Revelation of John 18

Baabilon ia puka

Namur taa ra kum utnaa mi, iaau babo raa aangelo bulung i waan pari taanginaanga u ra maawa. I paam akoto a dekdek na naagagon ma nuna minamaar i wakaapakaapa a rakrakaan buaal. Ma i kulkulaai ma ina ngaala na ingaana lenbi,

“A ngaala na taamaan Baabilon ia puka! Ia puka!
Mari ia a pakaana anu ra kum tabaraan
ma a ruma na karabus anu ra kum tabaraan
ma a ruma na karabus anu ra kum pika baa diat durdur ma diat milmiluan.
Ia puka, kabina maa a kum wunwuna taara raap diat aa inim paa a dekdek na waain i ra nuna paamuk na mangamangaan.
A kum king ko ra rakrakaan buaal diat paam aakaina mai.
Ma a kum tena wiura ko ra rakrakaan buaal diat tadaaru ma ra ngaala na wuwuwung ko ra nuna kum aakaina mangamangaan,
baa pa i wawirwir mai.”
Iaau walangoro balet in ingaan raa taanginaanga u ra maawa i piri lenbi,

“Anung taara, muaat a pari koni,
kupi koku muaat laa ungaai mai u ra nuna kum aakaina mangamangaan,
ma kupi koku muaat kaai muaat kariaana ana kinadik ungaai mai.
Maa anuna kum aakaina mangamangaan ia tuk paa a maawa,
ma God ia nuk akoto anuna kum aakaina pinapaam.
A mangamangaan i paami karom muaat, din paami balet karomi,
a utnaa i paam taai un muaat, din baalui welaar ma ru pakaan karomi.
A kaap baa i wainim muaat mai ma muaat aaka uni,
din watengi ta ru pakaan kupi din wainimi mai.
I paam akoto a ngaala na minamaar ma a kini na tadaaru,
io, din taar a ngaala na kinadik ma ra ngaala na tapunuk taana.
I nuki un ia ut lenbi,
‘Iaau a kwin, ma iaau ki u ra nung kiki na kwin.
Wakir iaau a walaa,
pang tapunuk laar paai.’
Bi ia kabina baa a kum kinadik mi, a minaat, a tapunuk ma ra minolo
diat a waan paat karomi un raa bung ot ku.
Ma din tun wai ma ra nguan
maa a Tadaaru God i dekdek aakit,
ia baa in taar taa a naagagon na binabaalu karomi.
“A kum king ko ra rakrakaan buaal, baa diat paam aakaina ungaai ma ra paamuk na tabuan maa, ma diat kakale ungaai u ra nuna kum wuwuwung ko ra kum aakaina mangamangaan, baa diat a babo in tubal ko ra nguan baa di tun a tabuan maa uni, diat a tapunuk ma diat a luan. 10 Diat a tur welwelik taau maku koni, maa diat burutaana kinadik baa di wakadiki mai. Ma diat a piri lenbi,

‘A ngaala na taamaan Baabilon ia aaka. Ia aaka!
Baabilon, a dekdek na taamaan!
Un 60 minit ot ku amaam naagagon na binabaalu ia waan paat karom ui.’
11 “A kum tena wiura ko ra rakrakaan buaal diat a luan ma diat a tapunuk kupi, kabina maa pa te ma in kul anundiat kum utnaa na wiura. 12 A kum utnaa na wiura lenbi: a goled, a silwa, a kum ngaatngaat na waat ma ra kum kiaau na kalaang, ma ra kum kokoina maalu, a kum maalu i welaar ma ra pupu na taawu, a kum maalu i silika ma ra kum taar na maalu, ma ra kum diwaai baa i aangawian wakwakaak ma ra aalawur mangaana utnaa baa di paami ma ra kom i ra elepaan, ma ra kum ngaatngaat na diwaai, ma ra braas, a aaen ma ra ina ngaatngaat na waat di waatungi ma ra maabel. 13 Ma raa kum utnaa i aangawian wakwakaak, lenbaa a sinamon, a mira, ma ra kum bulit baa a tubalina i aangawian wakwakaak, ma ra waain, a wel na oliwa, a palawaa ma ra wit, ma ra kum bulumakaau ma ra kum sip, a kum os ma ra kum kaaris, ma ra taara baa diat a papaam na wilawilaau.

14 “A kum tena wiura diat a piri lenbi, ‘A kum utnaa baa u nem aakiti diat aa panaai. Anum kum wuwuwung ma ra num kum minamaar diat kaai diat aa panaai kon ui, ma pa un babo ta diat balet ma.’ 15 A kum tena wiura baa diat laana wiura a kum utnaa mi, diat baa Baabilon i watadaaru diat, diat a tur welwelik taau maku koni, maa diat burutaana kinadik baa di wakadiki mai. Diat a tapunuk, diat a luan, 16 ma diat a kulkulaai naa,

‘A ngaala na taamaan Baabilon ia aaka! Ia aaka!
Ia baa i mong ma ra kum kokoina maalu, a kum maalu i welaar ma ra pupu na taawu ma ra kum maalu baa i taar,
ma di wamongi ma ra goled, ma ra kum ngaatngaat na waat ma ra kum kokoina gaaragaara.
17 Un 60 minit ku di baanaakaka raap wa anum ngaala na wuwuwung aakit!’
“Ma a kum kiaapten raap ma diat baa diat waan taltalili ma ra kum paraau, a kum tena pinapaam ko ra kum paraau, ma diat baa diat babo maani ko ra kum paraau, diat a tur welwelik taau maku koni.
18 Baa diat babo in tubalin Baabilon diat a kulkulaai naa, ‘Woi na taamaan i welaar ma ra koina taamaan aakit mi?’ 19 Diat a lamira a kum kabu u ra kum lorindiat ma diat a tapunuk, diat a luan ma diat a kulkulaai naa,

‘A ngaala na taamaan Baabilon ia aaka! Ia aaka!
Diat baa diat babo maani ko ra kum paraau,
diat tadaaru ko ra nuna kum ngaala na wuwuwung!
60 minit ot ku ma ia aaka raap!
20 Muaat inaanga u ra maawa, muaat a gaaia uni!
A taara anun God ma a kum aapostolo ma ra kum propet, muaat a gaaia!
God i taar a naagagon na binabaalu karomi u ra kum utnaa i paami un muaat.’”
21 Ma raa dekdek na aangelo i lo paa ina ngaala na waat, welaar ma ina waat na gingina wit, ma i ong lop wai nataai ma i piri naa,

“Din ong na kaankaan wa a ngaala na taamaan Baabilon welaar ma ina waat bi,
ma pa din baboi balet ma.
22 In ingaa ra kum tena paam kelekele ma ra kum tena ipip kaaur ma ra kum tena ipip tawuru ma ra tinaangi i ra kum gitaa
pain te balet ma in walangoro taai naam.
Pa ta tena pinapaam na lima balet ma in ki naam.
Ma pain te balet ma in walangoro taa a tinaangi i ra ina waat na gingina wit naam.
23 Pain ta kaapa na laam balet ma
in baara naam.
Pain te balet ma in walangoro taa
in ingaan ta matakina tinaulaa, a baarmaan ma ra tauraara naam.
Namuga anum kum tena wiura diat a kum ngaala na tadaaru u ra rakrakaan buaal.
U ben araara paa a kum wunwuna taara raap ma ra num malira.
24 A gaap i ra kum propet ma ra kum taara anun God,
ma diat raap kaai baa di aak doko diat u ra rakrakaan buaal,
di babo baraata a gaapindiat irong Baabilon.”
Copyright information for `RAI