bKele 118:26

Matthew 23

A mangamangaan anu ra kum Parisaaio ma ra kum tena wawer u ra kum Naagagon

(Mk 12:38-39; Lk 11:43,46; 20:45-46)

Namur Iesu i piri taa ra kor na taara ma ra nuna kum naat na wawer lenbi, “A kum tena wawer u ra kum Naagagon ma ra kum Parisaaio diat wer a taara u ra kum Naagagon welaar ma Moses i paami. A kum utnaa raap baa diat wer muaat uni muaat a taraam uni, ma muaat a paami. Iaku, koku muaat murmur anundiat mangamangaan, maa diat pir taai ku ma diat ut pa diat paami. Diat taar taa a kum dekdek na naagagon kupi a taara diat a murmuri, iaku diat ut, pa diat waraaut diat uni. Anundiat kum pinapaam raap diat paami ku kupi a taara diat a babo diat. Muaat laana timu paa a kum pakpakaana Buk Taabu ma muaat waruk taai u ra kum bok liklik ma muaat do paai u ra kum maarimuaat. Iaku baa a kum Parisaaio diat paami, anundiat kum bok liklik i parere. Ma baa diat do a kum kula u ra titi ra nundiat kum maalu, a kula maa i iok aakit taa ra kum taara ingen. Diat nem a kinkini na tadaaru namuga u ra kum balaan, ma ra kinkini kaai namuga u ra kum ruma na lotu. Ma diat nemi naa a taara diat a taar a ngaala na urur karom diat u ra kum taamaan na winawaan ungaai, ma diat a waatung diat kaai naa a kum tena wawer.

“Koku di waatung muaat naa a kum tena wawer, maa raa Tena Wawer ku anumuaat, ma muaat a tentena liklik. Ma koku muaat taar tamaamuaat un te taanga main napia, maa raa Tamaamuaat ot ku, baa i ki inaanga u ra maawa. 10 Ma koku di waatung muaat naa a kum mukmuga, maa raa ku anumuaat mukmuga, Kaarisito ku. 11 Ma ia baa i ngaala taa muaat, in wakinalik paai ma in taraam lu muaat. 12 Maa baa te i wangaala paai, din wakinalik paai. Ma ia baa i wakinalik paai, din wangaala paai.”

Iesu i takuna a kum Parisaaio ma ra kum tena wawer u ra kum Naagagon

(Mk 12:40; Lk 11:39-42, 44,47-52; 20:47)

13 Iesu i piri naa, “In aaka aakit karom muaat a kum tena wawer u ra kum Naagagon ma ra kum Parisaaio, muaat a kum tena warwaruga. Muaat balbalaat baat wa a taara kupi koku diat ruk u ra mataanitu taanginaanga u ra maawa. Muaat ut pa muaat ruk uni, ma pa muaat maadek wa diat baa diat nem na ruk kupi diat a ruk uni.
(23:13-14) Raa kum tena manaana u ra Buk Taabu diat nuki naa raa kum pirpir kaai i ki u ra rina mi. I lenbi:In aaka aakit karom muaat a kum tena wawer u ra kum Naagagon ma ra kum Parisaaio, muaat a kum tena warwaruga. Muaat waraap a wuwuwung anu ra kum walaa na tabuan, ma muaat paam a kum iokaana aaraaring kupi a taara diat a babo muaat. Baa muaat paami lenmaa, io, in ngaala aakit a naagagon na binabaalu anun God karom muaat.


15 “In aaka aakit karom muaat a kum tena wawer u ra kum Naagagon ma ra kum Parisaaio, muaat a kum tena warwaruga. Muaat waan taltalili nataai ma nabuaal kupi muaat a aal puku te, kupi in murmur anumuaat lalaaun. Ma baa ia taraam, muaat pet taai kupi in kariaana kinadik u ra ngaala na nguan, ma anuna aakaina mangamangaan in ngaala aakit taa ra numuaat aakaina mangamangaan.

16 “In aaka aakit karom muaat a kum pula na mukmuga, maa muaat piri naa, ‘Baa te i weweliman ma ra ruma na wetabaar, ma raa ia pa i dekdek, iaku baa te i weweliman ma ra goled u ra ruma na wetabaar, ma raa ia maa i dekdek aakit.’ 17 Muaat a kum longlong na pula muaat. Woi na paan diaar i ngaala? A goled, baa a ruma na wetabaar baa i wagomgom a goled kupi in gomgom namataan God? 18 Muaat piri kaai naa, ‘Baa te i weweliman ma ra luwu na tuntun wetabaar, ma raa ia pa i dekdek maa, iaku baa te i weweliman ma ra wetabaar di tuni, ma raa ia maa i dekdek aakit.’ 19 Muaat a kum pula muaat! Woi na paan diaar i ngaala? A wetabaar, baa a luwu na tuntun wetabaar baa i wagomgom a wetabaar kupi in gomgom namataan God? 20 Baa te i weweliman ma ra luwu na tuntun wetabaar, i weweliman utkaai ma ra kum utnaa raap kuraa uni. 21 Ma baa te i weweliman ma ra ruma na wetabaar i weweliman utkaai ma God baa i ki uni. 22 Baa te i weweliman ma ra maawa, i weweliman ut ma ra kiki na king anun God, ma i weweliman utkaai ma ia baa i ki uni.

23 “In aaka aakit karom muaat a kum tena wawer u ra kum Naagagon ma ra kum Parisaaio, muaat a kum tena warwaruga. Muaat nuknuk aakit u ra kum kinkinalik na naagagon lenbi, muaat taar raaraain diwaai ko ra noina naatnaat na diwaai baa i aangawian wakwakaak, iaku pa muaat paam a kum utnaa i ngaala u ra pirpir na naagagon. Bi ia a kum ngaala na utnaa maa: a takado na naagagon ma ra maarmaari karom a taara, ma ra lingtatuna na mangamangaan. I koina baa muaat a paam a kum utnaa maa, ma koku kaai muaat dumaana wa raaraain ko ra noina, kupi muaat a taari karom God. 24 Muaat a kum pula na mukmuga! Baa muaat inim, muaat rakaan wa ina laang ko ra kaap, iaku, a kaamel baa i ngaala, muaat inim paai ku!

25 “In aaka aakit karom muaat a kum tena wawer u ra kum Naagagon ma ra kum Parisaaio, muaat a kum tena warwaruga. Muaat gigi paa ku a tamaru ra kaap ma ra pelet, iaku a balaandiaar i teng ma ra walong ma ra mangamangaan baa te i nuk paa ia ut. 26 Ui a pula na Parisaaio. Un dur amuga paa a balaa ra kaap ma ra pelet, kupi in gomgom kaai a tamarundiaar.

27 “In aaka aakit karom muaat a kum tena wawer u ra kum Naagagon ma ra kum Parisaaio, muaat a kum tena warwaruga. Muaat welaar ma ra kum babaang na minaat baa di pen ta diat. Baa di babo diat taanga nataamaan diat koina, iaku nabalaandiat i teng ma ra kum ur na minaat ma ra kum utnaa raap baa i dur. 28 Lenkaai maa muaat, a taara diat babo a panimuaat naa muaat a kum tena takado, iaku a balaamuaat i teng ma ra warwaruga ma ra kum aakaina mangamangaan.

29 “In aaka aakit karom muaat a kum tena wawer u ra kum Naagagon ma ra kum Parisaaio, muaat a kum tena warwaruga. Muaat watur a kum aaim naa ra kum babaang na minaat anu ra kum propet, ma muaat wamong a kum tung na minaat anu ra kum tena takado. 30 Ma muaat piri naa, ‘Baa gun miaat aa lalaaun ungaai namuga ma ra kum taptabumiaat, pa miaat a waraaut diat baa diat aak doko a kum propet.’ 31 Iaku mi muaat wapuaana muaat ut naa, muaat a kum taptabundiat baa diat aak doko a kum propet. 32 Kuri utbaai muaat paam a kum aakaina mangamangaan baa a kum taptabumuaat diat aa watur taai namuga.

33 “Muaat a kum wui, muaat a kum natu ra kum wui, muaat a kalaa ino lelawaai ko ra naagagon na binabaalu u ra ngaala na nguan? 34 Io, mi ang tula wa a kum propet, a kum tena manaana ma ra kum tena wawer karom muaat. Ta taara kon diat muaat a aak doko diat, ma ta taara muaat a aak waat diat u ra kum bolo, ma ta taara kaai muaat a raapu diat u ra numuaat kum ruma na lotu, ma muaat a lu wa diat ko ra numuaat kum taamtaamaan ma diat a welulu kup a kum taamtaamaan ingen. 35 Io, din taar a naagagon na binabaalu karom muaat, u ra gaapi ra kum tena takado raap baa di aa aak doko wa diat. Turpaai baa di aak doko Aabel a tena takado, ma i waan tuk baa di aak doko Saakaria natun Baarakia, ia baa muaat aak dokoi naliwan naa ra luwu na tuntun wetabaar ma ra pakaana baa i Taabu naruma u ra ruma na wetabaar. 36 Iaau pir a lingtatuna taa muaat, din taar a naagagon na binabaalu karom a taaun taara mi u ra kum utnaa raap mi.

Iesu i maari Ierusalem

(Lk 13:34-35)

37 “Ierusalem, Ierusalem, ui baa u aakaak doko a kum propet, ma diat baa di tultula wa diat karom ui u duka doko wa diat ku ma ra kum waat. Mongoro na pakaan iaau nem na burung baat ungaai a kum natnatum welaar ma ra kareke baa i burung baat ungaai a kum natnatuna natudaangi ra ru bibiaana, iaku pa muaat nemi. 38 Baboi! God ia waan ko ra numuaat taamaan. 39 Maa iaau piri taa muaat, pa muaat a babo iaau balet ma tuk u ra bung baa muaat a piri naa, ‘Daat a pir walaawa paa ia baa i waan paat u ra iaa ra Tadaaru.’” b 

Copyright information for `RAI