diat naa, ‘Tepaang, wakir iaau baanaakaka ui. Lelawaai, pa daar kukubu paa kup a wedok kon raa bung na pinapaam? 14 Lo paa anum maani, ma un waan. Iaau ut iaau nemi naa ang dok diat baa diat waan paat namur welaar ma ui baa u muga. 15 Lelawaai pa i ot baa ang naagagon anung maani welaar ma ra nung nemnem? Lelawaai, u nuknuk aakaka baa iaau maari a taara bi?’ 16 Lenmaa diat baa diat murmur mi, namur diat a muga, ma diat baa diat muga mi, namur diat a murmur.”

A wetula pirpir anun Iesu u ra nuna minaat

(Mk 10:32-34; Lk 18:31-34)

17 Baa Iesu i waan waanwaan utbaai kup Ierusalem, i ben ingen paa anuna 12 naat na wawer, ma i piri taan diat naa, 18 “Baboi, mi daat waan unaanga Ierusalem. Din taar taa Natu ra Muaana karom a kum ngaala na tena wetabaar karom God ma ra kum tena wawer u ra kum Naagagon. Diat a naagagoni kupi in wirua, 19 ma diat a taar taai karom diat baa wakir a taara Iudaia kupi diat a tataur uni, diat a raapui, ma diat a aak waati u ra bolo. Ma u ra wetula bung in lalaaun paat balet.”

Naan Ioaanes ma Iaakobo i aaring Iesu

(Mk 10:35-45)

20 Namur a naa ra ru natun Sebedaaio i waan karom Iesu ma ra ru natnatuna, i ki but keke namataana ma i aaringi baa in taraam u ra nuna nemnem. 21 Ma Iesu i tiri naa, “Aawa maa u nemi?” Ma i baalui naa, “Un naagagoni naa a ru natnatung mi, diaar a ki ungaai ma ui u ra num mataanitu, raa u ra ot na limaam, ma raa paan diaar u ra maira, ma mutul a naagagon ungaai.” 22 Iesu i baalui naa, “Pa mutul nunura a utnaa maa mutul aaring kupi. Lelawaai, in tale mur kupi mur kaai mur a kariaana a ngunungut baa ang kariaanai?” Diaar baalui naa, “Mir a pet laar paai ku.” 23 I piri taan diaar naa, “A lingtatuna ut, a ngunungut baa ang kariaanai, mur kaai mur a kariaanai. Iaku u ra kinkini u ra ot ma ra maira na limaang, wakir iaau, iaau naagagoni kupi ang taari. Tamaang in taari karom diat baa ia waninaar taai kup diat.”

24 Baa 10 naat na wawer diat walangoroi, diat kaankaan karom naadina maa. 25 Iesu i wataa ungaai pa diat ma i piri naa, “Muaat nunurai naa a kum tena naagagon anu ra taara baa wakir a taara Iudaia, diat naagagon aakaka a taara. Ma anundiat kum mukmuga kaai diat taar a kum dekdek na naagagon karom diat. 26 Iaku karom muaat pa in lenmaa. Baa te i nemi naa in ngaala taa muaat, in wakinalik paai kupi in tultul anumuaat. 27 Ma ia baa i nemi kupi in mukmuga anumuaat, in wilawilaau ku anumuaat. 28 Lenkaai maa Natu ra Muaana pa i waan paat kupi din papaam karomi. I waan paat ku kupi ia ut in papaam karom a taara ma in taar taa anuna lalaaun, kup ia a winekul anu ra mongoro na taara.”

Iesu i wababo paa a ru pula

(Mk 10:46-52; Lk 18:35-43)

29 Baa Iesu ma ra nuna kum naat na wawer diat waan taangirong Ieriko, a ngaala na kor na taara diat murmur diat. 30 Raa ru muaana a ru pula diaar kiki u ra papaara aakapi. Baa diaar walangoroi naa Iesu i waan waanwaan marawaai, diaar wewataai dekdek naa, “Tadaaru, Natun Dewid, un maari mir.” 31 Ma a kor na taara diat turbaat diaar naa koku diaar ge. Iaku diaar wewataai dekdek bakaai ma naa, “Tadaaru, Natun Dewid, un maari mir.” 32 Iesu i tur, ma i wataa pa diaar, ma i tiri diaar naa, “Aawa maa mur nemi naa ang paami un mur?” 33 Diaar baalui naa, “Tadaaru, mir nemi naa un wababo pa mir.” 34 Iesu i maari aakit diaar, i paam a mataandiaar, ma diaar babo gagaa maut, ma diaar murmuri.

Copyright information for `RAI