bPin 3:6
cNaag 6:5
dLewi 19:18
eKele 110:1

Matthew 22

A pirpir welwelaar u ra lukaara na paakamaau

(Lk 14:15-24)

Iesu i pirpir balet karom diat ma ra pirpir welwelaar lenbi, “A mataanitu taanginaanga u ra maawa i welaar ma ra king baa ia waninaar taa a lukaara na paakamaau kup natunalik, a muaana. Io, i tula wa nuna kum tultul karom diat baa di aa aaring muga ta diat, kupi diat a ben pa diat kup a lukaara, iaku diat patut raap ku karom a kum tultul. I tula wa bulung anuna raa kum tultul ingen ma ra pirpir lenbi, ‘Muaat a wapua diat baa di aa aaring muga ta diat naa, “Iaau aa waninaar raap taa a utnaa na winangaan. Iaau aa aak doko paa a kum bulumakaau ma a kum naatnaat na tubutubu na bulumakaau, a kum utnaa ia waninaar raap. Muaat a waan urin u ra lukaara na paakamaau.” ’

“Iaku pa diat taraam, diat waan ingingen ku. Raa i waan kup ana pinapaam, raa kaai kup anuna ruma na wiura. Ma raa taara baa di waan kup diat, diat paam akoto paa ku a kum tultul maa, ma diat baanaakaka diat ma diat aak doko diat. A king maa i kaankaan aakit, i tula wa anuna kum taara na wineium, ma diat aak doko wa a kum tena aakaak doko taara maa, ma diat tun wa anundiat taamaan.

“I piri balet taa ra nuna kum tultul naa, ‘Di aa waninaar taa a lukaara na paakamaau, iaku maa diat baa di aa aaring muga ta diat pa diat takado kupi diat a ki u ra lukaara. Muaat a waan u ra kum aakapi ma diat raap baa muaat baraata diat, muaat a aaring diat baa diat a waan urin kup a lukaara.’ 10 Ma ra kum tultul maa diat waan u ra kum aakapi, ma diat ben ungaai diat raap baa diat baraata diat, a kum aakaakaina taara ma ra kum kokoina taara kaai, ma a lukaara na paakamaau i teng ma diat.

11 “Baa a king i ruk kupi in babo a taara, i babo baraata paa raa muaana baa pa i mong ma tina maalu na lukaara na paakamaau. 12 Ma i tiri naa, ‘Tepaang, u ruk urin lelawaai, maa pa num tina maalu na lukaara na paakamaau?’ Ma pa i babaalu. 13 Ma a king maa i piri taa ra nuna kum tultul naa, ‘Muaat a do paa a ru kakina ma ra ru limaana ma muaat a ong pari wai unataamaan u ra baboto, matira di taangtaangi ma di karkaraat lakondi iaai.’

14 “Maa di aa wataa paa mongoro, iaku di pilak paa maku a kabaanadi.”

A wetiri u ra tatakom

(Mk 12:13-17; Lk 20:20-26)

15 Namur a kum Parisaaio diat waan ungaai taau, ma diat wepaak paa naa diat a walaam paa Iesu kup anuna ta pirpir baa diat a takunai uni. 16 Diat tula wa anundiat kum naat na wawer ma ra kum teptepaan Erodes karom Iesu, ma diat piri lenbi, “Tena Wawer, miaat nunurai naa ui a takado na muaana, ma u wer mulu a taara u ra aakapi anun God ma ra lingtatuna. Pa u ngaraa u ra utnaa baa a taara diat piri un ui. Anum wawer i welaar raap ku karom a taara raap. 17 Un wapua miaat, aawa maa u nuki? Lelawaai, i takado kupi din taar a tatakom karom a Kaaisaar
(22:17) Kaaisaar ia a ngaala na mukmuga u ra mataanitu Rom ma i naagagon kaai a taara Israael.
baa pate?”

18 Iesu i nunurai naa a nuknukindiat i aaka ma i piri taan diat, “A kum tena warwaruga muaat, i lawaai maa muaat nemi naa muaat a walaar iaau? 19 Muaat a waiaa iaau un ta maani na tatakom.” Ma diat taar taa raa maani taana. 20 Io, i tiri diat naa, “A malalar ma ra timtimu mi uni anun woi?” 21 Diat baalui naa, “Anu ra Kaaisaar.” Ma i piri taan diat, “A utnaa baa anu ra Kaaisaar muaat a taari karom a Kaaisaar, ma ra utnaa baa anun God muaat a taari kaai karom God.” 22 Baa diat walangoroi diat kakaian, ma diat waan maut koni.

A wetiri u ra lalaaun balet ko ra minaat

(Mk 12:18-27; Lk 20:27-40)

23 U ra bung ut maa a kum Saadukaaio, baa diat weoro ku naa pa ta lalaaun balet ko ra minaat, diat waan karom Iesu, ma diat tiri naa, 24 “Tena Wawer, Moses i piri naa, baa ta muaana in maat paa ko ra nuna tabuan, ma pa ta natundiaar, io, tenalik in ben paai ma in taulaa mai, kupi in wangaala taa ta kum naat liklik u ra iaan tenalik baa ia maat. 25 Io, raa naadiwaaina 7 na muaana raap ku diat lalaaun ungaai ma miaat. A mugaana i taulaa, ma i maat ko ra nuna tabuan, ma pa ta natundiaar. 26 Io, a weru tenalik bulung i taulaa ma ra tabuan maa, ma ia bulung i maat ku ko ra tabuan maa. Namur a wetuldi bulung. Lenmaa karom 7 diat raap. 27 Ma a tabuan i maat namur taan diat raap. 28 Io, u ra lalaaun balet ko ra minaat, anun woi na paan diat mulu a tabuan maa? Maa diat raap diat aa taulaa paa mai.”

29 Iesu i piri taan diat naa, “Muaat raara aakit, kabina maa pa muaat nunura a Buk Taabu ma ra dekdekin God kaai. 30 U ra lalaaun balet ko ra minaat, pa diat a taulaa balet, diat a welaar maku ma ra kum aangelo inaanga u ra maawa. 31 Baa muaat weoro naa a kum minaat pa diat a lalaaun balet ko ra minaat, lelawaai, pa muaat luk utbaai a pirpir baa God ia pir taai taa muaat? I piri naa, 32 ‘Iaau a God anun Aabaraam, a God anun Aaisaak ma a God anun Iaakob.’ b 

God wakir a God anu ra kum minaat, a God anu ra kum lalaaunina ut.”
33 Baa a kor na taara diat walangoroi, diat kakaian aakit u ra nuna mangaana wawer.

A naagagon baa i ngaala aakit

(Mk 12:28-34; Lk 10:25-28)

34 Baa a kum Parisaaio diat walangoroi naa Iesu ia duka ot paa a kum Saadukaaio, diat waan ungaai karomi. 35 Ma raa paan diat, a tena manaana u ra kum Naagagon, i walaari ma ra wetiri lenbi, 36 “Tena Wawer, woi na naagagon i ngaala taa ra kum Naagagon raap?” 37 Ma i baalui naa, “‘Un maari a Tadaaru anum God ma ra in balaam raap, a niom raap, ma ra nuknukim raap.’ c 

38 A naagagon bi i ngaala aakit, ma ia a mugaana naagagon. 39 Ma bari ia a weru naagagon, baa i pot na welaar mai, ‘Un maari tepaam welaar ma u maari ui ut.’ d 

40 A ru naagagon mi diaar a kabi ra kum pirpir na Naagagon raap anun Moses ma ra kum wawer anu ra kum propet.”

Kaarisito a Tadaaru anun Dewid

(Mk 12:35-37; Lk 20:41-44)

41 Baa a kum Parisaaio diat ki ungaai, Iesu i tiri diat lenbi, 42 “Aawa maa muaat nuki un Kaarisito? Ia a natun woi?” Diat baalui naa, “Natun Dewid.” 43 Iesu i piri taan diat naa, “Baa lenmaa, i lawaai maa a Takado na Nion i mugain Dewid kupi in waatung Kaarisito naa ‘anung Tadaaru’? Maa i piri naa,

44 ‘A Tadaaru i piri karom anung Tadaaru,
“Un ki u ra papaara ot na limaang,
tuk baa ang uwia paa anum kum ebaar
kupi diat a ki natudaangi ra num naagagon.” ’ e 
45 Baa Dewid i waatung Kaarisito naa anuna Tadaaru, diaar tamaana lelawaai?” 46 Ma pa te i nuk paa ta pirpir baa in baalui mai. Ma turpaai u ra bung maa, pa te balet ma i waan karomi ma ta wetiri, kabina diat burut.

Copyright information for `RAI