Revelation of John 22

A daanim na lalaaun ma ra in diwaai na lalaaun

Io, aangelo i waiaa taa a daanim na lalaaun karom iaau, i kaapakaapa welaar ma ra galaas. I aalir paat ko ra kiki na king anun God, anundiaar ma ra Naat na Sip. I aalir naliwan u ra ngaala na aakapi u ra taamaan maa. In diwaai na lalaaun i tur u ra ru papaara daanim maa. U ra kum kalkalaang raap, i laana wa, 12 pakaan un raaraa kilaala. Ma ra dondono diat laana walaangalaanga a kum wunwuna taara raap ko ra kum malaapaang. A kum aakaina utnaa baa a kaankaan anun God i ki uni pa din babo ta diat balet ma. A kiki na king anun God ma anu ra Naat na Sip in ki u ra taamaan maa, ma a kum tultul anun God diat a lotu karomi. Diat a babo a mataana, ma din timu taa a iaana u ra kum maarindiat. Pain ta marum balet ma. Pain diat a iba balet ma kup a kaapa i ra laam baa a kaapa i ra in mage, maa Tadaaru God ut in taar a kaapa taan diat. Ma diat a naagagon welaar ma ra kum king, pa in raap ma pa in raap.

A aangelo i piri taang naa, “A kum pirpir mi i lingtatuna ma i tale baa din nurnur uni. A Tadaaru, a God baa i muga a nio ra kum propet kupi diat a wapuaana nuna kum pirpir, i tula wa nuna aangelo kupi in waiaa taa anuna kum tultul u ra kum utnaa baa marawaai in waan paat.”

A winawaan paat balet anun Iesu i marawaai

Iesu i piri naa, “Walangoroi, marawaai ma ang waan paat! Ia baa i murmur a kum pirpir na propet ko ra buk mi, i daan.”

Iaau Ioaanes, iaau aa walangoro taa a kum utnaa mi ma iaau aa babo taai. Baa iaau aa walangoro taai ma iaau aa babo taai, iaau puka pari ma ra urur naa ra ru kaki ra aangelo kupi ang lotu karomi, aangelo baa i waiaa taa a kum utnaa mi taang. Iaku aangelo i piri ku taang naa, “Koku! Iaau kaai a tultul ku welaar ma ui ma ra kum tatem liklik a kum propet ma diat raap kaai baa diat murmur a kum pirpir ko ra buk mi. Un lotu karom God!”

10 Ma i piri taang naa, “Koku u wapidik baat a kum pirpir na propet ko ra buk mi, maa a pakaana bung baa a kum utnaa mi in waan paat uni ia marawaai. 11 Ia baa a tena aakaina din maadek wai kupi in paam ut anuna kum aakaina, ma ia baa i dur, din maadek wai kupi in paam ut anuna kum dur na mangamangaan, ma ia baa anuna mangamangaan i takado, din maadek wai kupi in paam ut anuna mangamangaan na takado, ma ia kaai baa i gomgom, din maadek wai kupi in paam ut anuna gomgom na mangamangaan.”

12 Iesu i piri naa, “Walangoroi, marawaai ma ang waan paat! Ang waan paat ungaai ma ra wedok, ma ang dok a taara raap welaar ut ma ra nundiat kum pinapaam raaraa. 13 Iaau a Aalpaa ma ra Omegaa, a turpaaina ma ra tintinipina, iaau muga aakit ma iaau murmur aakit.

14 “Diat baa diat gi agomgom anundiat kum maalu diat daan, ma i takado baa diat a wangaan ko ra in diwaai na lalaaun ma diat a ruk u ra bonanaaka i ra liplip i ra taamaan maa. 15 Iaku a kum paap, ma ra kum tena paam uraura, ma diat baa diat paam a kum paamuk na mangamangaan, a kum tena aak doko taara, a kum tena lotu karom a kum taabataaba, ma diat baa diat nem a warwaruga ma diat paami, kuraa diat nataamaan u ra liplip.

16 “Iaau Iesu, iaau tula wa anung aangelo kupi in taar a wewapua kaapa mi karom muaat a taara na nurnur u ra kum taamtaamaan. Iaau ina aakaarin Dewid ma tabuna, ma ina naangnaang na laar baa i baarabaara.”

17 A Takado na Nion ma ra matakina tinaulaa, a tabuan, diaar piri naa, “Waan urin!” Ma baa te in walangoroi, ia kaai in piri naa, “Waan urin!” Ia baa i maruk, i koina baa in waan urin, ma ia baa i nemi, ia kaai in inim ko ra palaa na lalaaun baa pa di kuli.

A tintinipina

18 Iaau watumaarang diat raap baa diat walangoro a pirpir na propet ko ra buk mi: Baa te i ot taai ma ta pirpir ingen, God in ot taa kaai a kum kinadik karomi baa di aa wewapua kaapa taau uni u ra buk mi. 19 Baa te i rakaan wa ta pirpir ko ra pirpir na propet ko ra buk mi, God kaai in rakaan wa nuna tiniba koni ko ra in diwaai na lalaaun, ma ko ra gomgom na taamaan anun God, baa di aa wewapua kaapa taau uni u ra buk mi.

20 Ia baa i wewapua kaapa u ra kum utnaa mi i piri lenbi, “Maia, marawaai ma ang waan paat.”

Aamen. Waan urin Tadaaru Iesu.

21 A maarmaari anu ra Tadaaru Iesu in ki karom a taara raap anun God. Aamen.

Copyright information for `RAI