Revelation of John 12

A tabuan ma ra draagon

A ngaala na wakilang i waan paat inaanga u ra maawa. Raa tabuan i mong paa ma in mataana mage, ma ra kalaang kuraa i ki natudaangi ra ru kakina, ma in kaaeng na king baa 12 na naangnaang kuraa uni, i ki nate u ra in lorina. A tabuan mi i kipbaala, ma i kulkulaai ma ra ngaala na ngunungut, kabina maa marawaai ma in babuta.

Raa wakilang bulung i waan paat inaanga u ra maawa. Baboi! A ngaala na draagon, a panina i taar, 7 na lorina, 10 komina, ma 7 na kaaeng na king u ra 7 na lorina. In taabubuina i aarupa pari wa raa pakaan kon tula pakaana ko ra kum naangnaang taanginaanga u ra baakut, ma i ong pari wa diat urin napia. Ma a draagon maa i tur taau namuga naa ra tabuan baa i weulaa na binabuta, kupi in kanom paa natunalik u ra pakaana bung ut maa baa in buta wai. Io, i buta paa a naat muaana, ia baa in naagagon adekdek a kum wunwuna taara raap ma ra ina buka na aaen. Ma di lo tato gagaa paai unaanga karom God, ma kup anuna kiki na king. Ma a tabuan i welulu ong uaa u ra bil na wanua u ra pakaana baa God ia waninaar taai, kupi din babourai iaai welaar ma 1,260 bungbung.

Diat tur kup a wineium inaanga u ra maawa. Mikaael ma nuna kum aangelo diat weium ma ra draagon, ma a draagon ma nuna kum aangelo kaai diat baalu diat. Diat uwia paa a draagon, ma pa ta pakaana balet ma anu ra draagon ma ra nuna kum aangelo inaanga u ra maawa. Di ong pari wa a ngaala na draagon, ina wui taanga naraap, baa di waatungi naa Saataan baa a Tena Wetakun, ia baa i ben araara wa a rakrakaan buaal raap. Di ong pari wai ungaai ma ra nuna kum aangelo urin napia.

10 Io, iaau walangoro ina ngaala na ingaan raa inaanga u ra maawa i piri naa,

“Mi a warwalaaun anu ra nundaat God, anuna dekdek, ma ra nuna mataanitu,
ma ra naagagon anu ra nuna Kaarisito diat aa waan paat.
Maa a Tena Wetakun baa i taktakuna a kum tateindaat,
ia baa i taktakuna diat namataan God u ra mage ma ra marum,
di aa ong pari wai.
11 A kum tateindaat diat aa uwia paai
ma ra gaap i ra Naat na Sip
ma u ra nundiat dowot na wewapua.
Ma pa diat maari baat anundiat lalaaun ko ra minaat.
12 Io, a maawa ma muaat baa muaat ki uni,
muaat a gaaia.
Iaku in aaka karom a rakrakaan buaal ma ra pakaana taai kaai
maa a Tena Wetakun ia waan pari karom mur!
Anuna kaankaan i karangaap aakit,
maa i nunurai naa pa nuna ta ngaala na pakaana bung ma.”
13 Io, baa a draagon i baboi baa di aa ong pari wai urin u ra rakrakaan buaal, i lu a tabuan baa i buta paa a naat muaana. 14 Di taar taa a ru bibiaa ra ngaala na manigulaai taa ra tabuan maa, kupi in rowo mai kup a pakaana baa God ia waninaar taai inaanga u ra bil na wanua, kupi din babourai iaai ko ra ina wui, welaar ma tula kilaala ma ra kukurina. 15 Ina wui i marua wa a palaa ko ra waana welaar ma ra daanim, kupi in aalira wa a tabuan maa. 16 Iaku a pia i waraaut a tabuan maa, i pangaanga ma i kanom paa a daanim baa a draagon i marua wai. 17 Ma a draagon i kaankaan aakit karom a tabuan maa, ma i waan kupi in weium ma raa kum natnatu ra tabuan kaai maa. Diat baa diat tartaraam u ra kum Naagagon anun God, ma diat murmur Iesu ma diat wewapua kaapa uni. 18 Ma a draagon i tur taau maku nakono.

Copyright information for `RAI