Revelation of John 15

7 na aangelo ma 7 na kinadik

Iaau babo raa ngaala na wakilang balet inaanga u ra maawa, ma iaau kakaian aakit uni. 7 na aangelo diat paam paa 7 na kinadik. A kum kinadik mi, a kum tintinipina, kabina maa a kaankaan anun God i welaar maraagaam.

Ma iaau babo raa utnaa i babo welaar ma ra pakaana taai di paami ma ra galaas baa i wewalot ungaai ma ra nguan. Diat baa diat uwia paa a kuaabaar na wewagua ma ra taabataabaina ma ra piga i ra iaana, diat tur naa ra papaara pakaana taai maa, ma diat paam paa a kum gitaa baa God ia taar taai taan diat. Diat kele a kelekele anun Moses, a tultul anun God, ma ra kelekele anu ra Naat na Sip lenbi,

“Tadaaru God u dekdek aakit,
anum kum pinapaam diat ngaala ma di kakaian aakit un diat.
Ui a King anu ra kum wunwuna taara raap,
anum kum mangamangaan diat takado ma diat lingtatuna.
Tadaaru, woi maa pa in burut kup ui?
Ma woi maa pa in pir walaawa paa a iaam?
Maa ui ku u gomgom.
A kum wunwuna taara raap diat a waan paat,
ma diat a lotu karom ui,
maa anum kum takado na pinapaam ia kaapa raap karom a taara.”
Io, baa iaau bababo iaau babo paa a ruma na wetabaar inaanga u ra maawa ia tapaapa. A ruma maa ia a ruma na sel baa i wapuaanai naa God i ki karom anuna taara. 7 na aangelo baa diat paam paa 7 na kinadik diat pari ko ra ruma na wetabaar maa. Diat mong ma ra kum kokoina maalu baa diat gomgom ma diat baarabaara aakit, ma diat do a kum raprabondiat ma ra kum aaru na goled. Io, raa ko ra waat na lalaaun na wawaki i taar taa 7 na laa di paami ma ra goled karom 7 na aangelo maa. 7 na laa na goled mi diat teng ma ra kaankaan anun God, ia baa i lalaaun takum. Ma a ruma na wetabaar i teng ma ra tubal ko ra minamaar anun God ma ko ra dekdekina. Ma pa te i pet laar paai kupi in ruk unaruma, tuk baa din paam ot paa 7 na kinadik anu ra 7 na aangelo maa.

Copyright information for `RAI