aAais 13:10; 34:4

Matthew 24

A kum wakilang i ra tintinip na bung

(Mk 13:1-13; Lk 21:5-19)

Iesu i pari ko ra ruma na wetabaar, ma baa i waan waanwaan anuna kum naat na wawer diat waan karomi ma diat waiaai u ra kum ruma naa ra ruma na wetabaar. Ma i piri taan diat, “Muaat babo a kum ruma raap mi naka? Iaau pir a lingtatuna taa muaat, kuraa mun pa ta ruina waat ma diaar a inep ungaai, din reng ginagina raap wa diat.”

Baa Iesu i ki inaanga nate u ra Taangaai na Oliwa, a kum naat na wawer diat waan paat ino karomi, ma diat piri taana naa, “Un wapua miaat, unaangaian a kum utnaa mi in waan paat? Ma aawa a wakilang i ra num winawaan talili balet ma ra wakilang i ra tintinip i ra rakrakaan buaal?” Iesu i baalu diat naa, “Muaat a baboura muaat, kaduk te in waruga pa muaat. Maa ta mongoro diat a waan paat ma ra iaang, diat a piri naa, ‘Iaau maa Kaarisito,’ ma diat a waruga paa ta mongoro. Ma muaat a walangoro a kum wineium ma ra wewapua un diat, iaku koku muaat ngaraa, maa a kum utnaa mi diat a waan paat muga, iaku a tintinip na bung pa in waan paat utbaai. Raa wuna taara in tur na wineium kup raa wuna taara, ma raa mataanitu in tur na wineium kup raa mataanitu. Ma a kum minolo ma ra kum guria in waan paat u ra kum taamtaamaan. A kum utnaa raap mi i welaar ma ra ngunungut na binabuta baa a tabuan i turpaai kupi in kariaanai.

“Kuraa mun din taar ta muaat kupi din baanaakaka muaat ma din aak doko muaat, ma a kum wuna taara raap diat a milikuaana muaat kabina u ra iaang. 10 Ma mongoro diat a waan ingen ko ra nurnur, diat a wagu wetwetalaai diat ma diat a nget wetwetalaai diat. 11 Mongoro na warwaruga na propet kaai diat a waan paat, ma diat a waruga paa ta mongoro. 12 A maarmaari anun ta mongoro in raap, kabina maa a kum aakaina mangamangaan in ngaala aakit ma. 13 Iaku te baa in tur dekdek tuk u ra tintinipina, God in walaaun paai. 14 Din warawaai ma ra Koina Wewapua u ra rakrakaan buaal raap kupi a pirpir kaapa in waan karom a kum wuna taara raap, ma a tintinip na bung in waan paat maraagaam.

A watumaarang u ra aakaina utnaa baa in waan paat

(Mk 13:14-23; Lk 21:20-24)

15 “Muaat a babo raa aakaina utnaa aakit in waan paat, in tur u ra gomgom na ruma anun God ma in baana dur a ruma maa. A utnaa maa Daaniel a propet ia pirpir muga taau uni namuga utbaai. Ia baa in luk a kum pirpir mi, i koina baa in manaana uni. 16 Io, u ra bung maa, diat baa diat ki u ra papaar Iudaia, diat a kalaa ino unaanga u ra kum taangaai. 17 Ma baa te i ki nate u ra nuna ruma, baa in kaa pari, koku i ruk kupi in lo paa ta utnaa taanga naruma. 18 Ma baa te i ki nabuaal, koku balet ma i waan talili unataamaan kup anuna maalu na minong. 19 U ra pakaana bung maa in aaka aakit karom a kum kipbaala, ma karom diat kaai baa diat wangaau a kum naat. 20 Muaat a aaraaring kupi koku muaat welulu ong u ra kum kalaang na madiring, baa u ra Bung Saabaat. 21 Maa u ra kum bungbung maa, in ngaala aakit a kinadik. In ngaala aakit taa ra kum kinadik baa i laana waan paat u ra rakrakaan buaal. Turpaai u ra turpaai ra rakrakaan buaal, tuk mi ma namur kaai pa ta kinadik in welaar mai. 22 Baa gun God pa in kutu pari a kum bungbung maa, pa te maut in lalaaun. Iaku in kutu pari wai kupi diat baa ia pilak pa diat, diat a lalaaun.

23 “U ra pakaana bung maa, baa te in piri karom muaat naa, ‘Kaarisito bari ia,’ baa ‘Barong ia,’ koku muaat nurnur uni. 24 Maa ta kum warwaruga na Kaarisito, ma ta kum warwaruga na propet diat a waan paat, ma diat a paam ta kum ngaala na wakilang ma ta kum utnaa na kakaian kupi diat a waruga a taara. Diat a waruga utkaai a taara na pipilak, baa gun diat a pet laar pa diat. 25 Baboi, mi iaau aa wapua muga ta muaat uni.

26 “Baa diat a piri taa muaat naa, ‘Kuraa i ki u ra bil na wanua,’ koku muaat waan kupi, ma baa diat a piri kaai naa, ‘Kuri naruma,’ koku muaat nurnur uni. 27 Maa u ra bung na winawaan paat anu ra Natu ra Muaana, a taara raap diat a baboi. In welaar ma in mamame, baa i papalaa taanga u ra mataana taubaar, tuk u ra mataana labur. 28 A wanua baa a minaat i inep iaai, a kum kotkot diat a waan ungaai iaai.

Natu ra Muaana in waan paat

(Mk 13:24-27; Lk 21:25-28)

29 “Baa ia raap a kum kinadik u ra kum bungbung maa,

‘in mataana mage in baboto,
a kalaang pa in baara,
a kum naangnaang diat a puka pari taanginaanga u ra baakut,
ma ra kum utnaa inaanga nate u ra baakut diat a dadader.’ a 
30 “Ma u ra bung maa a wakilang i ra Natu ra Muaana in waan paat u ra baakut, ma a wunwuna taara raap u ra rakrakaan buaal diat a kulkulaai ma ra tapunuk. Ma diat a babo Natu ra Muaana in waan paat nate u ra kum baakut, ma ra dekdek ma ra ngaala na minamaar. 31 In tawuru in taangi ma Natu ra Muaana in tula pari wa anuna kum aangelo, ma diat a ben ungaai anuna taara na pipilak ko ra waat na mataana dadaip, kon raa papaara rakrakaan buaal tuk urong kaai un raa papaara rakrakaan buaal.

A pirpir welwelaar u ra in diwaai na fig

(Mk 13:28-31; Lk 21:29-33)

32 “Muaat a wawer ko ra in diwaai na fig. Baa a kum gagagaana in kiok balet ma a dondono in tapalaa, muaat nunurai naa a kum kalaang na wuwan ia marawaai. 33 Lenkaai maa, baa muaat babo a kum utnaa baa iaau pirpir taau uni in waan paat, muaat a nunurai naa a pakaana bung ia marawaai. 34 Iaau pir a lingtatuna taa muaat, a kum utnaa raap mi in waan paat baa a taaun taara mi diat lalaaun utbaai. 35 A maawa ma ra rakrakaan buaal diaar a panaai, iaku maa anung kum pirpir pa in panaai.

Pa te i nunura a bung ma ra pakaana bung

(Mk 13:32-37; Lk 17:26-30, 34-36)

36 “Pa te i nunura a bung ma ra pakaana bung. A kum aangelo inaanga u ra maawa pa diat nunurai, ma Natuna kaai pa i nunurai, Tamaana ku i nunurai. 37 A winawaan paat balet anu ra Natu ra Muaana in welaar ma ra kum bungbung anun Noaa. 38 U ra kum bungbung baa ina ngaala na baata pa i waan paat utbaai, diat wangwangaan, diat ininim, ma diat wataulaa diat, tuk u ra bung baa Noaa i kaa u ra paraau. 39 Ma pa diat nunurai naa ta utnaa in waan paat, tuk u ra bung baa a ngaala na baata i waan paat, ma i lo araap wa diat. In lenkaai maa u ra winawaan paat balet anu ra Natu ra Muaana. 40 U ra bung maa baa ta ru muaana diaar papaam nabuaal, din lo paa ku ta paan diaar, ma raa paan diaar painte. 41 Baa ta ru tabuan kaai diaar gina wit ungaai, din lo paa ku ta paan diaar, ma raa paan diaar painte.

42 “Io, muaat a baboura muaat, maa pa muaat nunura a bung baa anumuaat Tadaaru in waan paat uni. 43 Muaat a manaana kup a utnaa bi: Baa a tamaa ra ruma i nunura a pakaana bung u ra marum baa a tena walong in waan paat uni, io, in ki na baboura. Pa in maadek wa nuna ruma kupi din walongi. 44 Io, muaat kaai, muaat a ki na waninaar, maa Natu ra Muaana in waan paat u ra pakaana bung baa pa muaat nuki naa in waan paat uni.

A dowot na tultul ma a tultul baa pa i dowot

(Lk 12:41-48)

45 “Woi na tultul i dowot u ra nuna pinapaam ma i manaana kaai? A tultul maa, anuna tadaaru i waki taai kupi in tena naagagon u ra nuna ruma, ma in taptabaara a kum tultul kaai ma andiat utnaa na winangaan u ra kum pakaana bung na winangaan. 46 A tultul maa in daan baa anuna tadaaru in waan paat ma in baboi baa i paam ot paa a kum utnaa. 47 Iaau pir a lingtatuna taa muaat, anuna tadaaru in taar taa a naagagon taana kupi in tena naagagon u ra nuna kum utnaa raap. 48 Iaku baa a tultul maa, a aakaina tultul, ma i nuki naa anuna tadaaru pa in waan paat gagaa, 49 io, i turpaai kupi in um a kum tultul baa diat papaam ungaai mai. Ma i wangaan ma i inim ungaai ma ra kum tena ininim. 50 Anuna tadaaru in waan paat un ta bung baa ta pakaana bung baa a tultul maa pa i nunurai ma pa i nuki naa in waan paat uni. 51 Io, a tadaaru maa in bur kutkutui, ma in taar taa a naagagon na binabaalu karomi kupi in ki ungaai ma ra kum tena warwaruga, u ra wanua baa di taangtaangi, ma di karkaraat lakondi iaai.

Copyright information for `RAI