Revelation of John 19

A pir walaawa inaanga nate u ra maawa

Baa i raap a kum utnaa mi, iaau walangoro a ngaala na marurunga welaar ma ra ingaa ra ngaala na kor na taara inaanga u ra maawa diat kulkulaai lenbi,

“Aaleluia!
A warwalaaun, a minamaar ma ra dekdek anu ra nundaat God ku,
maa anuna kum naagagon i lingtatuna ma i takado.
I naagagon a paamuk na tabuan baa a iaana i rarang u ra nuna aakaina mangamangaan,
ia baa i baanaakaka a rakrakaan buaal ma nuna kum paamuk na mangamangaan.
God ia taar taa a naagagon na binabaalu karomi,
kabina u ra gaap i ra nuna kum tultul,
baa i aak doko wa diat.”
Ma diat kulkulaai balet naa,

“Aaleluia!
Ma in tubalina baa i waan tato unaanga nate pa in raap ma pa in raap.”
A 24 na mukmuga ma waat na lalaaun na wawaki diat puka pari ma ra urur, ma diat lotu karom God, ia baa i ki u ra nuna kiki na king ma diat piri naa,

“Aamen, Aaleluia!”
Io, in ingaan raa i waan paat ko ra kiki na king, i piri naa,

“Muaat a pir walaawa paa anundaat God,
muaat anuna kum tultul,
a kum kinkinalik ma ra kum ngaalangaala kaai,
muaat baa muaat urur karomi!”
Ma iaau walangoro a marurunga baa i welaar ma ra ingaa ra ngaala na kor na taara, a rurunga i ra top na aalataura ma ra pakpagur, i kulkulaai naa,

“Aaleluia!
Maa anundaat Tadaaru God,
ia baa i dekdek aakit i ki na king.
Daat a gaaia,
ma daat a taar a ngaala na pir walaawa karomi!
Maa kabina a bung na paakamaau anu ra Naat na Sip ia waan paat,
ma nuna tabuan ia waninaar.
Di aa taar taa a koina maalu, baa i kaapakaapa ma i gomgom taa ra tabuan,
kupi in mong mai.”
A kum kokoina maalu maa, diat tur wakilang a kum takado na mangamangaan anu ra taara anun God.

Io, aangelo i piri taang naa, “Un timui lenbi: Diat baa di ben pa diat kup a lukaara na paakamaau anu ra Naat na Sip, diat daan!” Ma i piri kaai naa, “A kum pirpir mi a kum lingtatuna na pirpir ut anun God.”

10 U ra pakaana bung maa, iaau puka pari ma ra urur naa ra ru kakina kupi ang lotu karomi. Iaku i piri taang naa, “Koku! Iaau kaai a tultul ku welaar ma ui ma ra kum tatem liklik baa diat paam akoto a pirpir anun Iesu. Un lotu karom God! Maa a pirpir anun Iesu, ia ut maa i wakaamtur a taara kupi diat a pirpir na propet.”

Ia baa i kaa u ra kabaang na os

11 Iaau babo a maawa ia tapaapa ma iaau babo a kabaang na os i tur namuga taang. Ma ia baa i ki nate uni di waatungi naa “Ia baa i dowot u ra nuna pinapaam” ma “Ia baa i lingtatuna.” Anuna naagagon ma anuna wineium i takado. 12 Ruin kiok na mataana i welaar ma ra kupkup i ra nguan, ma mongoro na kaaeng na king i taana u ra in lorina. Ma di timu taa a iang uni, baa pa te i nunurai, ia ot ku i nunurai. 13 I mong ma ra maalu baa di walopi u ra gaap. Ma a iaa ra muaana maa “A Pirpir anun God.” 14 A kor na taara na wineium taanginaanga u ra maawa diat kaa u ra kum kabaang na os ma diat murmuri. Diat mong ma ra kum kokoina gomgom na kabaang na maalu. 15 Ma in liwan na wineium baa i wangwangaan aakit i waan paat ko ra waana, kupi in pakaat a kum wunwuna taara mai, ma in naagagon adekdek diat ma ra ina buka na aaen. I paapaa ginagina a kum waina waain u ra tung na waat baa i tur wakilang a kaankaan anun God, ia baa i dekdek aakit. 16 Ma u ra nuna maalu ma u ra paraagum na kakina di aa timu taa a iaana lenbi,

A KING ANU RA KUM KING MA A TADAARU ANU RA KUM TADAARU.

17 Io, iaau babo raa aangelo i tur taau u ra in mage, ma i wewataai ma ina ngaala na ingaana karom a kum pika raap baa diat rowo u ra maup naa, “Muaat rowo urin, muaat a waan ungaai u ra ngaala na lukaara anun God. 18 Ma muaat a aan a kamanong i ra kum king, a kum mukmuga anu ra taara na wineium, a kum taara na wineium, a kum os ma diat kaai baa diat kaa un diat, ma ra kamanong i ra taara raap, a kum wilawilaau ma diat baa wakir a kum wilawilaau, a kum kinkinalik ma ra kum ngaalangaala.”

19 Io, iaau babo a kuaabaar na wewagua ma ra kum king taanga u ra rakrakaan buaal, ma ra nundiat kum kor na taara na wineium baa diat waan ungaai kupi diat a weium ma ia baa i kaa u ra os ma ra nuna kor na taara na wineium. 20 Iaku di paam koto paa a kuaabaar na wewagua ungaai ma ra warwaruga na propet, ia baa i paam a kum utnaa na kakaian u ra iaa ra kuaabaar na wewagua. Baa i paam a kum utnaa na kakaian maa, i waruga pa diat baa a wakilang i ra kuaabaar na wewagua kuraa un diat, ma diat lotu karom a taabataaba i ra kuaabaar na wewagua. Di ong lalaaun taa a warwaruga na propet ma ra kuaabaar na wewagua u ra ngaala na tung na nguan baa i kup ma ra saalfa. 21 Di aak doko wa anundiaar kor na taara na wineium ma ra in liwan na wineium, baa i waan paat ko ra waan ia baa i kaa u ra os. Ma ra kum pika raap diat aan a kamanong indiat ma diat maaur aakit uni.

Copyright information for `RAI