aKele 2:9

Revelation of John 2

A pirpir karom a taara na nurnur irong Epeso

“Un timtimu karom aangelo anu ra taara na nurnur irong Epeso lenbi:

A kum pirpir mi anun ia baa i paam 7 na naangnaang u ra ot na limaana, ma i waan naliwan u ra 7 na turtur na laam na goled.

Iaau nunura a kum utnaa baa muaat paampaami ma anumuaat kum dekdek na pinapaam, ma anumuaat tinur dekdek baa muaat kariaana kinadik. Iaau nunurai naa pa muaat maadek paa a kum aakaina taara. Ma muaat aa walaar ta diat baa diat waatung diat naa a kum aapostolo, iaku wakir diat a kum aapostolo mulu, ma muaat aa babo lele diat naa a kum tena warwaruga. Muaat aa kariaana kinadik u ra iaang, iaku pa muaat talanguan uni, muaat tur dekdek ut.

Iaku iaau takuna muaat u ra utnaa bi: Pa muaat maari iaau ma welaar ma namuga muaat maari iaau. Muaat a nuk paa anumuaat koina kini aakit namuga baa muaat aa puka paa koni! Muaat a nukpuku, ma muaat a paam balet a kum utnaa baa namuga muaat paampaami. Baa pa muaat a nukpuku, ang waan paat karom muaat, ma ang rakaan wa anumuaat turtur na laam ko ra ngaiaana. Iaku raa utnaa bi ia baa muaat paami i koina: Muaat milikuaana a kum pinapaam anu ra taara baa diat murmur a wawer anun Nikolaaos, baa iaau kaai iaau milikuaanai.

Ia baa in talingaana, i koina baa in walangoro a pirpir baa a Takado na Nion i piri karom a taara na nurnur. Ia baa a tena niuwia, ang mulaaot paai kupi in wangaan ko ra in diwaai na lalaaun, baa i tur u ra Paradaaiso anun God.

A pirpir karom a taara na nurnur irong Simirnaa

“Un timtimu karom aangelo anu ra taara na nurnur irong Simirnaa lenbi:

A kum pirpir mi anun ia baa a mugaana ma ra tintinipina, ia baa i maat paa, ma ia lalaaun balet.

Iaau nunura a kum kinadik baa i manong muaat, ma anumuaat kini na pot na maarmaari, iaku muaat ki na tadaaru ut! Iaau nunura a kum pirpir aakaka baa raa taara diat piri un muaat. Diat maa, diat piri naa diat a kum te Iudaia, iaku wakir diat a kum te Iudaia, diat ko ra kikil anun Saataan. 10 Koku muaat burutaana a kum kinadik baa marawaai ma in waan paat karom muaat. Baboi, Saataan in waruk taa ta taara kon muaat u ra ruma na karabus kupi in walaar muaat, ma muaat a kariaana kinadik un ta 10 bung. Muaat a tur dekdek ut u ra numuaat nurnur tuk u ra bung baa muaat a maat uni, ma ang taar taa a lalaaun karom muaat welaar ma di taar in kaaeng na niuwia taan te.

11 Ia baa in talingaana, i koina baa in walangoro a pirpir baa a Takado na Nion i piri karom a taara na nurnur. Ia baa a tena niuwia, a weru minaat pa in baanaakakai.

A pirpir karom a taara na nurnur irong Pergaamon

12 “Un timtimu karom aangelo anu ra taara na nurnur irong Pergaamon lenbi:

A kum pirpir mi anun ia baa anuna in liwan na wineium a ru titina raap diaar wangwangaan aakit.

13 Iaau nunura a taamaan muaat ki iaai, a taamaan baa Saataan ia ki na king iaai. Iaku maa muaat paam akoto dekdek a iaang, anumuaat nurnur pa i waan ingen kon iaau. Muaat paami utkaai lenmaa u ra kilaala baa di aak doko Aantipaas uni. Ia maa anung dowot na tena wewapua kaapa baa di aak dokoi u ra numuaat taamaan, a taamaan baa Saataan i ki iaai.

14 Iaku iaau takuna muaat u ra kum utnaa bi: Raa taara baa kuraa diat naliwan taa muaat, diat aa murmur a wawer anun Baalaam, ia baa i wer Baalaak kupi in waruga a taara Israael ma diat paam aakaina mangamangaan, baa diat aan a utnaa na winangaan di wetabaar mai karom a kum taabataaba ma diat paam a kum paamuk na mangamangaan. 15 Raa taara kaai kon muaat diat aa murmur a wawer anun Nikolaaos. 16 Muaat a nukpuku! Baa pate, ang waan paat gagaa karom muaat, ma ang weium ma diat ma ra in liwan na wineium baa i waan paat ko ra waang.

17 Ia baa in talingaana, i koina baa in walangoro a pirpir baa a Takado na Nion i piri karom a taara na nurnur. Ia baa a tena niuwia, ang tabaarai ma ta maana baa i taana ino. Ma ang taar taa kaai in kabaang na waat di aa timu taa a matakina iang uni, baa pa te i nunurai. Ia ot ku, baa iaau taar taa ina waat mi taana in nunurai.

A pirpir karom a taara na nurnur irong Tiaatira

18 “Un timtimu karom aangelo anu ra taara na nurnur irong Tiaatira lenbi:

A kum pirpir mi anu ra Natun God baa a ruin kiok na mataana i welaar ma ra kupkup i ra nguan, ma a ru kakina diaar welaar ma ra braas baa di aa tun agomgom taai u ra nguan.

19 Iaau nunura a kum pinapaam baa muaat paampaami, anumuaat maarmaari, anumuaat nurnur, anumuaat pinapaam na wewaraaut ma anumuaat tinur dekdek baa muaat kariaana kinadik. Iaau nunurai naa anumuaat kum pinapaam mari, diat ngaala aakit taa ra kum pinapaam muaat paami namuga.

20 Iaku iaau takuna muaat u ra utnaa bi: Pa muaat lu wa Iesabel, a tabuan baa i piri naa ia a propet. I wer araara anung kum tultul, kupi diat a paam a kum paamuk na mangamangaan ma kupi diat a aan a utnaa baa di aa wetabaar taau mai karom a kum taabataaba. 21 Iaau aa taar taa a pakaana bung taana kupi in nukpuku uni ko ra nuna kum paamuk na mangamangaan, iaku pa i nemi. 22 Io, ang taar a ngaala na malaapaang taana ma in laana inep ku u ra baana. Ma diat kaai baa diat paam a paamuk na mangamangaan ungaai mai, ma pa diat nukpuku ko ra paamuk na mangamangaan anun Iesabel, ang taar a dekdek na kinadik karom diat. 23 Ma ang aak doko a kum natnatun Iesabel, kupi a taara na nurnur raap diat a nunurai naa iaau nunura a balaa ra taara ma ra nuknukindiat raap, ma ang baalui karom muaat raaraa welaar ut ma ra numuaat kum pinapaam.

24 Iaku raa taara kaai kon muaat matira Tiaatira pa diat murmur a kum wawer anun Iesabel, ma pa diat murmur a kum utnaa bi di waatungi naa a kum dekdek na utnaa na pidik anun Saataan. Iaau piri taa muaat naa, pang ung taa balet ta mawaat nate un diat. 25 A kum utnaa raap baa muaat paam akotoi muaat a tur dekdek uni tuk baa ang waan paat.

26 Ia baa a tena niuwia ma i paam ot paa anung nemnem tuk u ra tintinipina, ang taar taa a naagagon taana lenutmaa a naagagon Tamaang i taar taai taang, kupi in naagagon a kum wunwuna taara raap mai.

‘In naagagon adekdek diat ma ra ina buka na aaen,
ma in gina diat welaar ma di puar ginagina a kuro baa di paami ko ra piapaap.’ a 
28 Ma ang tabaarai kaai ma ina naangnaang na laar.

29 Ia baa in talingaana, i koina baa in walangoro a pirpir baa a Takado na Nion i piri karom a taara na nurnur.

Copyright information for `RAI