aNaag 8:3
bKele 91:11-12
cNaag 6:16
dNaag 6:13
eAais 9:1-2

Matthew 4

Saataan i walaam Iesu

(Mk 1:12-13; Lk 4:1-13)

Namur a Takado na Nion i muga paa Iesu unaanga u ra bil na wanua kupi Saataan in walaami. Baa ia wawel paa 40 bungbung na marum ma ra keke, io, i molo. Ma a Tena Walwalaam i waan paat karomi, ma i piri taana naa, “Baa ui a Natun God, un piri karom a kum waat bi kupi diat a tapuku kup diat a bred.” Iesu i baalui naa, “Di aa timu taai u ra Buk Taabu naa, ‘A taara pa diat lalaaun ko ra utnaa na winangaan ku, diat lalaaun u ra kum pirpir raap i pari ko ra waan God.’” a 

Namur Saataan i ben paai unaanga Ierusalem, a taamaan anun God, ma i waki taai un raa pakaan inaanga nate aakit u ra ruma na wetabaar. Ma i piri taana naa, “Baa ui a Natun God, un irok pari, maa di aa timu taai u ra Buk Taabu lenbi,

‘In tula wa anuna kum aangelo kupi diat a baboura ui.
Diat a lo pa ui ku ma ra kum limaandiat,
kupi koku u tukaa paa a kakim un ta waat.’” b 
Iesu i baalui naa, “Di aa timu taai kaai u ra Buk Taabu lenbi, ‘Koku u walaar a Tadaaru anum God.’” c 

Saataan i ben paai balet unaanga nate u ra ngaala na taangaai pi, ma i waiaa taa a kum mataanitu raap u ra rakrakaan buaal ma ra kum minamaar indiat raap kaai taana. Ma i piri taana naa, “A kum utnaa raap bi ang taar taai taam, baa un ki but keke ma un lotu karom iaau.” 10 Iesu i piri taana naa, “Saataan, un waan ingen, maa di aa timu taai u ra Buk Taabu lenbi, ‘Un lotu karom a Tadaaru anum God, ma un taraam ku karomi.’” d 

11 Ma Saataan i waan paa koni. Ma a kum aangelo diat waan karom Iesu, ma diat waraauti.

Iesu i turpaai kupi in warawaai irong u ra papaar Gaalilaia

(Mk 1:14-15; Lk 4:14-15)

12 Baa Iesu i walangoroi naa di aa waruk taa Ioaanes u ra ruma na karabus, i waan talili balet urong u ra papaar Gaalilaia. 13 Ma baa i waan taangirong Naasaret, i ki Kaapernaaum, a taamaan baa i ki nakono naa ra taai kikil Gaalilaia, u ra pia anu ra wuna taara Sebulon ma ra wuna taara Naaptaali, 14 kupi in paam ot paa a pirpir anun God baa Aaisaia a propet ia pirpir muga taau uni lenbi,

15 “A pia anu ra wuna taara Sebulon ma ra pia anu ra wuna taara Naaptaali,
marawaai a aakapi baa i waan unakono, u ra papaara daanim Ioridaan urong iaai,
diaar ki u ra papaar Gaalilaia, baa a taara baa wakir a taara Iudaia diat ki iaai.
16 A taara baa diat ki u ra baboto
diat aa babo a ngaala na kaapa,
ma diat baa a baboto na minaat i burung baat diat,
a kaapa ia waan paat karom diat.” e 
17 Turpaai u ra kilaala maa, Iesu i warawaai lenbi, “Muaat a nukpuku, maa a mataanitu taanginaanga u ra maawa ia marawaai.”

Iesu i wataa paa waat na muaana

(Mk 1:16-20; Lk 5:1-11)

18 Raa bung baa Iesu i wawaal nakono naa ra taai kikil Gaalilaia, i babo Simon, di waatungi kaai ma Petero, dina ma Aanderiaas, baa diaar ong bene nataai, maa diaar a ru tena ong bene. 19 I piri taan diaar naa, “Mur a murmur iaau, ma ang wer mur kupi mur a ru tena aalaal taara.” 20 Io, diaar tur paa maut ko ra nundiaar kum bene, ma diaar murmuri.

21 Baa i waan taanga matira i babo paa bulung raa naadina Iaakobo ma Ioaanes, a ru natun Sebedaaio. Ditul tamaana ki u ra mon ma ditul ingit anunditul kum bene. Ma Iesu i wataa pa diaar. 22 Diaar tur paa maut ma diaar waan ko ra mon ma ra tamaandiaar, ma diaar murmur Iesu.

Iesu i walaangalaanga a kum malaapaang

(Lk 6:17-19)

23 Iesu i waan taltalili u ra papaar Gaalilaia raap, ma i wer a taara u ra nundiat kum ruma na lotu. I warawaai u ra Koina Wewapua u ra mataanitu taanginaanga u ra maawa. Ma i walaangalaanga paa a taara ko ra aalawur mangaana malaapaang. 24 Ma a wewapua un Iesu i waan werweraan u ra papaar Siria raap, ma diat ben raap paa a taara baa a aalawur mangaana malaapaang i baanaakaka diat, a taara baa a dekdek na ngunungut i baanaakaka diat, ma diat baa a kum tabaraan diat ruk taau un diat, diat kaai baa diat maatmaat laau ma diat baa panpanindiat i maat, ma Iesu i walaangalaanga pa diat raap. 25 Ma a ngaala na kor na taara taangirong u ra ru papaar Gaalilaia ma Dekaapolis, ma taanginaanga Ierusalem, ma ko ra papaar Iudaia ma taangirong un raa papaara daanim Ioridaan diat murmur Iesu.

Copyright information for `RAI