aSaak 13:7

Matthew 26

Diat pirpir ungaai paa kupi diat a aak doko Iesu

(Mk 14:1-2; Lk 22:1-2; Io 11:45-53)

Baa Iesu ia pir araap taa a kum pirpir mi, i wapua anuna kum naat na wawer lenbi, “Muaat nunurai ut baa ru bung in raap din turpaa a lukaara na waan likaai, ma din taar taa Natu ra Muaana kupi din aak waati u ra bolo.”

U ra pakaana bung ut maa a kum ngaala na tena wetabaar karom God ma ra kum mukmuga anu ra taara, diat ki ungaai u ra ngaala na ruma anun Kaaiapaas, a mukmuga na tena wetabaar. Diat pirpir ungaai kupi diat a paam akoto ino paa Iesu, ma diat a aak dokoi. Diat piri naa, “Koku daat paami u ra lukaara, kaduk a taara diat a paam ta purpuruan.”

Raa tabuan i labo a polo na mangingi u ra in lorin Iesu

(Mk 14:3-9; Io 12:1-8)

Baa Iesu i ki utbaai irong Betaania, u ra ruma anun Simon, ia baa namuga i malaapaang ma ra wukawuka, raa tabuan i waan karomi ma ra polo na mangingi. I ngaatngaat aakit, ma i taana u ra in palaa baa di paami ko ra waat. I laboi u ra in lorin Iesu, baa i ki u ra winangaan. Baa a kum naat na wawer diat baboi, diat kaankaan aakit uni ma diat piri naa, “Kup aawa maa di labo biaa wa ku a polo na mangingi mi? I lawaai maa pa di wiura paai kup ta ngaala na maani baa din tabaara kum iba na taara mai?”

10 Iesu ia nunura aawa maa diat pirpir uni, io i piri taan diat naa, “I lawaai maa muaat watapunuk a tabuan mi? Ia paam taa a koina pinapaam aakit un iaau. 11 A kum iba na taara diat lalaaun ungaai ut ma muaat. Iaku iaau, pang ki takum naa muaat. 12 Ia labo taa a polo na mangingi bi u ra paning kupi in waninaar iaau kup anung bung na minaat. 13 Iaau pir a lingtatuna taa muaat, u ra kum taamtaamaan u ra rakrakaan buaal, baa din warawaai ma ra Koina Wewapua iaai, din wewapua utkaai u ra utnaa bi a tabuan mi ia paam taai, kupi a iaana in tur na aaim.”

Iudaas i nemi naa in wagu taa Iesu

(Mk 14:10-11; Lk 22:3-6)

14 Iudaas Iskaariot, raa ko ra 12 naat na wawer, i waan karom a kum ngaala na tena wetabaar karom God. 15 Ma i piri taan diat naa, “Baa ang wagu taa Iesu karom muaat, aawa muaat a dok iaau mai?” Ma diat taar taa 30 pakaana silwa taana. 16 Turpaai u ra bung maa i nuknuk kup ta koina pakaana bung baa in wagu taa Iesu karom diat.

Iesu ma ra nuna kum naat na wawer diat aan a utnaa na waan likaai

(Mk 14:12-21; Lk 22:7-14, 21-23; Io 13:21-30)

17 U ra mugaana bung u ra lukaara na bred baa pa ta is uni, a kum naat na wawer diat waan karom Iesu, ma diat tiri naa, “U nemi naa miaat a waan uwaai, kupi miaat a waninaar andaat utnaa kup a lukaara na waan likaai?” 18 Ma i piri taan diat naa, “Muaat a ruk unaanga Ierusalem, muaat a baraata raa muaana, ma muaat a piri taana naa, ‘A Tena Wawer i piri naa: Anung bung ia marawaai. Miaat ma ra nung kum naat na wawer miaat a wakilang a lukaara na waan likaai kumun u ra num ruma.’” 19 A kum naat na wawer diat paami ut lenmaa Iesu ia pir taai taan diat, ma diat waninaar a utnaa na waan likaai.

20 Baa ia maluraap, Iesu ma anuna 12 naat na wawer diat ki u ra winangaan. 21 Baa diat wangaan, i piri taan diat naa, “Iaau pir a lingtatuna taa muaat, raa kon muaat in wagu ta iaau.” 22 Ma diat tapunuk aakit, diat raap raaraa diat tiri naa, “Tadaaru, wakir iaau duk?” 23 Iesu i piri taan diat naa, “Ia baa mir puk ungaai amaamir ru bred u ra dis, ia ut maa in wagu ta iaau. 24 Natu ra Muaana in wirua welaar ma di aa timu taai u ra Buk Taabu. Iaku in aaka aakit karom a muaana baa in wagu taai karom a kum ebaar. In koina aakit baa gun pa din butai, kupi koku i kariaana a naagagon maa karomi.” 25 Iudaas, ia baa in wagu taai, i tiri naa, “Tena wawer, wakir iaau duk?” I baalui naa, “Io, ui ut u aa pir paai un ui.”

A tintinip na winangaan anu ra Tadaaru

(Mk 14:22-26; Lk 22:14-20; 1Kor 11:23-25)

26 Baa diat wangaan utbaai, Iesu i lo paa a bred, i waatung wakaak paa uni, i bik paai, ma i tabaara anuna kum naat na wawer mai. I piri naa, “Muaat a rakaan paai ma muaat a aani. Bi ia a paning.” 27 Namur i lo paa a kaap, i waatung wakaak paa uni ma i taari taan diat. I piri naa, “Muaat raap muaat a inim koni. 28 Bi ia a gaaping, a kunubu baa i aal ungaai taa God ma ra taara. A gaaping mi i talabo, kupi in una wa a kum aakaina mangamangaan anu ra mongoro. 29 Iaau piri taa muaat naa, pang inim balet ma ta waain, tuk baa daat a inim a matakina waain u ra mataanitu anun Tamaang.”

30 Io, baa diat aa kelekele paa, diat waan tato unaanga u ra Taangaai na Oliwa.

Iesu i pirpir muga u ra weoro anun Petero

(Mk 14:27-31; Lk 22:31-34; Io 13:36-38)

31 Iesu i piri taan diat naa, “U ra bung na marum ut mi muaat raap muaat a waan paa ku kon iaau, kabina u ra kum utnaa baa in waan paat un iaau. Maa di aa timu taai u ra Buk Taabu naa,

God i piri naa, ‘Ang um a tena baboura sip,
ma a liur na sip diat a welulu werweraan.’ a 
32 Iaku baa iaau aa tur balet ko ra minaat, ang muga urong Gaalilaia.” 33 Petero i piri taana naa, “Baa diat raap diat a waan paa kon ui, iaau painte.” 34 Iesu i piri taana naa, “Iaau pir a lingtatuna taam, umari u ra marum, baa a kareke pa in kurkurekatuk utbaai, un weoro tula pakaan naa pa u nunura iaau.” 35 Petero i piri taana naa, “Pang weoro kon ui. In koina ku baa daar raap daar a ora wirua.” A kum naat na wawer raap kaai diat piri ut lenmaa.

Iesu i aaraaring u ra wanua Getsemaane

(Mk 14:32-42; Lk 22:39-46)

36 Iesu ma ra nuna kum naat na wawer diat waan paat u ra wanua a iaana Getsemaane, ma i piri taan diat naa, “Muaat a ki ku min, ma iaau ang waan kinalik taau urong, ma ang aaraaring paa.” 37 Io, i ben paa Petero ma ra ru natun Sebedaaio. U ra pakaana bung maa i tapunuk ma i mawaat aakit a nuknukina. 38 I piri taan ditul naa, “Anung lalaaun i mawaat aakit ma ra tapunuk, marawaai ma ang maat mai. Mutul a ki ut min, mutul a baboura ungaai ma iaau.” 39 I waan kinalik taau unamuga, i puka papaabum taau unapia, ma i aaraaring naa, “Tamaang, un lo wa a ngunungut na minaat kon iaau, baa gun in koina lenmaa. Iaku koku di murmur anung nemnem, din murmur ut anum nemnem.”

40 Baa i waan talili karom a tula naat na wawer, i babo ditul ditul aa inep duman. I tiri Petero naa, “Lelawaai, pa mutul a pet laar paai kupi mutul a baboura ungaai ma iaau ta kinalik na pakaana bung ku? 41 Mutul a baboura, ma mutul a aaraaring, kupi koku mutul puka u ra walwalaam. A niomutul i nem na taraam, iaku a panimutul i bilua.”

42 Ma a weru pakaan balet i waan kon ditul, ma i aaraaring naa, “Tamaang, baa pa i koina kupi un lo wa a ngunungut na minaat mi kon iaau, i koina ku baa ang kariaanai, maa din murmur ut anum nemnem.” 43 Baa i waan talili balet, i babo ditul baa ditul aa inep duman balet, kabina a mataanditul i uwaaia aakit. 44 Io, i waan balet kon ditul, i wetula pakaan ma ra niaaring, ma i pir balet a niaaring baa ia waatung taai mun.

45 Baa i waan talili balet karom a tula naat na wawer, i piri taan ditul naa, “Mutul a inep liklik maku? Baboi, a pakaana bung i marawaai aakit, baa din wagu taa Natu ra Muaana ma din taar taai u ra limaa ra kum tena aakaina. 46 Mutul tur, daat a waan! Baboi, a muaana baa in wagu ta iaau bari ma ia.”

Di aal paa Iesu

(Mk 14:43-50; Lk 22:47-53; Io 18:3-12)

47 Baa Iesu i pirpir utbaai, Iudaas, raa ko ra 12 naat na wawer, i waan paat, diat ma ra kor na taara. Diat lo a kum liwan na wineium ma ra kum pakaana naalnaal. A kum ngaala na tena wetabaar karom God ma ra kum mukmuga anu ra taara diat tula wa diat. 48 Ia baa in wagu taa Iesu ia wapua muga taa a kor na taara u ra wakilang baa in paami un Iesu naa, “Ia baa ang dum a papaara waana, ia ut maa. Muaat a paam akoto paai.”

49 Io, Iudaas i waan maut karom Iesu ma i piri naa, “Koina marum, Tena Wawer!” Ma i dum a papaara waana. 50 Iesu i piri taana naa, “Tepaang, un paam ku a utnaa maa u waan kupi urin.” Ma a taara maa diat waan karom Iesu, diat paam akoto paai ma diat aal paai.

51 Raa kon diat baa diat weur ma Iesu, i aalum paa anuna in liwan na wineium, ma i pakaat a tultul anu ra mukmuga na tena wetabaar karom God, ma i kutu wa in talingaana. 52 Iesu i piri taana naa, “Waruk balet anum in liwan u ra baana, maa diat raap baa diat papakaat ma ra kum liwan na wineium, diat a wirua ma ra kum liwan na wineium. 53 Lelawaai, u nuki naa i dekdek karom iaau baa ang aaring Tamaang, ma mi ut ku in tula wa ta 12 ngaalangaala na kikil na aangelo ma ta kum aangelo balet karom iaau? 54 Iaku, baa ang paami lenmaa, pa din paam ot paa a kum pirpir na Buk Taabu u ra kum utnaa mi baa i ot kupi din paami un iaau.”

55 U ra pakaana bung maa, Iesu i piri taa ra kor na taara naa, “Lelawaai, iaau duk a ngaala na tena pet apurpuruan, maa mi muaat waan paat ma ra kum liwan na wineium ma ra kum pakpakaana naalnaal kupi muaat a paam akoto iaau? U ra kum bungbung raap iaau kiki u ra ruma na wetabaar, iaau laana wer a taara, ma pa muaat aal iaau. 56 A kum utnaa raap i waan paat lenmi kupi din paam ot paa a kum timtimu anu ra kum propet.” Namur anuna kum naat na wawer raap diat welulu weraan paa koni.

Iesu i tur u ra naagagon namataa ra taara na kiwung

(Mk 14:53-65; Lk 22:54-55, 63-71; Io 18:13-14, 19-24)

57 Io, diat baa diat aa paam akoto paa Iesu, diat beni kup a ruma anun Kaaiapaas a mukmuga na tena wetabaar karom God. Ma a kum tena wawer u ra kum Naagagon ma ra kum mukmuga kuraa diat aa ki ungaai. 58 Petero i murmur waanawaana Iesu, iaku maa i welwelik ut, tuk u ra pakaana anu ra mukmuga na tena wetabaar karom God. I ruk u ra wanua maa, ma i ki ungaai ma ra kum tena baboura kupi in babo aawa maa din paami un Iesu.

59 A kum ngaala na tena wetabaar karom God ma ra taara na kiwung raap, diat baat kup ta warwaruga na pirpir un Iesu, kupi diat a takunai mai, ma diat a aak dokoi uni. 60 Mongoro na tena warwaruga diat waan paat, iaku maa pa diat baat laar paa ta utnaa baa diat a takunai mai. Raa rudi baa diaar waan paat namur, 61 diaar piri naa, “A muaana mi i piri naa, ‘Ang reng wa a ruma na wetabaar mi anun God, ma ang paam paai balet ku un ta tula bung.’”

62 A mukmuga na tena wetabaar karom God i tur ma i tiri Iesu naa, “Lelawaai, pa un baalu a kum pirpir na wetakun mi karom ui?” 63 Iaku Iesu pa i pirpir. A tena wetabaar maa i piri taana naa, “U ra iaan God, a lalaaunina, un wapua miaat baa ui Kaarisito a Natun God, baa pate.”

64 Iesu i piri taana naa, “Ma raa ut ia u aa piri. Ma mi iaau piri taa muaat naa, turpaai mi, Natu ra Muaana in ki u ra papaara ot na limaan God, ia baa i dekdek aakit, ma namur muaat a baboi baa in waan paat nate u ra kum baakut taanginaanga u ra maawa.” 65 A mukmuga na tena wetabaar i kaankaan ma i aal rabaana anuna ina maalu ut, ma i piri naa, “Ia pir aakaka God mi. Daat nem balet ma ta pirpir na wetakun kup aawa? Muaat aa walangoro taa anuna pirpir aakaka un God. 66 Aawa muaat nuki?” Ma diat baalui naa, “I koina baa in wirua.”

67 Ma diat kamia a mataana, ma diat tibuli, ma raa taara diat paari, 68 ma diat piri naa, “Kaarisito, ui a propet, un wapua miaat, woi maa i tibul ui.”

Petero i weoro kon Iesu

(Mk 14:66-72; Lk 22:56-62; Io 18:15-18, 25-27)

69 Baa Petero i ki utbaai nataamaan u ra ruma maa, raa tauraara, a tultul i waan karomi ma i piri naa, “Ui kaai raa kon diat baa muaat weweur ma Iesu a te Gaalilaia.” 70 Iaku i weoro namataandiat raap, i piri naa, “Pa iaau nunura a utnaa maa u pirpir uni.” 71 Baa i waan urong naa ra bonanaaka i ra liplip, raa tauraara bulung i babo paai, ma i piri taan diat baa diat tur matira naa, “A muaana mi diaar ut ma Iesu a te Naasaret.” 72 Ma i weoro balet, i weweliman naa, “A lingtatuna ut, pa iaau nunura muaana maa.”

73 Namur kinalik, diat baa diat tur matira diat waan karom Petero, diat piri taana naa, “A lingtatuna ut baa ui kaai raa kon diat. Miaat walangoro lele ui ku u ra num liu na pirpir.” 74 Ma i weweliman karom diat, i piri naa, “God in naagagon aakaka iaau baa ang warwaruga. Pa iaau nunura muaana maa.” Ma a kareke i kurkurekatuk maut. 75 Ma Petero i nuk paa a pirpir anun Iesu baa ia pir taai taana naa, “Baa a kareke pa in kurkurekatuk utbaai, un weoro kon iaau tula pakaan.” Ma i pari ko ra wanua maa, ma i taangi dekdek aakit.

Copyright information for `RAI