Matthew 28

Iesu i tur balet ko ra minaat

(Mk 16:1-10; Lk 24:1-12; Io 20:1-10)

Baa ia raap a Bung Saabaat ma i laar u ra mugaana bung u ra wik, Maaria Maagdalene, ma raa Maaria kaai diaar waan kupi diaar a babo a babaang na minaat. Ma a ngaala na guria i waan paat, maa raa aangelo anu ra Tadaaru i waan pari taanginaanga u ra maawa kup a babaang na minaat, ma i tul ingen wa ina waat ma i ki taau nate uni. A mataana i baarabaara welaar ma in mamame, ma anuna ina maalu i kabaang welaar ma ra buabua na top. A kum tena baboura diat burutaana aakiti, diat dadader, ma diat welaar maku ma ra kum minaat.

A aangelo i piri taa ra ru tabuan maa lenbi, “Koku mur burut, iaau nunurai naa mur baat kup Iesu, ia baa di aak waat taai u ra bolo. Pa i ki ma min. Ia lalaaun balet welaar ma ra nuna pirpir. Mur a waan urin, mur a babo a wanua baa di wainep taai iaai. Namur mur a waan gagaa, ma mur a wapua anuna kum naat na wawer naa, ‘Ia lalaaun balet ko ra minaat. Mi in muga urong Gaalilaia. Muaat a baboi marong.’ Mi iaau wapua mur uni.”

Diaar waan gagaa ko ra babaang na minaat. Diaar burut, iaku a ngaala na gaaia kaai i lo diaar. Diaar welulu kup anuna kum naat na wawer kupi diaar a wapua diat u ra pirpir mi. Baa diaar waan waanwaan, Iesu i waan paat kakaian karom diaar. Ma i piri taan diaar naa, “Koina malaana karom mur.” Diaar waan karomi, diaar paam a ru kakina ma diaar lotu karomi. 10 Ma Iesu i piri taan diaar naa, “Koku mur burut. Mur a waan ma mur a wapua a kum tateng liklik, baa diat a waan urong Gaalilaia, ma diat a babo iaau marong.”

A wewapua anu ra kum tena baboura

11 Baa ru tabuan diaar aa waan, raa kum tena baboura baa diat baboura babaang na minaat, diat waan unaanga Ierusalem. Ma diat wapua a kum ngaala na tena wetabaar karom God u ra kum utnaa raap baa i waan paat irong u ra babaang na minaat. 12 Namur baa a kum ngaala na tena wetabaar ma ra kum mukmuga diat ki ungaai, diat pirpir ungaai kup ta aakapi baa diat a murmuri. Namur diat taar taa a ngaala na maani karom a kum tena wineium, 13 ma diat piri naa, “Muaat a piri ku lenbi, ‘U ra marum baa miaat inep duman anuna kum naat na wawer diat waan paat ma diat walong paa minaatina.’ 14 Baa a mukmuga ko ra mataanitu in walangoro a utnaa mi, ma in wetiri uni, miaat a waraaut muaat, ma miaat a palaa pa muaat ko ra naagagon.” 15 Io, a kum tena wineium diat lo paa a maani, ma diat paami welaar ma di aa wapua ta diat uni. Ma a pirpir mi i waan werweraan karom a taara Iudaia tuk mi.

Iesu i waan paat karom anuna kum naat na wawer

(Mk 16:14-18; Lk 24:36-49; Io 20:19-23; Aap 1:6-8)

16 A 11 naat na wawer anun Iesu diat waan urong Gaalilaia u ra taangaai baa Iesu ia wapua ta diat uni. 17 Baa diat baboi, diat lotu karomi, iaku raa taara kon diat pa diat nurnur. 18 Iesu i waan karom diat, ma i piri taan diat naa, “God ia taar araap taa a naagagon taang, kupi ang naagagon a kum utnaa raap inaanga u ra maawa ma main kaai napia. 19 Io, muaat a waan, muaat a wer a kum wunwuna taara raap, kupi diat kaai anung kum naat na wawer. Muaat a baapitaaiso diat u ra iaan Tamaang, ma Natuna, ma ra Takado na Nion. 20 Ma muaat a wer diat kupi diat a taraam u ra kum pirpir raap baa iaau aa pir taai taa muaat. Ma a lingtatuna baa iaau ang ki ungaai ma muaat tuk u ra tintinipina.”

Copyright information for `RAI