Revelation of John 16

7 na aangelo diat labo 7 na laa na kaankaan anun God

Io, iaau walangoro ina ngaala na ingaan raa ko ra ruma na wetabaar i piri karom 7 na aangelo maa lenbi, “Muaat a waan ma muaat a labo 7 na laa na kaankaan anun God u ra rakrakaan buaal.”

A mugaana aangelo i waan ma i labo anuna laa na kaankaan nate u ra buaal baa a kum taara ma ra kum utnaa diat lalaaun iaai. Ma a kum aakaina manmanua aakit, baa diat babo ururian, diat waan paat u ra taara baa a wakilang anu ra kuaabaar na wewagua kuraa un diat ma diat lotu karom a taabataabaina.

A weru aangelo i labo anuna laa na kaankaan nate u ra pakaana taai, ma a pakaana taai i wekiaa kup a gaap welaar ma ra gaap i ra muaana baa i maat. Ma a kum utnaa raap baa diat lalaaun nataai diat maat.

A wetula aangelo i labo anuna laa na kaankaan nate u ra kum daanim baa diat aalir, ma u ra kum mataana daanim, ma diat wekiaa kup a gaap. Ma iaau walangoro aangelo baa i baboura a pakaana taai ma ra kum daanim, i piri naa,

“God, ui u lalaaun namuga ma u lalaaun mi, a Tena Gomgom ui,
u takado u ra kum naagagon na binabaalu mi.
U wainim diat ma ra gaap welaar ma ra naagagon na binabaalu karom diat u ra nundiat aakaina pinapaam,
kabina maa diat aa aak doko wa anum taara ma ra num kum propet, ma ra gaapindiat i talabo.”
Ma iaau walangoro in ingaan raa taanginaanga u ra luwu na tuntun wetabaar i piri naa,

“Maia, Tadaaru God u dekdek aakit,
anum kum naagagon diat lingtatuna ma diat takado.”
A wewaat na aangelo i labo anuna laa na kaankaan nate u ra in mataana mage, ma di taar taa a dekdek taa ra in mataana mage kupi in tun a taara ma ra nguanina. Ma ra ngaala na wuwan maa i tun a taara, ma diat pir aakaka a iaan God, ia baa i naagagon taa a kum kinadik mi, iaku maa pa diat nukpuku ma pa diat pir walaawa paai.

10 A welima na aangelo i labo anuna laa na kaankaan nate u ra kiki na king anu ra kuaabaar na wewagua, ma anuna mataanitu i baboto raap. Ma a taara diat karaat a kaarmendiat u ra ngaala na kinadik maa, 11 ma diat pir aakaka God baa i ki inaanga u ra maawa, kabina u ra ngaala na ngunungut ma ra kum aakaina manmanua baa i taana un diat, iaku pa diat nukpuku ko ra nundiat kum aakaina mangamangaan.

12 A we-6 na aangelo i labo anuna laa na kaankaan nate u ra ngaala na daanim Eupraat, ma a palaa uni i magege raap kupi in waninaar aakapi kup a kum king taangirong u ra mataana taubaar. 13 Namur iaau babo tula tabaraan ditul babo welaar ma tuluina rokrok. Ditul waan paat ko ra waa ra draagon, a waa ra kuaabaar na wewagua ma ra waa ra warwaruga na propet. 14 Ditul a tula nio ra kum tabaraan ma ditul paampaam a kum utnaa na kakaian ma ditul waan taltalili kup a kum king ko ra rakrakaan buaal raap, kupi ditul a ben ungaai diat kup a wineium u ra ngaala na bung anun God, ia baa i dekdek aakit.

15 “Baboi, ang waan paat welaar ma ra tena walong. Ia baa i ki na baboura ma i waninaar anuna kum maalu, i daan, maa pa in towaturia ma pa in wawirwir.”

16 Ma tula nio ra kum tabaraan ditul ben ungaai taa a kum king u ra wanua di waatungi u ra pirpir Ebraaio ma Aamagedon.

17 A we-7 na aangelo i labo anuna laa na kaankaan u ra maup, ma ina ngaala na ingaan raa i pari ko ra kiki na king inaanga u ra ruma na wetabaar, ma i piri lenbi, “Ia raap!” 18 Io, in mamame, a pakpagur, a rurunga ma ra ngaala na guria aakit diat waan paat. Turpaai ko ra wawaki na taara pa ta guria utbaai lenmi i waan paat paa u ra rakrakaan buaal. A ngaala na guria maa i aaka aakit. 19 Io, a ngaala na taamaan Baabilon i tareng kup tula papaar koni, ma ra kum ngaalangaala na taamtaamaan anu ra kum wunwuna taara diat tareng raap. God i nuk paa a ngaala na taamaan Baabilon ma i wainimi ma ra kaap na waain i teng ma ra karangaap i ra nuna kaankaan. 20 A kum lolo raap diat aa panaai ma a kum taangaai kaai pa te ma i babo diat. 21 A ngaala na baata na aais, raain tatuaina a mawaatina i welaar ma 50 kilogrem i puka nate u ra taara. Ma a taara diat pir aakaka God u ra kinadik na baata na aais mi, kabina maa a kinadik mi i aaka aakit.

Copyright information for `RAI