Revelation of John 21

A matakina maawa ma ra matakina rakrakaan buaal

Namur iaau babo a matakina maawa ma ra matakina rakrakaan buaal, maa a mugaana maawa ma ra mugaana rakrakaan buaal diaar aa panaai ma pa ta pakaana taai ma. Ma iaau babo a matakina Ierusalem, a gomgom na taamaan anun God, i waan pari taanginaanga u ra maawa kon God. Di aa waninaar taai welaar ma di aa wamong wakaak taa a matakina tinaulaa, a tauraara na tabuan kup anuna muaana. Ma iaau walangoro ina ngaala na ingaan raa taanginaanga u ra kiki na king i piri naa, “Baboi, a taamaan anun God ia ki karom a taara, ma ia ut in ki ungaai ma diat. Ma diat anuna taara, God in ki ungaai ma diat, ma ia ut in God anundiat. Ma in upa wa a lur na mataandiat raap. Pain ta minaat balet ma, pa ta tapunuk, pa ta tinaangi ma pa ta ngunungut ma, maa a kum utnaa taanga namuga diat aa panaai.”

Ma ia baa i ki u ra kiki na king i piri naa, “Baboi, mi iaau wamatakina a kum utnaa raap! Un timu koto a kum pirpir bi, maa a kum pirpir mi diat lingtatuna ma i tale baa din nurnur uni.” Ma i piri taang lenbi, “Ia raap! Iaau a Aalpaa ma ra Omegaa, a turpaaina ma ra tintinipina. Ia baa i maruk ang wainimi ma ra palaa ko ra mataana daanim, a palaa na lalaaun, baa pa in kuli. Ia baa a tena niuwia in kale paa a kum utnaa raap mi, ma iaau ang God anuna, ma ia maa natunglik.

“A kum tena bunurut, ma diat baa pa diat nurnur, ma diat baa anundiat mangamangaan i dur, ma a kum tena aak doko taara, ma diat baa diat paam a kum paamuk na mangamangaan, a kum tena paam uraura, a kum tena lotu karom a kum taabataaba, ma ra kum tena warwaruga raap, anundiat wanua a ngaala na tung na nguan baa i kup ma ra saalfa. Bi ia a weru minaat.”

A matakina Ierusalem

Raa kon 7 na aangelo, baa diat paam 7 na laa baa i teng ma 7 na tintinip na kinadik, i waan paat ma i piri taang naa, “Waan urin, ang waiaa ta ui u ra matakina tinaulaa, a tabuan anu ra Naat na Sip.” 10 Iaau teng ma ra Takado na Nion, ma a aangelo maa i lo tato pa iaau unaanga u ra ngaala na taangaai baa i tur aakit unaanga nate. Ma i waiaa ta iaau un Ierusalem a gomgom na taamaan anun God, i waan pari taanginaanga u ra maawa kon God. 11 I baarabaara ma ra minamaarin God, a kaapakaapaina i papakaat welaar ma ra ina ngaatngaat na waat di waatungi naa iaaspaar, i baarabaara welaar ma ra galaas. 12 A ngaala na liplip uni i tur unaanga aakit nate, ma 12 balbalaatina ma 12 aangelo diat tur naa ra 12 balbalaatina. Ma u ra kum balbalaat maa di aa timu taa a kum iaa ra 12 wuna taara Israael. 13 Tula balbalaat ditul babo kup a wanua baa in mataana mage i waan paat iaai, tuldi u ra mataana labur, tuldi u ra mataana taubaar, ma tuldi ditul babo kup a wanua baa in mataana mage i lop iaai. 14 In kabi ra liplip i ra taamaan maa di paami ma 12 ina waat. Ma u ra kum waat maa, di aa timu taa a iaa ra 12 aapostolo anu ra Naat na Sip.

15 Ma ra aangelo baa mir pirpir, i paam paa a walawalar baa di paami ko ra goled, baa di laana maak a kum utnaa mai, kupi in maak a taamaan Ierusalem mai, ma in maak kaai a kum balbalaatina ma ra liplipina. 16 A taamaan maa waat na papaarina, diat welaar raap taau ku. A iokaanaina ma ra parereina diaar welaar ku. Baa i maak a taamaan ma nuna walawalar, i welaar ma 2,200 na kilomita a iokaanaina, a parereina ma ra tuntunurina, ditul welaar raap ku. 17 A aangelo i maak a butbut i ra liplip, i welaar ma 33 babaluka. I maak ma ra walawalar baa a taara diat laana papaam mai.

18 A liplip di paami ma ra iaaspaar, ma ra taamaan di paami ma ra goled raap ku, i gomgom aakit welaar ma ra galaas. 19 Ma ra kum kabi ra liplip i ra taamaan maa, di wamong diat ma ra aalawur mangaana waat raap baa diat ngaatngaat aakit. A mugaana di paami ma ra iaaspaar, a werudi a saapir, ina bulu na waat, a wetuldi a kaalkidon, a wewaatdi a emiraaled, ina girin na waat, 20 a welimadi a oniks, ina waat i kabaang ma i taar, a we-6 a konilion, ina taar na waat, a we-7 a krisolito, ina gamol na waat, a we-8 a beril, ina girin na waat, a we-9 a topaas, ina gamol na waat, a we-10 a krisopraas, a we-11 a iaasint, ma ra we-12 a aametis, ina taar na waat. 21 12 balbalaat 12 ina kiaau na kalaang ut maa. Raa balbalaat raaina kiaau na kalaang. Aakapi i ra taamaan di paami ma ra goled raap ku, i babo aalur welaar ma ra galaas.

22 Pa iaau babo ta ruma na lotu u ra taamaan maa, kabina maa a Tadaaru God, ia baa i dekdek aakit, ma ra Naat na Sip diaar ut maa a ruma na lotu u ra taamaan maa. 23 A taamaan maa pa i iba kup in mage ma ra kalaang kupi diaar a wakaapai, maa a minamaarin God ut i wakaapai, ma a Naat na Sip ia ut maa a laam uni. 24 A kum wunwuna taara diat a waanwaan u ra kaapaina ma ra kum king anu ra rakrakaan buaal diat a lo ruk anundiat kum minamaar unaanga uni. 25 Pain ta bung balet ma baa a kum bonanaakaina diat a balbalaat, kabina maa pa in marum balet ma. 26 A kum wunwuna taara diat a lo ruk anundiat kum utnaa na tadaaru ma ra nundiat kum minamaar unaanga uni. 27 Pain ta dur na utnaa balet ma in ruk unaanga uni, ma pa te baa i laana paam a kum utnaa na wawirwir ma pa te kaai baa i laana warwaruga. Diat baa di aa timu taa a iaandiat u ra buk na lalaaun anu ra Naat na Sip diat ku diat a ruk.

Copyright information for `RAI