Revelation of John 13

A kuaabaar na wewagua i tur tato ko ra pakaana taai

Namur iaau babo paa a kuaabaar na wewagua i tur tato ko ra pakaana taai. 10 komina ma 7 na lorina, ma 10 kaaeng na king diat ki nate u ra kum komina. Ma un raaraaina lor di aa timu taa a kum iaana baa i wakinalik paa God mai. A kuaabaar na wewagua baa iaau baboi i welaar ma ra lepad,
(13:2) A lepad ia raa mangaana kuaabaar na wewagua welaar ma ra taaiga. A weu na panina i tukatuka.
iaku a ru kakina i welaar ma ra ru kaki ra bea,
(13:2) A bea ia raa ngaala na kuaabaar na wewagua.
ma ra waana i welaar ma ra waa ra laaion. A draagon i taar taa a dekdekina, anuna kini na king, ma anuna ngaala na naagagon karom a kuaabaar na wewagua maa.
Raaina lori ra kuaabaar na wewagua i babo welaar ma di aa aak doko taai, iaku a baaba na minaat maa ia maau balet. A rakrakaan buaal raap i kakaian ma diat murmur a kuaabaar na wewagua maa. A taara diat lotu karom a draagon, kabina maa ia taar taa a naagagon karom a kuaabaar na wewagua. Ma diat lotu kaai karom a kuaabaar na wewagua, ma diat wetiri naa, “Woi maa i welaar ma ra kuaabaar na wewagua mi? Woi maa i pet laar paai kupi in umi?”

Di mulaaot taa a kuaabaar na wewagua kupi in waatung a kum pirpir na aamaan ngaala ma ra kum pirpir baa in wakinalik paa God mai, ma in papaam paa ma ra nuna naagagon 42 kalaang. I paapa a waana kupi in pir akinalik paa God, ma in pir aakaka a iaana, a wanua baa i ki iaai ma diat baa diat ki inaanga u ra maawa. Di taar taa a dekdek taana kupi in weium ma ra taara anun God, ma in uwia pa diat. Di taar taa a naagagon taana kupi in naagagon a kum wunwuna taara raap, a taara ko ra kum taamtaamaan raap, diat baa diat pirpir ma ra aalawur mangaana pirpir raap, ma ra taara ko ra kum wunwuna mataanitu raap. Ma diat raap baa diat ki u ra rakrakaan buaal, baa a iaandiat pa i ki u ra buk na lalaaun, baa di aa timu taai baa God pa i waki utbaai a rakrakaan buaal, diat a lotu karom a kuaabaar na wewagua. A buk na lalaaun maa anu ra Naat na Sip, baa di aak doko wai. Ia baa in talingaana, i koina baa in walangor mai.

10 Baa God ia mulaaot taai naa ta taara ko ra nuna taara diat a karabus,
diat a karabus ut maa.
Baa ia mulaaot taai naa din aak doko ta taara ko ra nuna taara ma in liwan na wineium,
din aak doko diat ut mai.
Baa i lenmaa, io a taara anun God diat a tur dekdek ma diat a nurnur.

A kuaabaar na wewagua i tur paat ko ra pia

11 Io, iaau babo raa kuaabaar na wewagua bulung i tur paat ko ra pia. Ru komina welaar ma ra naat na sip, iaku i pirpir welaar ma ra draagon. 12 I papaam ma ra naagagon raap ko ra mugaana kuaabaar na wewagua, kupi in waraaut a mugaana kuaabaar na wewagua mai, kupi a rakrakaan buaal ma diat baa diat ki uni diat a lotu karom a mugaana kuaabaar na wewagua, baa a baaba na minaat i taana uni ia maau balet. 13 A kuaabaar na wewagua baa i tur paat ko ra pia i paam a kum utnaa na kakaian. Raa utnaa na kakaian baa i paami, i wataa pari paa a nguan taanginaanga nate u ra maawa urin u ra rakrakaan buaal namataa ra taara. 14 I ben araara a taara baa diat ki u ra rakrakaan buaal, kabina u ra kum wakilang baa i paam diat ma ra dekdek baa di taar taai taana kupi in waraaut a mugaana kuaabaar na wewagua mai. I wapua diat kupi diat a watur a taabataaba i ra mugaana kuaabaar na wewagua kupi diat a wangaala paai mai. A mugaana kuaabaar na wewagua maa namuga i kinkin u ra in liwan na wineium, iaku i lalaaun ut. 15 Di taar taa a dekdek taana kupi in tabaara a taabataaba i ra mugaana kuaabaar na wewagua ma ra dadaip na lalaaun, kupi in pirpir ma in naagagoni baa din aak doko diat baa pa diat taraam kupi diat a lotu karomi.

16 A weru kuaabaar na wewagua i wowo paa a taara raap, kupi din ung a wakilang u ra ot na limaandiat baa u ra maarindiat. I wowo paa a kum kinkinalik ma ra kum ngaalangaala, a kum tadaaru ma ra kum iba na taara, a kum wilawilaau, ma diat baa wakir a kum wilawilaau. 17 Pa te in kukul ma pa te in wiura, baa pa ta wakilang kuraa uni. A wakilang maa a iaa ra kuaabaar na wewagua ma ra piga i ra iaana. 18 Te baa i manaana in kaapa wakaak kup a utnaa mi. In luk ungaai a mataana piga anu ra kuaabaar na wewagua, maa a piga i tur wakilang a iaan raa muaana. Anuna mataana piga maa 666.

Copyright information for `RAI