Revelation of John 17

A paamuk na tabuan baa i tur wakilang a ngaala na taamaan Baabilon

Raa ko ra 7 na aangelo baa diat paam 7 na laa i waan karom iaau ma i piri taang naa, “Waan urin, ang waiaa ta ui u ra naagagon na binabaalu karom a paamuk na tabuan baa a iaana i waan werweraan u ra nuna aakaina mangamangaan. Kuraa i ki nate u ra kum daanim. A kum king taanga u ra rakrakaan buaal diat paam aakaina mai. Ma a taara u ra rakrakaan buaal diat longlong ko ra waain i ra nuna paamuk na mangamangaan.”

Iaau teng ma ra Takado na Nion ma aangelo maa i lo pa iaau unaanga u ra bil na wanua. Matira iaau babo paa raa tabuan i ki taau u ra taar na kuaabaar na wewagua. A wewagua maa, 7 na lorina ma 10 komina ma a panina i teng ma ra kum iaana baa i wakinalik paa God mai. A tabuan maa i mong ma ina maalu i welaar ma ra pupu na taawu ma i taar kaai, ma di wamongi ma ra goled ma ra kum ngaatngaat na waat, ma ra kum kokoina gaaragaara. I paam paa a kaap na goled u ra limaana, i teng ma a kum aakaina utnaa ma ra kum dur na mangamangaan taanga u ra nuna paamuk na mangamangaan. Di timu taa a iaana u ra in maarina, a utnaa na pidik lenbi,

A NGAALA NA TAAMAAN BAABILON, A NAA RA KUM PAAMUK NA TABUAN MA A KUM AAKAINA MANGAMANGAAN AAKIT ANU RA RAKRAKAAN BUAAL.

Iaau babo a tabuan maa ia longlong, kabina i inim a gaap i ra taara anun God, a gaapindiat baa diat wewapua kaapa un Iesu.

Baa iaau baboi, iaau kakaian aakit.
Ma aangelo i piri taang naa, “Aawa kabina maa u kakaian? Ang palaa kukuraai ra tabuan, ma ra kuaabaar na wewagua baa i ki taau nate uni, baa 7 na lorina ma 10 komina. A kuaabaar na wewagua baa u babo taai, ia lalaaun paa namuga, ma pa i lalaaun mi, ma namur in waan paat balet ko ra ngaala na tung baa pa di babo laar paa a tuktukina, ma in waan kupi in wirua. Ma a taara u ra rakrakaan buaal baa pa di timu a iaandiat u ra buk na lalaaun, turpaai baa God i waki a rakrakaan buaal, diat a kakaian baa diat a babo a kuaabaar na wewagua mi. Maa ia lalaaun paa namuga, ma pa i lalaaun mi, ma namur in waan paat balet.

“Te baa i manaana in kaapa wakaak kup a utnaa mi. 7 na lorina a kukuraaina naa 7 na taangaai baa a tabuan i ki taau nate un diat. Ma raa kukuraaina kaai un 7 na king. 10 Limadi diat aa maat, raa maku i ki ma raa kaai kon diat pa i waan paat utbaai. Baa in waan paat in ki kinalik paa ku. 11 Ma a kuaabaar na wewagua baa ia lalaaun paa namuga ma pa i lalaaun mi, ia maa a we-8 na king ko ra 7 na king maa, ma in waan kupi in wirua.

12 “10 komina baa u baboi, diat maa 10 king, baa pa diat lo utbaai ta naagagon na king. Iaku un 60 minit ku diat a naagagon ungaai ma ra kuaabaar na wewagua welaar ma ra kum king. 13 A nuknukindiat i raa ku, ma diat a taar taa a dekdekindiat ma nundiat naagagon karom a kuaabaar na wewagua. 14 Diat a weium ma ra Naat na Sip, ma a Naat na Sip in uwia pa diat, maa ia a Tadaaru anu ra kum tadaaru, ma a King anu ra kum king. Ma diat baa ia pilak pa diat ma ia wataa pa diat ma diat nurnur lingtatuna karomi, diat a uwia ungaai mai.”

15 A aangelo i piri taang naa, “A kum daanim baa u baboi, baa a paamuk na tabuan i ki iaai, diat tur wakilang a kum taara ko ra kum taamtaamaan, mongmongoro na taara, a taara ko ra kum wunwuna mataanitu ma diat ko ra aalawur mangaana pirpir. 16 A kuaabaar na wewagua ma ra 10 kom baa u babo diat, pa diat a nem a paamuk na tabuan. Diat a baanaakakai ma diat a rakaan wa anuna minong ma in towaturia maku. Diat a aan a kamanongina, ma diat a tun wai ma ra nguan. 17 Maa God ut ia wanuk taai u ra nuknukindiat kupi diat a paam ot paa a nuknukina lenbi: Diat a taar taa a dekdekindiat baa diat naagagon mai karom a kuaabaar na wewagua, tuk din paam ot paa a kum pirpir anun God. 18 A tabuan maa u baboi ia a ngaala na taamaan aakit baa i naagagon a kum king u ra rakrakaan buaal.”

Copyright information for `RAI