Philippians 2

Daat a wakinalik pa daat welaar ma Kaarisito i wakinalik paai

Anumuaat lalaaun un Kaarisito i wadekdek muaat, anuna maarmaari i wamanaatung muaat, muaat lalaaun ungaai ma ra Takado na Nion, muaat maari wetwetalaai muaat ma muaat paam a koina karom muaat wetwetalaai. Io, iaau nemi kaai naa anumuaat lalaaun in wagaaia iaau kupi anung gaaia in kudulaan. Muaat a wagaaia iaau baa in raa ku a nuknukimuaat, muaat a maraam wetwetalaai karom muaat, ma muaat a tur ungaai u ra numuaat kum pinapaam, ma in raa ku a niomuaat. Koku muaat paam ta utnaa baa muaat a wangaala pa muaat mai, baa muaat a wamaan mai. Muaat a wakinalik pa muaat ma muaat a nuk angaala paa a taara ingen. Koku muaat nuknuk ku kup aawa baa in wakoina muaat. Muaat raaraa muaat a nuknuk kaai kup a utnaa baa in wakoina a taara ingen.

I koina baa a nuknukimuaat in welaar ma ra nuknukin Kaarisito Iesu.

I welaar mulu ma God,
iaku wakir i nuk paa anuna ngaala na kini baa i welaar ma God,
kupi in paam kotoi, pate.
I waan ko ra nuna ngaala na kini maa,
i lo paa a magiraa ra tultul,
ma di butai, i waan paat a muaana welaar ma daat.
Ma a taara diat baboi naa ia a muaana mulu.
I wakinalik paai,
baa i taraam ma i taar taa ia ut kupi in maat,
maia, i maat u ra bolo.
Io, God i wangaala paa Kaarisito u ra kini i ngaala aakit inaanga nate,
ma i taar taa a iang taana baa i ngaala ko ra kum iang raap,
10 kupi u ra iaan Iesu a kum wawaki raap diat a ki but keke,
a kum wawaki raap inaanga u ra maawa ma u ra rakrakaan buaal ma natudaangi ra rakrakaan buaal,
11 ma diat raap diat a pir apuaanai naa Iesu Kaarisito ia a Tadaaru,
kupi diat a wangaala paa God a Tamaandaat.

Daat a baarabaara welaar ma ra kum naangnaang

12 A kum teptepaang, muaat laana tartaraam u ra kum bungbung baa iaau ki karom muaat. Io mi, baa pa iaau ki ungaai ma muaat, i ngaatngaat kupi muaat a ongor u ra tinaraam, kupi muaat a laana waiaai u ra numuaat lalaaun naa God ia walaaun pa muaat. Muaat a paami ma ra bunurut ma ra dadader. 13 Maa God ut i papaam un muaat kupi muaat a nem a utnaa baa in gaaia uni, ma muaat a paami kaai.

14 U ra kum utnaa raap baa muaat paami koku muaat pirpir na uraai baa wengangaar uni, 15 kupi muaat a laangalaanga ko ra kum wetakun ma muaat a gomgom, a kum natnatun God, baa pa ta niraara un muaat, naliwan taa ra taara baa pa diat takado ma a magiraandiat i aaka aakit. Muaat a baarabaara naliwan taan diat welaar ma ra kum naangnaang baa diat wabaara a rakrakaan buaal, 16 baa muaat wetabaar ma ra pirpir na lalaaun. Baa muaat paami lenbi ang gaaia un muaat u ra bung baa Kaarisito in waan paat balet uni, kabina maa in kaapa naa pa iaau welulu biaa ku ma anung pinapaam pa i ling biaa ku. 17 Anumuaat pinapaam baa anumuaat nurnur i paam apaati, i welaar ma ra wetabaar karom God. Ma baa ang maat a gaaping in welaar ma ra wetabaar baa din laboi nate u ra numuaat wetabaar maa.
(2:17) Baa di tun a wewagua kupi a wetabaar karom God, raa kum pakaan di labo kaai a waain nate uni kupi din wetabaar kaai mai.
Io, ang gaaia ma ang gaaia ungaai ma muaat raap.
18 Lenmaa muaat kaai muaat a gaaia, ma muaat a gaaia ungaai ma iaau.

Paaulo i nem na tula Timoti ma Epaaprotito

19 Iaau nurnur u ra Tadaaru Iesu, baa marawaai ma ang tula wa Timoti karom muaat, kupi ang gaaia baa ang walangoro a wewapua un muaat. 20 Pa te i welaar ma Timoti, baa i ngaraa aakit un muaat. 21 Maa a taara raap diat nuk pa diat ut ma ra nundiat kum pinapaam, ma pa diat nuk paa Iesu Kaarisito ma ra nuna pinapaam. 22 Iaku muaat aa nunura a magiraan Timoti, baa i papaam ungaai ma iaau u ra warawaai ma ra Koina Wewapua welaar ma ra naat baa i papaam ungaai ma tamaana. 23 Baa iaau aa nunura aawa maa din paami un iaau, io, iaau nurnur naa ang tula wai maraagaam karom muaat. 24 Ma iaau nurnur u ra Tadaaru baa marawaai ma iaau ut ang waan karom muaat.

25 Iaau nuki naa i koina aakit baa ang tula talili wa balet Epaaprotito, a teindaat karom muaat. Ia a tena pinapaam ma a tena wineium ungaai ma iaau, ma anumuaat tultul baa muaat tula wai kupi in waraaut iaau u ra kum utnaa baa iaau iba kupi. 26 I nem aakiti naa in babo muaat raap balet, ma i tapunuk baa muaat walangoroi naa i malaapaang. 27 A lingtatuna ut baa i malaapaang, marawaai in maat. Iaku God i maari, ma wakir i maari Epaaprotito ku, i maari iaau utkaai, kupi koku ta tapunuk balet in lo iaau. 28 Io, mi iaau nem aakiti naa ang tula wai karom muaat, kupi muaat a gaaia baa muaat a webabo balet, ma pang nuknuk ma. 29 Muaat a gaaia paai u ra iaa ra Tadaaru ma ra ngaala na gaaia, ma muaat a urur karom a mangaana taara lenmaa, 30 kabina maa pa i nuk paa anuna lalaaun, pate. I taar taai u ra pinapaam anun Kaarisito, ma marawaai ut baa in ung wa nuna lalaaun uni. I paami lenmaa kupi in waraaut iaau, maa muaat ut pa muaat pet laar paai.

Copyright information for `RAI