Philippians 1

Iaau Paaulo, mir ma Timoti, a ru tultul anun Kaarisito Iesu, mir timtimu karom muaat a taara raap anun God, matira u ra taamaan Pilipoi. Karom muaat baa muaat lalaaun un Kaarisito Iesu, ma muaat kaai a kum mukmuga ko ra lotu ma ra kum tena wewaraaut. A maarmaari ma ra maalmaal kon God Tamaandaat ma a Tadaaru Iesu Kaarisito in ki karom muaat.

A niaaring anun Paaulo u ra taara Pilipoi

Iaau waatung wakaak karom anung God u ra kum pakaana bung raap baa iaau nuk pa muaat. Ma u ra nung kum niaaring un muaat raap, iaau aaraaring ma ra gaaia, kabina maa muaat tur ungaai ma iaau u ra Koina Wewapua, turpaai ut u ra mugaana bung baa muaat walangoroi tuk mi. Iaau nunura mului naa God baa i turpaa a koina pinapaam un muaat, anuna pinapaam i waan utbaai, tuk baa in kudulaan u ra bung baa Kaarisito Iesu in waan pari balet uni.

I takado baa ang nuknuk lenbi un muaat raap, maa muaat ki mulu u ra nuknuking. Baa iaau ki u ra karabus, ma baa iaau tur baalu a pirpir anu ra taara baa diat pir aakaka a Koina Wewapua, ma baa iaau wapuaanai karom a taara, io, daat raap daat tur ungaai u ra pinapaam mi baa God i taar taai taang u ra nuna maarmaari. God i nunurai naa iaau nem aakiti naa ang babo muaat raap, maa iaau maari aakit muaat ma ra maarmaari anun Kaarisito Iesu.

Anung niaaring i lenbi: Iaau aaraaring baa anumuaat maarmaari in tawa ma in tawa dekdek, ungaai ma ra manaana ma ra lingtatuna na ninunuk. 10 Lenmaa, muaat a pet laar paai baa muaat a nunura lele paa a utnaa baa i koina aakit, kupi muaat a gomgom, ma pa ta wetakun in lo muaat u ra bung anun Kaarisito. 11 Muaat a teng ma ra takado na mangamangaan, baa Iesu Kaarisito i paam apaati u ra numuaat lalaaun, kupi a taara diat a pir walaawa paa God ma diat a wangaala paai.

A kini anun Paaulo u ra karabus i watawa a Koina Wewapua

12 A kum tateng liklik, iaau nemi naa muaat a nunurai naa a kum mawaat iaau kariaanai, i watawa a Koina Wewapua kupi in waan werweraan. 13 Io lenmaa, i kaapa karom a kum tena wineium raap baa diat baboura a ruma anu ra king, ma karom a taara raap kaai, baa iaau ki u ra karabus kabina iaau anun Kaarisito. 14 Anung kini u ra karabus ia wadekdek mongoro na tateng liklik u ra nundiat nurnur u ra Tadaaru, kupi diat a wewapua ma ra pirpir anun God ma ra dekdek, ma pain diat a burut.

15 A lingtatuna baa raa taara diat warawaai un Kaarisito kabina maa diat nuknuk aakaka karom iaau. Ma raa taara kaai diat warawaai un Kaarisito kabina maa diat nem na tur baalu iaau ku kupi diat a taar a mawaat karom iaau. Iaku raa taara diat warawaai ma ra koina nuknukindiat. 16 Diat warawaai kabina a maarmaari i ki u ra balaandiat. Diat nunurai naa iaau ki u ra karabus kupi ang wadekdek a Koina Wewapua. 17 Iaku raa taara diat warawaai un Kaarisito kabina maa diat nem na wangaala pa diat ut, ma pa i lingtatuna a balaandiat. Diat nem na ot balet ku anung kum mawaat, baa iaau ki u ra karabus. 18 Iaku pa iaau ngaraa. Baa diat warawaai ma ra aakaina ninunuk baa a koina ninunuk, diat raap mi diat warawaai ku un Kaarisito. Maa ia kabina maa iaau gaaia.

Maia, ang gaaia liklik ku,
19 maa iaau nunurai naa u ra numuaat kum niaaring, ma ra wewaraaut anu ra Nion Iesu Kaarisito, a kum utnaa baa iaau kariaanai din pukui kupi ang laangalaanga. 20 Iaau nurnur naa pang paam ta utnaa baa ang wawirwir uni. Ang tur dekdek ma pang burut, kupi ang wangaala paa Kaarisito u ra nung kum mangamangaan raap. Ang wangaala paai u ra nung lalaaun, baa u ra nung minaat. 21 Maa a nuknuking i lenbi: Baa iaau lalaaun, iaau lalaaun kup Kaarisito, ma baa ang maat ang kale paa a ngaatngaat na utnaa aakit. 22 Baa iaau lalaaun u ra paning, ang papaam kup ta koina wai ra nung pinapaam. Io, pa iaau nunurai baa woi na paan diaar ma maa ang pilak paai, a lalaaun baa a minaat. 23 I ru nuknuking. Raa, iaau nem aakiti naa ang waan ma ang ki ungaai ma Kaarisito, ia maa i koina aakit kon raa paan diaar. 24 Iaku i ngaatngaat aakit kupi ang lalaaun, ma ang waraaut muaat. 25 Kabina iaau nunura mului naa anung pinapaam na wewaraaut karom muaat pa i raap utbaai, io, iaau nunurai naa ang lalaaun ma ang ki ungaai ma muaat, kupi muaat a tawa, ma muaat a gaaia u ra nurnur. 26 Io, baa daat a webabo balet, anumuaat gaaia un Kaarisito Iesu in ngaala aakit, kabina un iaau.

27 Bi ia a ngaala na utnaa aakit: Muaat a baboura anumuaat lalaaun kupi in murmur ot paa a Koina Wewapua anun Kaarisito. Lenmaa, baa gun ang waan kupi ang babo muaat, ma baa ang ki welwelik ma ang walangoro ku a wewapua un muaat, ang nunurai naa muaat tur dekdek un raa ninunuk ot ku, ma muaat ongor ungaai ma raa nuknukimuaat ku kupi a taara diat a nurnur u ra Koina Wewapua, 28 ma pa muaat a burutaana a kum ebaar. Maa ia a wakilang karom anumuaat kum ebaar baa diat a wirua, iaku karom muaat, God in walaaun muaat. God ut in paam a kum utnaa maa. 29 Maa God i wadaan muaat. Wakir u ra numuaat nurnur ku un Kaarisito baa i wadaan muaat, pate, u ra ngunungut utkaai baa muaat kariaanai u ra iaana. 30 Mi muaat aa tur ungaai ma iaau u ra wineium. A wineium baa namuga muaat baboi baa iaau paami, ma mi muaat walangoroi baa iaau paami utbaai.

Copyright information for `RAI