Matthew 7

Koku muaat naagagon te

(Lk 6:37-38, 41-42)

“Koku muaat naagagon te, kupi koku kaai din naagagon muaat. Maa a naagagon baa muaat naagagon te mai, ia ut maa din naagagon muaat balet mai, ma ra walawalar baa muaat walawalar mai, ia ut maa din walaar muaat balet mai. I lawaai maa u babo paa ku a kurkur kuraa u ra in mataan temlik, ma pa u nuk paa a pakaan diwaai pi kuraa u ra in mataam ut? Baa a pakaan diwaai pi kuraa ku u ra in mataam, un piri lelawaai karom temlik naa, ‘Ang rakaan wa a kurkur ko ra in mataam’? Ui a tena warwaruga, un lo muga wa a pakaan diwaai pi ko ra in mataam, io, un babo wakaak, kupi un rakaan wa a kurkur ko ra in mataan temlik.

“Koku muaat tabaara a kum paap ma ra gomgom na utnaa anun God, kaduk diat a tapuku ma diat a karaat muaat. Ma koku muaat ong anumuaat diwaara taa ra kum boro, kaduk diat a paa ginaginai ku ma ra kakindiat.

Muaat a aaraaring ma din tabaara muaat

(Lk 11:9-13)

“Muaat a aaraaring ma din tabaara muaat, muaat a baatbaat ma muaat a baat paai, muaat a pipidik ma din paapa aara muaat. Maa diat raap baa diat aaraaring din tabaara diat, ma ia baa i baatbaat in baat paai, ma ia baa i pipidik, din paapa aarai. Woi na paa muaat, baa natunalik in aaringi kup ta bred, in tabaarai ku ma ra waat? 10 Ma baa in aaringi kup tina ian, in tabaarai ku ma ra ina wui? 11 Baa muaat aakaina taara, muaat nunura ut a koina wetabaar karom a kum natnatumuaat, io, i lingtatuna aakit baa Tamaamuaat baa i ki inaanga u ra maawa, in tabaara diat baa diat aaringi ma ra kum kokoina utnaa. 12 A kabi ra pirpir na Naagagon anun Moses ma ra kum wawer anu ra kum propet i lenbi: A kum utnaa raap baa muaat nemi naa a taara diat a paami karom muaat, muaat kaai muaat a laana paami karom diat.

A aakapi kup a lalaaun ma ra aakapi kup a winirua

(Lk 13:24)

13 “Muaat a ruk u ra naat na bonanaaka lik. Maa a bonanaaka ma ra aakapi baa i parere ma i laangalaanga i waan kup a winirua takum, ma mongoro na taara aakit diat ruk uni. 14 Iaku i kinalik a bonanaaka ma ra aakapi kaai, baa i waan kup a lalaaun, ma a kinalik na taara ku diat baat paai.

In diwaai ma ra waina

(Lk 6:43-44)

15 “Muaat a baboura muaat ko ra kum propet warwaruga. Diat waan karom muaat ma ra koina mangamangaan welaar ma ra kum sip, iaku maa u ra nuknukindiat diat nem na baanaakaka muaat welaar ma ra kum karangaap na paap. 16 Muaat a babo lele a kum warwaruga na propet ko ra waindiat ut. Lelawaai, din git paa a waina waain ko ra in kadaa, ma ina waina fig ko ra in barudu? Painte! 17 A kum kokoina diwaai raap diat wa a koina waindiat, iaku in aakaina diwaai i wa a kum aakaina waina. 18 En koina diwaai pa in wa ta aakaina waina, ma in aakaina diwaai kaai pa in wa ta koina waina. 19 A kum diwaai raap baa pa diat wa a koina waindiat, din bur wa diat ma din ong ta diat u ra nguan. 20 Lenmaa, muaat a babo lele a kum warwaruga na propet ko ra waindiat ut.

Pa iaau nunura muaat

(Lk 13:25-27)

21 “Diat baa diat waatung iaau naa, ‘Tadaaru, Tadaaru,’ pain diat a ruk raap u ra mataanitu inaanga u ra maawa. Iaku diat baa diat murmur a nemnem anun Tamaang baa i ki inaanga u ra maawa, diat ot ku maa diat a ruk u ra nuna mataanitu. 22 U ra bung na naagagon mongoro diat a piri taang naa, ‘Tadaaru, Tadaaru, lelawaai, pa miaat pirpir na propet ma ra iaam, ma pa miaat lu irok wa kaai a kum tabaraan ma ra iaam, ma pa miaat paam mongoro na utnaa na kakaian ma ra iaam?’ 23 Ang baalu diat naa, ‘Pa iaau nunura kinkinalik ta muaat. Muaat a kum tena aakaina, muaat a waan ingen kon iaau.’

A ru tena paam ruma

(Lk 6:47-49)

24 “Lenmaa, diat raap baa diat walangoro anung kum pirpir mi, ma diat taraam uni, diat welaar ma ra tena manaana, baa i paam taa anuna ruma nate u ra waat. 25 Ma a baata i puka, a lomon i waan paat, ma ra dadaip i tapalaa ma i um a ruma maa, iaku pa i taripu laar paai, maa kabina di watur taai nate u ra waat. 26 Diat raap baa diat walangoro anung kum pirpir mi, iaku pa diat taraam uni, diat welaar ma ra longlong, baa i paam taa ku anuna ruma nate u ra woio ma pa i punang dekdek a kum toro. 27 Ma a baata i puka, a lomon i waan paat, ma ra dadaip i tapalaa ma i um a ruma maa, i taripu, ma i tareng aakaka maut.”

28 Baa Iesu ia pir araap taa a kum pirpir mi, a kor na taara diat kakaian u ra nuna wawer, 29 maa i wer diat lenbaa ia ut i paam akoto a naagagon, ma pa i wer diat welaar ma ra nundiat kum tena wawer u ra kum Naagagon.

Copyright information for `RAI