bKele 22:1

Matthew 27

Di taar taa Iesu karom Pilaato

(Mk 15:1; Lk 23:1-2; Io 18:28-32)

Baa i malaana kinalik, a kum ngaala na tena wetabaar karom God raap ma ra kum mukmuga anu ra taara diat pirpir ungaai un Iesu kupi din aak dokoi. Diat wi paa a ru limaana, diat ben paai ma diat taar taai karom Pilaato a ngaala na mukmuga ko ra mataanitu.

Iudaas i pita doko paai

(Aap 1:18-19)

Baa Iudaas, ia baa i wagu taa Iesu, i nunurai naa di aa naagagon taa Iesu kupi in maat, a ngaala na tapunuk i loi, ma i waan talili balet ma 30 pakaana silwa karom a kum ngaala na tena wetabaar karom God ma ra kum mukmuga. Ma i piri naa, “Iaau aa paam wa aakaina, maa iaau aa wagu taa ia baa pa i paam ta aakaina.” Ma diat piri taana naa, “Miaat, miaat lawaai? Ui ut!” I ong wa a 30 pakaana silwa u ra ruma na wetabaar, ma i waan paa ma i pita doko paai.

A kum ngaala na tena wetabaar karom God diat lo paa a kum pakaana silwa maa, ma diat piri naa, “Pa i takado u ra kum Naagagon baa daat a paki a maani mi u ra wuwuwung na maani, maa a maani mi a winekul u ra muaana baa di aak dokoi.” Io, diat pirpir ungaai paa uni, ma diat kul paa a pakaana pia ko ra tena paampaam kuro ma ra piapaap, kupi din punpunang a kum minaat i ra kum waira na taara iaai. Maa ia a kabina baa diat taar taa a iaa ra pakaana maa baa “A pia na gaap,” ma a taara diat waatungi ut lenmaa tuk mari. Lenmaa di paam ot paa a pirpir baa Ieramia a propet ia pir taai namuga naa, “Diat lo paa a 30 pakaana silwa, a mataana baa a taara Israael diat luk taai u ra muaana maa. 10 Ma ra 30 pakaana silwa maa di kul paa a pakaana pia anu ra tena paampaam kuro ma ra piapaap, welaar ma Tadaaru i pir taai taang.”

Pilaato i tiri Iesu

(Mk 15:2-5; Lk 23:3-5; Io 18:33-38)

11 Iesu i tur namataan Pilaato, a mukmuga ko ra mataanitu, ma a mukmuga i tiri naa, “Ui maa a King anu ra taara Iudaia?” Ma Iesu i baalui naa, “Ma raa ut ia u aa piri.” 12 Baa a kum ngaala na tena wetabaar karom God ma a kum mukmuga diat takunai, pa i pirpir. 13 Ma Pilaato i tiri naa, “Pa u walangoro a kum pirpir na wetakun mi di takuna ui mai?” 14 Pa i baalu diat un ta wetakun baa diat takunai mai, pate mulu. Ma a mukmuga ko ra mataanitu i kakaian aakit uni.

Di naagagoni baa Iesu in maat

(Mk 15:6-15; Lk 23:13-25; Io 18:39-19:16)

15 U ra kum kilakilaala raap u ra kum lukaara na waan likaai, a mukmuga ko ra mataanitu i laana palaa wa raa karabus baa a taara diat aaring kupi. 16 U ra kilaala maa, raa muaana a iaana Baaraabaas i ki u ra karabus u ra nuna kum ngaala na aakaina mangamangaan, ma a taara raap diat kaapa uni. 17 Baa a kor na taara diat waan paat ungaai karom Pilaato, i tiri diat naa, “Woi maa muaat nemi naa ang palaa wai karom muaat? Baaraabaas baa Iesu, ia baa di waatungi naa Kaarisito?” 18 I piri lenbi kabina ia nunurai naa diat taar taa Iesu ku karomi u ra aakaina nuknukindiat. 19 Baa Pilaato kuraa utbaai i paam a naagagon, anuna tabuan i taar wa a pirpir karomi naa, “Koku u paam ta utnaa u ra tena takado maa, pa nuna ta niraara. Maa nabari u ra marum, iaau beberon, ma a kum utnaa iaau baboi u ra muaana maa i wapurpuruan anung lalaaun.”

20 A kum ngaala na tena wetabaar karom God ma a kum mukmuga diat wowo taa a kor na taara kupi diat a aaring kup Baaraabaas, ma kupi din aak doko wa Iesu. 21 A mukmuga ko ra mataanitu i tiri diat naa, “Woi na paan diaar maa muaat nemi naa ang palaa wai karom muaat?” Diat baalui naa, “Baaraabaas.” 22 Pilaato i tiri diat naa, “Io, aawa maa ang paami un Iesu, ia baa di waatungi naa Kaarisito?” Diat raap diat baalui naa, “Aak waati u ra bolo.” 23 Ma i tiri diat naa, “Aawa kabina? Woi na aakaina utnaa maa ia paam taai?” Iaku diat ge dekdek ku ma ra pirpir naa, “Aak waati u ra bolo!”

24 Baa Pilaato i baboi naa pa i pet laar paa ma ta utnaa, ma a ngaala na purpuruan marawaai in turpaai, i lo paa a palaa ma i gi paa a ru limaana mai namataa ra kor na taara, ma i piri naa, “Iaau laangalaanga ko ra gaapi ra tena takado mi. Muaat ut din naagagon muaat uni.” 25 A taara raap diat baalui naa, “Koina ku, a naagagon na binabaalu u ra gaapina in ki un miaat ma u ra kum natnatumiaat kaai.” 26 Ma Pilaato i palaa wa Baaraabaas karom diat. Io, baa di aa raapu tataa Iesu, Pilaato i taar taai taa ra kum tena wineium kupi diat a aak waati u ra bolo.

A taara na wineium diat tataur un Iesu

(Mk 15:16-20; Io 19:2-3)

27 A kum taara na wineium anu ra mukmuga ko ra mataanitu diat ben paa Iesu unaruma u ra ngaala na ruma anu ra nundiat mukmuga ma diat ben ungaai paa a kikil na taara na wineium raap karomi. 28 Diat palaa wa anuna kum maalu, ma diat wamong taai ma ra in taar na maalu. 29 Ma diat limaai paa in aaru i taar laklakono ma diat ung taai u ra in lorina welaar ma ra in kaaeng. Diat wapaampaam taai ma ra in diwaai lik u ra ot na limaana
(27:29) In taar na maalu, in kaaeng ma ra in diwaai lik ditul babo welaar ma ra minong anu ra king.
ma diat ki but keke namataana, ma diat tataur uni lenbi, “Ui maa a king anu ra taara Iudaia!”
30 Ma diat kamiai, diat rakaan paa in diwaai lik maa koni, ma diat raapraapu in lorina mai. 31 Baa diat aa tataur paa uni, diat palaa wa in taar na maalu koni. Diat wamong taai balet ma ra nuna kum maalu, ma diat ben apari paai kupi din aak waati u ra bolo.

Di aak waat Iesu u ra bolo

(Mk 15:21-32; Lk 23:26-43; Io 19:17-27)

32 Baa diat pari diat baraata paa raa te Kirene, a iaana Simon, ma diat wowo taai kupi in lo a bolo anun Iesu. 33 Diat waan paat u ra wanua di waatungi ma Golgotaa, a kukuraaina “Pia na Lor.” 34 Diat taar taa a waain taan Iesu, a waain baa di ung ungaai ma raa utnaa baa i mapaak. Baa i namene paai, pa i nemi naa in inimi. 35 Io, baa diat aa aak waat taai u ra bolo, diat pilaai laaki kup woi kon diat in lo paa raaraaina maalu ko ra nuna kum maalu. 36 Namur diat ki ma diat bababo Iesu. 37 Nate u ra bolo diat ung taa a pirpir na wetakun uni, di timu taai lenbi,

BI IA IESU, A KING ANU RA TAARA IUDAIA.”

38 Ma di aak waat kaai ru tena walong ungaai mai un raa ru bolo, raa u ra papaara ot na limaana, ma raa u ra papaara maira. 39 Ma diat baa diat waanwaan aakit Iesu, diat pir aakakai ma diat liliaa lorindiat karomi. 40 Ma diat piri naa, “Ui ma maa baa u piri naa un reng wa a ruma na wetabaar ma un paam paai balet ku un ta tula bung, mi un walaaun pa ui ma. Baa ui a Natun God, un pari ko ra bolo.” 41 A kum ngaala na tena wetabaar karom God ma ra kum tena wawer u ra kum Naagagon ma a kum mukmuga, diat kaai diat tataur un Iesu, diat piri naa, 42 “I walaaun paa a taara ingen, iaku ia ut pa in walaaun laar paai. Baa ia a King anu ra taara Israael, mi ut in pari ko ra bolo ma daat a nurnur uni. 43 I nurnur ut un God. Io, baa God i nemi, mi ut in walaaun paai balet, maa ia ut ia pir taai naa, ‘Iaau a Natun God.’” 44 A ru tena walong baa diaar kete ungaai mai, diaar kaai diaar pir aakakai.

Iesu i maat

(Mk 15:33-41; Lk 23:44-49; Io 19:28-30)

45 Turpaai u ra 12 pakaana bung u ra mage tuk un tuluina pakaana bung u ra maluraap a buaal raap i baboto. 46 Baa i tuluina pakaana bung, Iesu i kulkulaai dekdek lenbi, “Eloi, Eloi, lemaa saabaakaataani?” A kukuraai ra pirpir mi i lenbi, “Anung God, anung God, i lawaai maa u waan paa kon iaau?” b 

47 Raa taara kon diat baa diat tur marawaai, baa diat walangoroi diat piri naa, “A muaana mi i wewataai kup Eliaas.” 48 Aiaapiaap ku, raa kon diat i welulu, ma i lo paa raa utnaa baa i laana lo koto a polo. I puk paai u ra waain baa i matitir, i ung paai u ra in diwaai ma i tulaa tatoi unaanga nate kupi Iesu in inimi. 49 Raa taara kaai kon diat diat piri naa, “Iot, daat a baboi kumun. Lelawaai, Eliaas in waan pari kupi in walaaun paai baa pate?” 50 Ma Iesu i kulkulaai dekdek paa balet, ma i ung wa anuna lalaaun.

51 U ra pakaana bung ut maa ina maalu na babaat kutu naruma u ra ruma na wetabaar i tarabaat weraan, turpaai taanginaanga nate tuk napia. A guria i waan paat, ma ra kum waat diat tapuar. 52 A kum babaang na minaat diat tapaapa, ma mongoro na tena takado, baa diat aa maat, diat tur balet. 53 Diat waan paat ko ra kum babaang na minaat, ma baa Iesu ia lalaaun balet, diat waan paat unaanga Ierusalem, a taamaan anun God, ma diat tur paat karom mongoro na taara. 54 A mukmuga anu ra kum tena wineium, ma diat kaai baa diat tur ungaai mai kupi diat a baboura Iesu, diat kariaana paa a guria, ma baa diat babo a kum utnaa baa i waan paat, diat burut aakit, ma diat piri naa, “I lingtatuna aakit, a muaana mi a Natun God.”

55 Mongoro na tabuan kaai baa diat murmur Iesu taangirong Gaalilaia ma diat waraauti, diat tur welwelik taau ut ma diat babo a kum utnaa mi. 56 Kuraa naliwan taa ra kum tabuan maa, raa tula tabuan kaai, Maaria Maagdalene, ma Maaria naan Iaakobo ma Iosep, ma a naan ru natun Sebedaaio.

Di wainep taa Iesu u ra babaang na minaat

(Mk 15:42-47; Lk 23:50-56; Io 19:38-42)

57 Baa ia maluraap, raa tadaaru na muaana, a te Aarimaatia, a iaana Iosep, ia kaai raa naat na wawer anun Iesu, 58 i waan karom Pilaato ma i aaring paa a minaatin Iesu koni. Pilaato i wetulaa kupi din taar taai taana. 59 Iosep i lo paa a minaatina, ma i pulu paai ma ra ina koina maalu baa i gomgom, 60 ma i wainep taai u ra nuna matakina babaang na minaat, baa ia kil taai u ra papaara waat. Ma i tul baat taa a mataa ra babaang na minaat ma ra ina ngaala na waat, ma i waan paa koni. 61 Maaria Maagdalene ma Maaria kaai, naan Iaakobo ma Iosep, diaar ki taau namuga naa ra babaang na minaat.

A kum tena baboura u ra babaang na minaat

62 U ra bung namur, a Bung Saabaat, a kum ngaala na tena wetabaar karom God ma a kum Parisaaio diat waan ungaai karom Pilaato. 63 Diat piri taana naa, “Tadaaru, miaat nuk paa raa pirpir anu ra tena warwaruga mi baa i lalaaun utbaai. I piri naa, baa tula bung in raap, in lalaaun paat balet. 64 Un tula wa ta taara kupi diat a baboura baat wakaak a babaang na minaat, welaar ma tula bung, kaduk anuna taara na wawer diat a waan paat ma diat a walong paa a minaatina, ma diat a wapua a taara naa ia lalaaun balet ko ra minaat. Ma a warwaruga mi anundiat, in ngaala taa ra warwaruga baa namuga Iesu ia pir taai.” 65 Pilaato i piri taan diat naa, “Mi ut muaat a ben paa a kum tena baboura ma muaat a waan. Muaat a baboura baat wakaak a babaang na minaat welaar ut ma ra numuaat manaana.” 66 Io, diat waan, ma diat wadekdek baat taa a babaang na minaat. Diat ung a mangaana wakilang kupi baa te in paapai diat a nunura paai ku. Ma diat watur taa a kum tena baboura kupi diat a baboura baati.

Copyright information for `RAI