Matthew 6

A wawer u ra wetabaar

“Muaat a baboura muaat kupi koku muaat paam anumuaat koina pinapaam namataa ra taara ku, baa diat a babo muaat uni ma diat a pir walaawa pa muaat. Baa muaat paami lenmaa, pa numuaat ta wedok ko ra Tamaamuaat baa i ki inaanga u ra maawa. Baa u tabaara a kum iba na taara, koku u wewapua muga taau kupi a taara diat a babo ui, welaar ma diat baa pa diat wetabaar ma ra lingtatuna u ra nundiat lalaaun diat laana paami u ra kum ruma na lotu ma u ra kum aakapi kaai, kupi a taara diat a pir walaawa pa diat uni. Iaau pir a lingtatuna taa muaat, a pir walaawa ko ra taara, ia ut maa anundiat kudulaana wedok. Baa u tabaara a kum iba na taara, koku te i nunura a utnaa baa u paami, un paam inoi. Baa u paami lenmaa, Tamaam baa i babo a utnaa baa u paam inoi, in taar a wedok taam.

A wawer u ra niaaring

(Lk 11:2-4)

“Baa muaat aaraaring, koku muaat welaar ma ra kum tena warwaruga. Diat nem aakiti naa diat a tur ma diat a aaraaring u ra kum ruma na lotu, ma u ra kum wanua baa a taara diat waanwaan ungaai iaai, kupi a taara diat a babo diat. Iaau pir a lingtatuna taa muaat, maa ut ia anundiat kudulaana wedok. Iaku ui, baa u aaraaring, un ruk u ra num ruma ma un balbalaat paa, ma un aaraaring karom Tamaam baa pa te i baboi. Ma Tamaam baa i babo a utnaa baa u paam inoi, in taar a wedok taam.

“Baa muaat aaraaring koku muaat pirpir biaa ku, welaar ma ra kum niaaring anu ra taara baa diat lotu karom a kum taabataaba. Maa diat nuki naa din walangoro diat baa diat pir mongoro na pirpir. Koku muaat welaar ma diat, maa Tamaamuaat ia nunura a kum utnaa raap baa muaat iba kupi baa pa muaat aaraaring utbaai.

“Muaat a aaraaring lenbi,

‘Tamaamiaat inaanga nate u ra maawa,
i koina baa din ru a iaam.
10 I koina baa anum mataanitu in waan paat.
I koina baa din taraam taam u ra rakrakaan buaal,
welaar ma di tartaraam taam inaanga nate u ra maawa.
11 A bung mi un tabaara miaat ma ra maamiaat utnaa.
12 Un dumaana wa anumiaat kum aakaina mangamangaan,
welaar ma miaat dumaana wa anundiat kum aakaina mangamangaan karom miaat.
13 Koku u ben miaat u ra walwalaam.
Un walaaun miaat ko ra Tena Aakaina. Aamen.’
(6:13) Raa kum tena manaana u ra Buk Taabu diat nuki naa raa kum pirpir kaai i ki u ra rina mi. I lenbi:Maa anum ku a naagagon ma ra dekdek ma ra minamaar, ma pa in raap. Aamen.

14 “Baa muaat dumaana wa a kum aakaina mangamangaan baa a taara diat paami karom muaat, Tamaamuaat baa i ki inaanga u ra maawa in dumaana wa anumuaat kum aakaina mangamangaan kaai. 15 Iaku, baa pa muaat dumaana wa a kum aakaina mangamangaan baa a taara diat paami karom muaat, Tamaamuaat kaai pa in dumaana wa anumuaat kum aakaina mangamangaan.

A wawer u ra winawel

16 “Baa muaat wawel, koku muaat babo tumtumul welaar ma ra kum tena warwaruga, maa diat babo tumtumul kupi in kaapa karom a taara naa diat wawel. Iaau pir a lingtatuna taa muaat, maa ut ia anundiat kudulaana wedok. 17 Baa u wawel, un kom in lorim, ma un gi a mataam, 18 kupi koku a taara diat nunurai naa u wawel. Tamaam ku in nunurai, ia baa pa te i baboi. Ma Tamaam baa i babo a utnaa baa u paam inoi, in taar a wedok taam.

A kum ngaatngaat na utnaa inaanga u ra maawa

(Lk 12:33-34)

19 “Koku muaat ung ungaai a kum ngaatngaat na utnaa min napia, maa a paropo ma ra tarok diaar a baanaakaka wa diat ku, ma a kum tena walong diat a reng paa anumuaat kum ruma ma diat a walongi. 20 Muaat a murmur a kum kokoina mangamangaan kupi in welaar ma ra ngaatngaat na utnaa baa muaat ung ungaai inaanga u ra maawa, maa a paropo ma ra tarok pain diaar a baanaakakai, ma a kum tena walong kaai pain diat a walong laar paai. 21 Maa anum lalaaun in ki u ra taamaan baa anum ngaatngaat na utnaa i taana iaai.

A laam u ra panindaat

(Lk 11:34-36)

22 “A ruin kiok na mataandaat diaar welaar ma ra laam u ra panindaat. Baa a ruin kiok na mataam diaar koina, a panim raap in teng ma ra kaapa. 23 Iaku, baa a ruin kiok na mataam diaar aaka, a panim raap in teng ma ra baboto. Baa anum kaapa i baboto ku, a baboto maa in ngaala aakit!

Koku muaat ngaraa

(Lk 16:13; 12:22-31)

24 “Pa in tale ta tultul in papaam karom ta ru mukmuga. In nget raa paan diaar, ma in gaaia kup raa paan diaar, in taraam karom raa ma raa in wabulbul karomi. Pa muaat a papaam laar paai karom God ma karom a maani kaai.

25 “Bi ia kabina maa iaau piri taa muaat naa, koku muaat ngaraa u ra numuaat lalaaun baa aawa muaat a aani, ma aawa muaat a inimi, ma u ra panimuaat kaai baa aawa muaat a mong mai. Lelawaai, a lalaaun pa i ngaatngaat duk taa ra utnaa na winangaan? Baa lelawaai, a panindi pa i ngaatngaat duk taa ra maalu? 26 Muaat a babo a kum pika. Pa diat maarut ta utnaa, ma pa diat tangaa ungaai ta utnaa, ma pa diat wawalaaing un ta ruma na wuwuwung, iaku Tamaamuaat baa i ki inaanga u ra maawa, i taptabaara diat. Lelawaai, wakir duk muaat ngaatngaat aakit kon diat? 27 Woi kon muaat baa i ngaraa in pet laar paai kupi in kanaawa paa balet ta pakaana bung lik u ra nuna lalaaun? Pate!

28 “Ma aawa kabina baa muaat ngaraa kup a maalu? Muaat a babo a kum purpur taanga nabuaal, baa diat tawa lelawaai. Pa diat papaam ma pa diat laana paam maalu. 29 Iaku iaau piri taa muaat, King Solomon ut maa nuna minong raap i babo wakaak, iaku pa i babo wakwakaak welaar ma ra kum purpur maa. 30 God i wamong a kum wali nabuaal ma ra kum koina pupuindiat, baa i pupu umari, ma unaburu din tun wai u ra nguan. Baa i paami lenmaa u ra kum wali, lelawaai, pa in wamong ta muaat kaai? I kinalik aakit anumuaat nurnur. 31 Koku muaat ngaraa ma muaat piri naa, ‘Aawa maa daat a aani?’, baa ‘Aawa maa daat a inimi?’, baa ‘Aawa maa daat a mong mai?’ 32 Maa a taara baa pa diat nurnur diat ngaraa aakit kup a kum utnaa raap mi, ma Tamaamuaat baa i ki inaanga u ra maawa i nunurai naa muaat iba kup a kum utnaa raap mi. 33 Muaat a ngaraa muga kup anuna mataanitu ma ra nuna takado na mangamangaan, ma in tabaara muaat ma ra kum utnaa raap mi. 34 Io, koku muaat ngaraa kup unaburu, maa naburu in ngaraa paa ut uni. A nginaraa un raaraa bung i topaa ut a bung maa.

Copyright information for `RAI