Revelation of John 10

Aangelo ma ra kinalik na buk baa di laana pipini

Io, iaau babo raa dekdek na aangelo bulung i waan pari waanwaan taanginaanga u ra maawa. I mong ma ra baakut, ma in tinaagagol i ki laawa taau nate u ra in lorina. A mataana i welaar ma in mataana mage, ma ra ru kakina i babo welaar ma ra nguan. I paam paa a kinalik na buk baa di laana pipini, kuraa i tapaapa taau u ra limaana. I watur taa a ot na kakina nate u ra pakaana taai, ma a maira na kakina u ra pia. Ma i kulkulaai ma ina ngaala na ingaana welaar ma in ingaa ra laaion. Baa i ge a ingaan 7 na pakpagur diat pirpir. Baa 7 na pakpagur diat aa pirpir raap paa, iaau waninaar kupi ang timtimu, iaku iaau walangoro in ingaan raa taanginaanga u ra maawa i piri naa, “Koku u timu koto a kum pirpir baa 7 na pakpagur diat aa pir taai, un wapidik baati ku.”

Ma aangelo baa iaau babo taai baa i tur taau nate u ra pakaana taai ma u ra pia, i tulaa tato wa a ot na limaana unaanga u ra maawa. Ma i weweliman un ia baa i lalaaun takum, ma i waki a baakut ma ra kum utnaa raap baa diat ki uni, a rakrakaan buaal ma ra kum utnaa raap baa diat ki uni, ma ra pakaana taai ma ra kum utnaa raap baa diat ki uni, ma i piri naa, “Pa ta pakaana bung na pet abilbiling balet ma. U ra bung baa a we-7 na aangelo in waninaar kupi in ip anuna in tawuru, din paam ot paa a utnaa na pidik anun God, welaar ma ia pir taai taa ra nuna kum tultul a kum propet.”

Io, in ingaan raa baa iaau aa walangoro taai taanginaanga u ra maawa i pirpir balet karom iaau lenbi, “Un waan ma un lo paa a buk, baa kuraa i tapalaa taau u ra limaa ra aangelo baa i tur taau nate u ra pakaana taai ma u ra pia.”

Io, iaau waan karom a aangelo ma iaau aaringi kupi in taar taa a kinalik na buk maa taang. Ma i piri taang lenbi, “Lo paai, ma un aani. In wamapaak in balaam, iaku u ra waam in namian welaar ma ra polo i ra in tup baa i namian aakit.” 10 Io, iaau lo paa a kinalik na buk maa ko ra limaa ra aangelo, ma iaau aani. Ma u ra waang i namian welaar ma ra polo i ra in tup baa i namian aakit. Iaku, baa iaau kanomi, i wamapaak in balaang. 11 Ma di piri taang naa, “Un pirpir na propet balet u ra mongoro na taara ko ra kum taamtaamaan, mongoro na taara ko ra kum wunwuna mataanitu, mongoro na taara ko ra kum aalawur mangaana pirpir ma mongoro na king.”

Copyright information for `RAI