aOs 6:6

Matthew 9

Iesu i walaangalaanga a muaana baa a panpanina i maat

(Mk 2:1-12; Lk 5:17-26)

Iesu i kaa u ra mon, ma i waan bolo un raa papaara taai kikil kup anuna taamaan. Ma raa kum muaana diat lo taa raa muaana karomi, baa a panpanina i maat ma i inep ut u ra nuna baat. Baa Iesu i babo anundiat nurnur, i piri taa ra muaana baa a panpanina i maat naa, “Natunglik, koku burut, di aa una wa anum kum aakaina mangamangaan.” Ma raa kum tena wawer u ra kum Naagagon diat pirpir karom diat ut naa, “A muaana bi i pir aakaka God baa i welaara ia mai.”

Ma Iesu i nunura a nuknukindiat, ma i tiri diat naa, “Aawa kabina maa muaat nuknuk aakaka? Ma woi na mangaana pirpir ang piri kupi ang waiaa a dekdeking mai karom muaat? Ang piri naa, ‘Di aa una wa anum kum aakaina mangamangaan,’ baa, ‘Un tur, ma un waan’? Ang piri lenbi kupi muaat a nunurai naa Natu ra Muaana i paam akoto a naagagon kupi in una wa a kum aakaina mangamangaan min napia.” Io, i piri karom a muaana baa a panpanina i maat, “Un tur, un lo paa anum baat, ma un waan kup anum ruma.” Ma i tur maut, ma i waan kup anuna ruma. Ma baa a kor na taara diat baboi, diat kakaian, ma diat pir walaawa paa God, baa i taar a dekdek lenmi karom a taara.

Iesu i wataa paa Maataio

(Mk 2:13-17; Lk 5:27-32)

Baa Iesu i waan taanga matira, i babo paa raa muaana, a iaana Maataio, baa i ki u ra ruma na tatakom, ma Iesu i piri taana naa, “Un murmur iaau.” Io, i tur ma i murmur Iesu.

10 Namur baa Iesu i ki u ra winangaan u ra ruma anun Maataio, mongoro na tena lolo tatakom ma ra kum tena aakaina diat waan karomi, ma diat wangaan ungaai ma Iesu ma ra nuna kum naat na wawer. 11 Baa a kum Parisaaio diat baboi, diat tiri anuna kum naat na wawer naa, “Aawa kabina baa anumuaat tena wawer i wangaan ungaai ma ra kum tena lolo tatakom ma ra kum tena aakaina?”

12 Baa Iesu i walangoroi i piri naa, “A doktaa pa i waan paat kup diat baa diat lalaaun wakaak. Pate! I waan paat kup diat ku baa diat malaapaang. 13 Muaat a waan, ma muaat a wawer u ra kukuraai ra pirpir mi ko ra Buk Taabu, ‘Iaau nem ku a maarmaari, ma wakir a wetabaar baa di laana tuni.’ a 

Maa pa iaau waan paat kup a kum tena takado. Pate! Iaau waan paat kupi ang wataa paa a kum tena aakaina.”

A wetiri u ra winawel

(Mk 2:18-22; Lk 5:33-39)

14 A kum naat na wawer anun Ioaanes diat waan karom Iesu, ma diat tiri naa, “Aawa kabina baa miaat ma ra kum Parisaaio miaat wawel, ma anum kum naat na wawer pate?” 15 Ma Iesu i baalu diat naa, “A kum teptepaa ra matakina tinaulaa diat a tapunuk ma diat a taangi lelawaai baa a matakina tinaulaa i ki ungaai utbaai ma diat? Ta bung in waan paat, baa din ben ingen wa a matakina tinaulaa kon diat, io, diat a wawel maraagaam.

16 “Pa te in ingit ungaai taa ta pakaana matakina maalu ma ra pakaana turaaina, kaduk a matakina baa din ingit banot a tarabaat mai, in pet rabaana wa balet a turaaina maalu, ma in ngaala ma a tarabaat uni. 17 Ma pa te in labo taa a matakina waain u ra in turaaina palaa na waain baa di paami ko ra pani ra wewagua, kaduk in palaa maa in tarabaat ma in aaka, ma a waain in talabo. Din labo ut a matakina waain u ra in matakina palaa na waain, kupi diaar raap diaar a taana wakaak.”

Iesu i walaaun paa a naat na tabuan, ma i walaangalaanga paa raa tabuan

(Mk 5:21-43; Lk 8:40-56)

18 Baa Iesu i pirpir utbaai karom diat, raa mukmuga i waan karomi ma i ki but keke namuga taana, ma i piri naa, “Natunglik a tabuan, mi ut ku i maat. Aiaap, daar a waan ma un ung a limaam nate uni ma in lalaaun.” 19 Io, Iesu i tur ma diaar waan, diat ungaai ma ra nuna kum naat na wawer.

20 Ma raa tabuan baa i malaapaang 12 kilaala ma ra malaapaang na gaap, i nuki naa, “Baa ang paam taa ku anuna ina maalu, ang laangalaanga balet.” Io, i waan namur taan Iesu, ma i paam taa a titi ra nuna ina maalu. 22 Iesu i tur tapuku ma i babo a tabuan maa, ma i piri taana naa, “Natunglik, koku burut, anum nurnur ia walaangalaanga pa ui.” Ma u ra pakaana bung ut maa a tabuan maa i laangalaanga maut.

23 Iesu i waan paat u ra ruma anu ra mukmuga ma i babo a taara baa diat waiaa anundiat tapunuk u ra minaat. Diat ip a kum tulaal, ma mongoro na taara kaai diat luan. 24 I piri taan diat naa, “Muaat a pari aarai. A naat na tabuan mi wakir i maat, i inep duman ku.” Ma diat nangonoi ku. 25 Baa Iesu ia tula pari wa a kum taara, i ruk ma i paam paa a limaa ra naat na tabuan, ma i tur maut. 26 A wewapua u ra utnaa mi i waan werweraan u ra papaar raap maa.

Iesu i wababo paa a ru pula

27 Baa Iesu i waan taanga matira, raa ru muaana, a ru pula, diaar murmuri, ma diaar wewataai dekdek lenbi, “Natun Dewid, un maari mir.” 28 Ma baa i ruk u ra ruma, a ru pula diaar waan karomi, ma i tiri diaar naa, “Lelawaai, mur nurnur ut un iaau baa ang paam laar paa a utnaa mi?” Diaar baalui naa, “Maia, Tadaaru.” 29 Ma i paam a mataandiaar ma i piri naa, “Din paami karom mur welaar ma mur nurnur kupi.” 30 Io, diaar babo maut. Ma Iesu i turbaat dekdek ta diaar naa, “Koku mur wapua taa te uni.” 31 Iaku, diaar waan ma diaar wewapua waanwaan uni u ra papaar raap maa.

Iesu i lu irok wa a tabaraan kon raa munga

32 Baa a ru pula diaar waan paa kon Iesu, di ben taa bulung raa muaana karomi, a munga, ma a tabaraan i ruk taau uni. 33 Ma baa Iesu i lu irok wa a tabaraan koni, a muaana maa i pirpir maraagaam. Ma a kor na taara diat kakaian, ma diat piri naa, “Talek mi di babo a utnaa lenmi main Israael.” 34 Iaku a kum Parisaaio diat piri naa, “I lu irok wa a kum tabaraan ma ra dekdek i ra tadaaru anu ra kum tabaraan.”

A kum tena tinangaa pa diat mongoro

35 Ma Iesu i waan taltalili u ra kum ngaala ma ra kum kinkinalik na taamaan raap. I wer a taara u ra nundiat kum ruma na lotu, ma i warawaai ma ra Koina Wewapua u ra mataanitu anun God, ma i walaangalaanga paa a taara ko ra aalawur mangaana malaapaang. 36 Ma baa i babo a kor na taara, i maari aakit diat, maa i talaara a nuknukindiat ma diat pot na maarmaari, welaar maku ma ra kum sip baa pa nundiat ta tena baboura. 37 Ma i piri taa ra nuna kum naat na wawer naa, “A pinapaam ia mugaan, ma ia ngaala aakit, iaku pa i mongoro a kum tena tinangaa. 38 Muaat a aaring a Tadaaru maa ia a tamaa ra pinapaam, kupi in tula wa a kum tena tinangaa kup ana pinapaam.”

Copyright information for `RAI