Revelation of John 11

A ru dowot na tena wewapua kaapa

Di taar taa in diwaai taang, i welaar ma ra in diwaai di laana maak mai, ma di wapua iaau naa, “Un tur, un waan ma un maak a ruma na wetabaar anun God, ma ra luwu na tuntun wetabaar, ma un luk diat baa diat lotlotu matira. Iaku un maadek wa a pakaana nataamaan ko ra ruma na wetabaar, koku u maaki. Maa kabina di aa taar taai karom a taara baa wakir a taara anun God, ma diat a paa durdur a gomgom na taamaan anun God welaar ma 42 kalaang. Ma ang taar taa a dekdek taa ra nung ru tena wewapua kaapa un iaau, diaar a mong ma ra maalu na tapunuk ma diaar a pirpir na propet paa ta 1,260 bungbung.”

A ru tena wewapua kaapa mi, diaar a ruin diwaai na oliwa ma a ru turtur na laam, baa diaar tur namataa ra Tadaaru anu ra rakrakaan buaal. Baa te i nemi kupi in baanaakaka diaar, a nguan in waan paat ko ra waandiaar ma in aan wa anundiaar kum ebaar. Baa te i nem na baanaakaka diaar a nguan ut ko ra waandiaar in aan doko wai. A ru muaana mi diaar paam akoto a dekdek kupi diaar a turbaat a baakut kupi koku a baata i puka u ra pakaana bung baa diaar pirpir na propet. Diaar paam akoto kaai a dekdek kupi diaar a puku a kum palaa kupi in gaap, ma diaar a raapu a rakrakaan buaal ma ra aalawur mangaana kinadik raap u ra kum pakpakaana bung baa diaar nemi.

Baa diaar a waraap wa anundiaar wewapua kaapa, a kuaabaar na wewagua in waan tato ko ra ngaala na tung baa pa di babo laar paa a tuktukina. In weium ma diaar, in uwia pa diaar ma in aak doko wa diaar. Ma a minaatindiaar in inep ku u ra aakapi i ra ngaala na taamaan di pir welaarai ma Sodom ma Aaigipto, a taamaan baa di aak waat kaai anundiaar Tadaaru iaai. Ma a taara ko ra kum taamtaamaan raap, a taara ko ra wunwuna taara raap, a taara kon diat baa diat pirpir ma ra aalawur mangaana pirpir ma ra taara ko ra kum wunwuna mataanitu raap diat a bababo a minaatindiaar ta tula bung ma ra kukurina ma pa diat a taraam kupi din punang diaar. 10 Ma a taara u ra rakrakaan buaal diat a gaaia ku un diaar, diat a waiaa anundiat gaaia ma ra wetabaar karom diat wetwetalaai, kabina maa a ru propet mi diaar wakadik a taara u ra rakrakaan buaal.

11 Iaku namur taan tula bung ma ra kukurina, God i ip aruk taa a dadaip na lalaaun un diaar. Io, diaar lalaaun ma diaar tur, ma a ngaala na bunurut i lo diat baa diat babo diaar. 12 Io, diaar walangoro ina ngaala na ingaan raa taanginaanga u ra maawa i piri naa, “Mur a waan tato urin.” Ma diaar waan tato ma ra baakut unaanga u ra maawa, ma anundiaar kum ebaar diat babo wa diaar.

13 U ra pakaana bung ut maa, a ngaala na guria i waan paat. Ma raa pakaan kon raa noina pakaana ko ra ngaala na taamaan maa i tareng. 7 na aarip na taara diat maat, ma diat baa diat lalaaun pilaa diat burut aakit, ma diat pir walaawa paa God baa i ki inaanga u ra maawa.

14 A weru kinadik ia raap. A wetula kinadik marawaai ma in waan paat.

A we-7 na tawuru

15 A we-7 na aangelo i ip anuna in tawuru, io mongoro na ngaala na ingaa ra taara inaanga u ra maawa diat piri lenbi,

“A mataanitu u ra rakrakaan buaal ia tapuku kupi a mataanitu ma anu ra nundaat Tadaaru ma anuna Kaarisito.
In ki na king takum, pa in raap ma pa in raap.”
16 24 na mukmuga baa diat ki u ra nundiat kum kiki na king namuga taan God, diat puka ruru ma ra mataandiat unapia, ma diat lotu karom God. 17 Diat piri naa,

“Miaat waatung wakaak karom ui a Tadaaru God baa u dekdek aakit,
u lalaaun namuga ma u lalaaun mi,
maa u ra ngaala na dekdekim
u aa turpaa anum kini na king.
18 A kum mataanitu ingen diat kaankaan,
ma anum kaankaan kaai ia waan paat.
A pakaana bung ia waan paat kupi un naagagon diat baa diat aa maat,
ma kupi un dok anum kum tultul a kum propet
ma anum taara, diat baa diat urur u ra iaam,
a kum kinkinalik ma ra kum ngaalangaala,
ma un kamaar wa diat baa diat baanaakaka a rakrakaan buaal.”
19 Io, a ruma na wetabaar anun God inaanga u ra maawa i tapaapa, ma nabalaa ra nuna ruma na wetabaar di babo anuna bok na kunubu. Ma in mamame, a pakpagur, a rurunga, a guria, ma ra ngaala na baata na aais diat waan paat.

Copyright information for `RAI