aAais 53:4

Matthew 8

Iesu i walaangalaanga paa a wukawuka

(Mk 1:40-45; Lk 5:12-16)

Baa Iesu i waan pari taanginaanga u ra taangaai, mongoro na taara diat murmuri. Ma raa muaana, a wukawuka, i waan karomi, i ki but keke naana, ma i piri naa, “Tadaaru, pa i dekdek karom ui, baa u nemi, io, un walaangalaanga iaau.” Ma Iesu i kado wa a limaana, i paam a panina, ma i piri taana naa, “Iaau nemi ut. Un laangalaanga.” Ma anuna malaapaang i raap maut. Ma Iesu i piri taana naa, “Koku wapua taa te uni. Un waan ma un waiaa muga ta ui karom a tena wetabaar karom God, ma un taar a wetabaar karom God welaar ma Moses ia pir taai. Baa un paami lenbi in kaapa karom a taara baa u aa laangalaanga.”

A nurnur anu ra mukmuga anu ra kum tena wineium

(Lk 7:1-10)

Baa Iesu i waan paat irong Kaapernaaum, raa mukmuga anu ra kum tena wineium taangirong Rom i waan karomi ma i aaringi baa in waraauti. I piri naa, “Tadaaru, raa ko ra nung kum tultul kurong ut naruma i inep, a panina raap i maat, ma i kariaana a dekdek na ngunungut aakit.” Iesu i piri taana naa, “Ang waan ma ang walaangalaanga paai.” A mukmuga maa i baalui naa, “Tadaaru, pa iaau takado kupi un ruk u ra nung ruma. Un pir ku ta pirpir, ma anung tultul in laangalaanga. Maa iaau a muaana baa iaau tartaraam u ra naagagon anundiat baa diat ngaala taang, ma di taar taa a naagagon kaai taang kup a taara na wineium. Baa iaau piri taan te naa, ‘Un waan,’ in waan ku. Ma karom te kaai lenbi, ‘Un waan urin,’ in waan ku urin. Ma karom anung tultul naa, ‘Un paam a utnaa bari ia,’ in paami ku.”

10 Baa Iesu i walangoro taa anuna pirpir, i kakaian aakit uni, ma i piri karom a taara baa diat murmuri naa, “Iaau pir a lingtatuna taa muaat, pa iaau babo taa ta te Israael baa anuna nurnur i ngaala welaar ma ra muaana mi. 11 Iaau piri taa muaat naa baa kuraa mun mongoro na taara diat a waan taanga u ra mataana taubaar ma ra mataana labur, ma diat a ki ungaai ma Aabaraam, Aaisaak ma Iaakob u ra lukaara u ra mataanitu inaanga u ra maawa. 12 Iaku, a taara Israael baa namuga God i pilak pa diat kupi diat a ki u ra nuna mataanitu, in lu pari wa mongoro kon diat kup a baboto. Diat a taangtaangi ma diat a karkaraat lakondiat iaai.” 13 Ma Iesu i piri taa ra mukmuga anu ra kum tena wineium naa, “Un waan ku. Din paam a utnaa baa u nurnur kupi.” U ra pakaana bung ut maa anuna tultul i laangalaanga maut.

Iesu i walaangalaanga paa mongoro na malaapaang

(Mk 1:29-34; Lk 4:38-41)

14 Baa Iesu i ruk u ra ruma anun Petero, i babo paa a tabuan, a nimun Petero, i malaapaang ma i inep ma ra ina wuwan. 15 Iesu i paam paa a limaana, ma ina wuwan i raap maut koni. Ma a tabuan maa i tur, ma namur i tabaara Iesu ma ra utnaa na winangaan.

16 Baa ia maluraap, di ben paa mongoro na taara karom Iesu, baa a kum tabaraan diat ruk taau un diat. Ma i lu irok wa a kum tabaraan ma ra pirpir ku, ma i walaangalaanga pa diat raap baa diat malaapaang. 17 A utnaa mi i waan paat kupi din paam ot paa a kum pirpir baa a propet Aaisaia ia pirpir taau uni naa,

“Ia ut i lo paa anundaat kum malaapaang,
ma i rakaan wa anundaat kum ngunungut.” a 

Diat baa diat nem na murmur Iesu

(Lk 9:57-62)

18 Baa Iesu i babo a kor na taara diat tur lili paai, i piri taa ra nuna kum naat na wawer naa diat a waan urong un raa papaara taai kikil. 19 Ma raa tena wawer u ra kum Naagagon i waan karomi, ma i piri taana naa, “Tena Wawer, ang murmur ui u ra kum taamtaamaan raap baa un waan iaai.” 20 Ma Iesu i piri taana naa, “A kum kuaabaar na paap anundiat kum tung ut, ma ra kum pika kaai anundiat kum pio ut, iaku Natu ra Muaana pa nuna ta ruma kupi in inep uni.” 21 Ma raa muaana kaai, raa ko ra nuna taara na wawer i piri taana naa, “Tadaaru, un mulaaot wa iaau kumun baa ang waan, kupi ang punang wa tamaang.” 22 Iesu i piri taana, “Un murmur iaau, ma un maadek wa a kum minaat diat a punang andiat kum minaat.”

Iesu i turbaat a dadaip ma ra top

(Mk 4:35-41; Lk 8:22-25)

23 Baa Iesu i kaa u ra mon, anuna kum naat na wawer diat kaa murmuri. 24 Ma a dekdek na dadaip i waan paat kakaian ma i tapalaa taau un diat u ra taai kikil. A mon i wawangaan, ma i pot na murung. Iesu i inep duman, 25 ma diat waan karomi, diat waanguni, ma diat piri naa, “Tadaaru, un walaaun daat. Daat wirua ma.” 26 Ma i piri taan diat naa, “Anumuaat nurnur i kinalik aakit. Aawa kabina maa muaat burut?” Io, i kaamtur ma i turbaat a dadaip ma ra top, ma i malila maut. 27 Ma a kum naat na wawer diat kakaian uni, ma diat piri naa, “Woi na mangaana muaana ma mi, baa a dadaip ma ra pakaana taai diaar taraam karomi?”

Iesu i lu irok wa a kum tabaraan ko ra ru muaana

(Mk 5:1-20; Lk 8:26-39)

28 Baa Iesu i pukaai un raa papaara taai, u ra papaar anu ra taara Gaadaraa, raa ru muaana baa a kum tabaraan diat ruk taau un diaar, diaar waan baraatai. Diaar waan ko ra kum babaang na minaat. Diaar karangaap aakit, ma pa te i laana waan aakit matira u ra aakapi maa. 29 Diaar kulkulaai lenbi, “Natun God, aawa maa un paami un mir? Lelawaai, u waan urin kupi un wakadik miaat? Pa i ot utbaai a bung na naagagon.” 30 A ngaala na liur na boro diat wangwangaan marawaai matira. 31 Ma ra kum tabaraan diat aaring Iesu naa, “Baa un lu irok wa miaat, un tula ruk ta miaat u ra kum boro.” 32 Iesu i piri taan diat naa, “Muaat a waan!” Io, a kum tabaraan diat pari ko ra ru muaana maa ma diat ruk taau u ra kum boro, ma a kum boro diat welulu pari u ra papaara taangaai kup a taai kikil, ma diat kongo raap.

33 Ma diat baa diat baboura a kum boro, diat welulu talili ma diat waan paat u ra nundiat taamaan, ma diat wewapua u ra kum utnaa raap baa i waan paat, ma un diaar kaai baa a kum tabaraan diat ruk taau un diaar. 34 A taara raap taanga u ra taamaan maa diat waan kupi diat a babo Iesu. Ma baa diat babo paai, diat aaringi kupi in waan ingen ko ra nundiat papaar.

Copyright information for `RAI