Philippians 4

Io, a kum tateng liklik, muaat a tur dekdek u ra Tadaaru lenutmaa iaau aa wapua ta muaat uni. Iaau maari muaat ma iaau nem aakiti kupi ang babo muaat, maa muaat anung gaaia ma muaat welaar ma ra wedok u ra nung pinapaam.

A kum pirpir baa in wadekdek a taara na nurnur

Iaau aaring mur Ewodia ma Sintike kupi in raa ku a nuknukimur, maa mur anu ra Tadaaru. Ma ui kaai raa dowot na tena pinapaam ungaai ma iaau, iaau aaring ui kupi un waraaut a ru tabuan mi, maa diaar papaam dekdek ungaai ma iaau kup a Koina Wewapua in waan werweraan. Miaat papaam ungaai ma Kelemen, ma raa taara kaai baa a kum iaandiat ia ki u ra buk na lalaaun.

Muaat a laana gaaia u ra Tadaaru a bungbung raap. Ma ang piri balet naa, muaat a gaaia. Muaat a waiaa anumuaat wowowon na mangamangaan karom a taara raap kupi diat a baboi. Marawaai ma a Tadaaru in waan paat. Koku muaat nuknuk kup ta utnaa. U ra kum utnaa raap, muaat a aaraaring ma ra niaaring na waatung wakaak karom God. Ma muaat a wapuai u ra numuaat kum nemnem. Ma a maalmaal anun God baa i ngaala aakit ko ra manaana raap anu ra taara, in baboura a balaamuaat ma ra nuknukimuaat, kabina muaat anun Kaarisito Iesu.

A kum tateng liklik, a tintinip na pirpir mi iaau timui karom muaat: A nuknukimuaat in ki u ra kum utnaa bi: a kum utnaa baa diat lingtatuna, a kum utnaa baa di urur un diat, a kum utnaa baa diat takado, a kum utnaa baa diat gomgom, a kum utnaa baa diat babo wakwakaak ma ra kum utnaa baa a taara diat pir akoina pa diat. Baa ta utnaa i koina aakit, ma baa ta utnaa diat pir walaawa paai, a nuknukimuaat in ki uni. A kum utnaa baa muaat aa wer paai kon iaau, ma muaat aa lo paai ma muaat aa walangoro taai kon iaau, ma muaat aa babo taai un iaau, muaat a wapapaam diat. Ma God na maalmaal in ki karom muaat.

Paaulo i gaaia u ra wetabaar anu ra taara na nurnur irong Pilipoi

10 Iaau gaaia aakit u ra Tadaaru, kabina maa ia ngaala na iwan baa pa muaat waraaut iaau, iaku mi muaat waraaut iaau balet. A lingtatuna, pa muaat dumaana iaau, iaku pa ta aakapi kupi muaat a waraaut iaau. 11 Pa iaau piri lenmi kabina maa iaau iba, pate. Maa iaau aa wawer paa kupi a nuknuking in ngo u ra kum mangaana kini baa in baraata iaau. 12 Iaau nunura a kini na niba, ma iaau nunura kaai a kini na tadaaru. Iaau aa wawer paa kupi a nuknuking in ngo u ra kum mangaana kini baa in baraata iaau: baa ang maaur, baa ang molo, baa ang paam akoto mongoro na utnaa, ma baa ang iba. 13 Iaau pet laar paa a kum utnaa raap kabina un Kaarisito baa i wadekdek iaau.

14 Iaku i koina baa muaat tur ungaai ma iaau u ra kum mawaat baa iaau baraatai. 15 Ma muaat a taara Pilipoi, muaat nuk paai baa iaau warawaai ma ra Koina Wewapua irong u ra papaar Maakedonia ma muaat nukpuku. Ma baa iaau waan taangirong Maakedonia, pa ta taara na nurnur diat tur ungaai ma iaau ma diat waraaut iaau ma ta wetabaar, pate, muaat ot ku. 16 Ma baa iaau ki irong Tesalonika, wakir muaat tabaara iaau raa pakaan ku, mongoro na pakaan ut muaat tabaara iaau baa iaau iba. 17 Wakir anumuaat wetabaar maa iaau ngaraa kupi. Iaau nemi ku naa muaat a wa mongmongoro, kupi muaat a koina uni. 18 Iaau aa lo paa a kum utnaa raap ma i ngaala aakit, i ngaala taa ra nung niba. Pa iaau iba ma kup ta utnaa, maa a kum utnaa baa muaat taar wai, iaau aa lo paai kon Epaaprotito. I welaar ma ra wetabaar karom God baa i aangawian wakwakaak, ma God i gaaia uni ma i nem aakiti. 19 Anung God in banoto a kum utnaa baa muaat iba kupi, ko ra nuna kum kokoina wuwuwung baa anundaat, kabina un Kaarisito Iesu. 20 Daat a wangaala paa anundaat God a Tamaandaat, pa in raap ma pa in raap. Aamen.

A kum pirpir na maarmaari

21 Muaat a taar anung maarmaari karom a taara raap anun Kaarisito Iesu. A kum tateng liklik u ra nurnur baa diat ki ungaai ma iaau diat taar anundiat maarmaari karom muaat. 22 A kum taara anun God diat raap diat taar anundiat maarmaari karom muaat, ma a taara anun God baa diat ki u ra ruma anu ra Kaaisaar, diat kaai diat taar anundiat maarmaari karom muaat.

23 A maarmaari anu ra Tadaaru Iesu Kaarisito in ki u ra niomuaat. Aamen.

Copyright information for `RAI