Philippians 3

Daat baa daat nurnur un Kaarisito daat a kum tena takado mulu

A kum tateng liklik, a tintinip na pirpir mi iaau timui karom muaat: Muaat a gaaia u ra Tadaaru. Iaau gaaia baa ang timu balet a kum utnaa baa iaau aa timu taai mun karom muaat, kupi in waraaut muaat.

Muaat a baboura muaat ko ra kum karangaap na paap, a taara baa diat paampaam aakaina, ma diat poko aakaka a panpani ra taara, ma diat wer diat naa baa pa di poko kikil diat pa diat a lo a warwalaaun.
(3:2) A poko kikil a wakilang di paami kupi in waiaai naa a muaana ia raa kon diat a taara anun God baa diat murmur a kum Naagagon.
Daat baa daat lotu karom God u ra dekdek i ra Niono, daat ku maa a taara mulu anun God, welaar ma di aa poko kikil ta daat. Pa daat nurnur u ra dekdek i ra taara, pate. Daat gaaia ku u ra pinapaam baa Kaarisito Iesu ia paam taai un daat. Baa gun a dekdek i ra taara i walaaun daat, io iaau ut ang pet laar paai kupi ang nurnur uni. A kum utnaa baa diat nurnur uni iaau koina aakit kon diat uni. Iaau a te Iudaia, ko ra wuna taara Beniaamin. Iaau a te Ebraaio ma iaau murmur anundiat kum mangamangaan. Baa ia 8 na bung baat iaau, io, di poko kikil iaau. Iaau a Parisaaio ma iaau laana murmur dekdek a kum Naagagon anun Moses. Iaau ongor dekdek kupi ang murmur kado paa a pinapaam anun God, ma u ra nung pinapaam maa iaau baanaakaka a kum tena nurnur un Kaarisito. Baa gun te in takado kabina baa i murmur raap a kum Naagagon, io, pa ta wetakun in lo iaau.

Iaku a kum utnaa raap mi baa namuga i ngaatngaat karom iaau, mi a utnaa biaa maku karom iaau, kabina un Kaarisito. Maia, a kum utnaa raap mi diat a kum utnaa biaa maku karom iaau, pa iaau nurnur ma un diat. Raa utnaa ku i ngaatngaat aakit, kupi ang nunura Kaarisito Iesu anung Tadaaru. A kum utnaa raap mi diat aa raap kon iaau, kabina un Kaarisito Iesu. Diat welaar maku ma ra kurkur karom iaau, kupi ang lo paa maku Kaarisito u ra nung lalaaun, ma ang ki karomi. Ma wakir iaau a tena takado kabina iaau murmur a kum Naagagon, pate, kabina ku baa iaau nurnur un Kaarisito. A lingtatuna God i waatung daat a kum tena takado kabina daat nurnur un Kaarisito. 10 Iaau nemi naa ang nunura Kaarisito ma ra dekdek i ra nuna tinur balet ko ra minaat, ma iaau nemi naa ang tur ungaai mai u ra nuna kum ngunungut, ma ang welaar ut mai u ra nuna minaat. 11 Baa lenmaa, iaau nurnur baa iaau kaai ang tur balet ko ra minaat.

A welwelulu kup a tintinipina

12 Wakir iaau nuki naa iaau aa paam akoto a kum utnaa raap maa. Ma pa iaau takado aakit utbaai kaai. Iaku iaau ongor utbaai kup a utnaa baa Kaarisito Iesu i kale pa iaau kupi. 13 A kum tateng liklik, pa iaau nuki naa iaau aa lo paai. Iaku raa utnaa ku iaau paami, pa iaau nuk paa balet ma a kum utnaa taanga namuga, iaau ongor maku kup a kum utnaa baa kuraa namuga taang. 14 Iaau welulu unamuga kup a tintinipina, kupi ang uwia paa a welwelulu ma ang lo paa a wedok, a wewataai anun God karom iaau un Kaarisito Iesu kup a lalaaun inaanga u ra maawa.

15 Io, i koina baa daat, baa daat tur dekdek, a nuknukindaat in lenmaa. Iaku baa a nuknukimuaat in raaungaana un ta utnaa, io, God ut in wakaapai karom muaat. 16 Io, daat a murmur a lingtatuna na wawer baa daat aa lo paai, ma raa ia maa i ngaatngaat.

17 A kum tateng liklik, muaat a murmur anung kum mangamangaan. Miaat aa paam taa a walawalar karom muaat, io i koina baa muaat a babo murmur diat baa diat murmuri. 18 Maa mongoro na pakaan iaau aa wapua muaat naa, mongoro diat lalaaun welaar ma ra kum ebaar anu ra bolo anun Kaarisito, ma mi iaau luan baa iaau piri balet taa muaat. 19 Diat waan maku kup a winirua, a nemnem i ra panindiat ia anundiat god. Diat wamaan ma ra kum mangamangaan baa din wawirwir uni. A nuknukindiat i ki ku u ra kum utnaa taanga min napia. 20 Iaku daat, daat a taara taanginaanga u ra maawa. Ma daat kiki walaang ma ra ngaala na nemnem kup a Tena Walaaun baa in waan pari taanginaanga nate, a Tadaaru Iesu Kaarisito. 21 In puku paa a panindaat baa pa i dekdek kupi in welaar ma ra baarabaara na panina. In pukui ma ra dekdekina, baa i papaam mai kupi in ung taa a kum utnaa raap natudaangi ra nuna naagagon.

Copyright information for `RAI