Matthew 25

A pirpir welwelaar u ra 10 tauraara

“U ra pakaana bung maa a mataanitu taanginaanga u ra maawa in welaar ma 10 tauraara, baa diat lo paa anundiat kum laam, ma diat waan kupi diat a baraata a matakina tinaulaa. Limadi kon diat diat manaana, ma limadi pa diat manaana. Diat baa pa diat manaana diat lo anundiat kum laam, iaku pa diat lo kalongo diat ma ta kum palaa na wel kaai. Diat baa diat manaana diat lo anundiat kum laam ma diat lo kalongo diat utkaai ma ra kum palaa na wel. Baa a matakina tinaulaa pa i waan paat gagaa, a mataandiat i uwaaia, ma diat inep duman raap.

“Io, u ra ngaala na marum di wewataai naa, ‘Ua, a matakina tinaulaa ma! Muaat iaap, muaat a baraatai.’ A kum tauraara raap diat tur ma diat waninaar anundiat kum laam. Diat baa pa diat manaana diat aaring a kum manaana na tauraara naa, ‘Muaat a tabaara miaat ma ta lik wel, maa anumiaat kum laam diat pot na maat ma.’ Diat baa diat manaana diat baalu diat naa, ‘Pate, kaduk pa in welaar ma daat raap. Muaat a waan karom diat baa diat wiura wel ma muaat a kukul paa.’ 10 Baa diat waan kupi diat a kukul, a matakina tinaulaa i waan paat. Ma limadi diat baa diat aa waninaar, diat weur mai kup a lukaara na tinaulaa, ma di balbalaat baat a bonanaaka.

11 “Namur limadi baa pa diat manaana diat waan paat, ma diat wewataai naa, ‘Tadaaru, tadaaru, un paapa aara miaat.’ 12 Ma i baalu diat naa, ‘Iaau pir a lingtatuna taa muaat naa pa iaau nunura muaat.’

13 “Lenmaa, muaat a baboura muaat, maa pa muaat nunura a bung baa a pakaana bung a Tadaaru in waan paat uni.

A pirpir welwelaar un tula tultul

(Lk 19:11-27)

14 “A mataanitu taanginaanga u ra maawa i welaar utkaai ma raa muaana baa i waninaar kupi in waan kup raa taamaan ingen. I wataa paa anuna tula tultul, ma i weraana taa anuna kum wuwuwung taan ditul kupi ditul a papaam mai. 15 I taar taa 5,000 na kina taan raa, ma 2,000 na kina taan raa, ma 1,000 na kina kaai taan raa. I taar taai karom ditul raaraa welaar ut ma anunditul manaana. Io, namur i waan u ra nuna winawaan. 16 Ia baa di taar taa 5,000 na kina taana, i waan gagaa ma i papaam mai, ma i wapipia paa balet 5,000 na kina koni. 17 Lenkaai maa karom ia baa di taar taa 2,000 na kina taana, i wapipia paa balet 2,000 na kina koni. 18 Iaku, ia baa di taar taa 1,000 na kina taana i waan, i kil paa a tung, ma i punang ino taa a maani anu ra nuna tadaaru.

19 “Baa a tadaaru anu ra tula tultul maa ia ki ingen iwan paa, i waan paat ma i watakado anuna maani ungaai ma ra nuna tula tultul. 20 Ia baa di taar taa 5,000 na kina taana i waan karomi ma 5,000 balet, ma i piri taana naa, ‘Tadaaru, u taar taa 5,000 na kina taang. Baboi, iaau aa paam apaat paa 5,000 balet koni.’ 21 Anuna tadaaru i piri taana naa, ‘Wakaak aakit, ui a koina tultul, u dowot u ra num pinapaam. Ang ung ta ui kupi un naagagon ta mongoro na utnaa, kabina maa u dowot u ra kinalik na utnaa mi. Ma mi daar a waan ma daar a gaaia ungaai.’

22 “Ia baa di taar taa 2,000 na kina taana i waan karomi, ma i piri naa, ‘Tadaaru u taar taa 2,000 na kina taang. Baboi, iaau aa paam apaat paa 2,000 balet koni.’ 23 Anuna tadaaru i piri taana naa, ‘Wakaak aakit, ui a koina tultul, u dowot u ra num pinapaam. Ang ung ta ui kupi un naagagon ta mongoro na utnaa, kabina maa u dowot u ra kinalik na utnaa mi. Ma mi daar a waan ma daar a gaaia ungaai.’

24 “Namur, ia baa di taar taa 1,000 na kina taana i waan karomi, ma i piri taana naa, ‘Tadaaru, iaau nunurai naa ui a dekdek na tena naagagon. U tangaa paa a utnaa baa pa u maarut taai, ma u git paa a wai ra utnaa baa pa u maarut taai. 25 Iaau burutaana ui, io, iaau waan ma iaau punang ino taa anum maani. Bari balet ma ia anum maani.’ 26 Anuna tadaaru i piri taana naa, ‘Ui a aakaina tultul, a malawo na muaana pi ui. U aa nunurai naa iaau tangaa a utnaa baa pa iaau maarut taai, ma iaau git a wai ra utnaa baa pa iaau maarut taai. 27 I lawaai maa pa u ung taa anung maani u ra beng kupi baa ang waan paat, ang lo paa anung maani ma ta wawaturina kaai? 28 Muaat a lo wa a maani koni, ma muaat a taar taai karom ia baa anuna 10,000 na kina. 29 Maa ia baa i paam akoto a ngaala, din tabaarai balet kupi anuna utnaa in ngaala, ma ia baa pa i paam akoto ta utnaa, din rakaan wa anuna kinalik na utnaa koni. 30 Ma muaat a ong pari wa a malawo na tultul bi u ra baboto, a wanua baa di taangtaangi ma di karkaraat lakondi iaai.’

Natu ra Muaana in weraana a taara u ra bung na naagagon

31 “Baa Natu ra Muaana in waan paat ma ra nuna minamaar, ungaai ma ra nuna kum aangelo, in ki u ra nuna kiki na king. A kiki baa a ngaala na minamaarina. 32 A kum wunwuna taara raap u ra rakrakaan buaal diat a waan ungaai namataana, ma in weraana diat, welaar ma ra tena baboura sip i weraana a kum sip ko ra kum me. 33 In tula a kum sip kup a papaara ot na limaana, ma ra kum me kup a papaara maira. 34 A king in piri taan diat u ra papaara ot na limaana naa, ‘Muaat waan urin, muaat baa Tamaang ia pir wadaan ta muaat. Muaat a kale paa a mataanitu di aa waninaar taai kupi anumuaat, taanga namnamuga utbaai u ra turpaai ra rakrakaan buaal. 35 Maa baa iaau molo muaat tabaara iaau, baa iaau maruk muaat wainim iaau, baa iaau waira muaat ben aruk iaau u ra numuaat ruma. 36 Baa pa nung tina maalu muaat wagop iaau, baa iaau malaapaang muaat baboura iaau, ma baa iaau ki u ra ruma na karabus muaat lauma iaau.’

37 “A kum tena takodo diat a wetiri naa, ‘Tadaaru, naangaian miaat babo ui baa u molo ma miaat tabaara ui, baa u maruk ma miaat wainim ui? 38 Naangaian miaat babo ui baa u waira ma miaat ben aruk ui u ra ruma, baa pa num tina maalu ma miaat wagop ui? 39 Naangaian miaat babo ui baa u malaapaang, baa u ki u ra ruma na karabus, ma miaat lauma ui?’

40 “A king in baalu diat naa, ‘Iaau pir a lingtatuna taa muaat, baa muaat aa paam taai karom ta muaana biaa ku ko ra kum tateng liklik bi, muaat aa paam taai ut un iaau maa.’

41 “In piri bulung karom diat u ra papaara maira na limaana naa, ‘Muaat a waan ingen kon iaau. A dekdek i ra naagagon na binabaalu ia ki un muaat. Muaat a waan u ra ngaala na nguan baa pa in maat, baa di aa waninaar taai kup Saataan ma anuna kum aangelo. 42 Maa kabina baa iaau molo pa muaat tabaara iaau, baa iaau maruk pa muaat wainim iaau. 43 Baa iaau waira pa muaat ben aruk iaau u ra numuaat ruma, baa pa nung tina maalu pa muaat wagop iaau, baa iaau malaapaang ma baa iaau ki u ra ruma na karabus pa muaat waraaut iaau.’

44 “Diat bulung diat a tiri naa, ‘Tadaaru, naangaian miaat babo ui baa u molo, baa u maruk, baa u waira, baa pa num tina maalu, baa u malaapaang, baa u ki u ra ruma na karabus, ma pa miaat waraaut ui?’

45 “In baalu diat naa, ‘Iaau pir a lingtatuna taa muaat, baa pa muaat paam taai karom ta muaana biaa ku, pa muaat paami kaai karom iaau.’ 46 Io, diat a waan kup a naagagon na kinadik takum baa pa in raap. Iaku a kum tena takado diat a waan kup a lalaaun takum baa pa in raap.”

Copyright information for `RAI