Revelation of John 3

A pirpir karom a taara na nurnur irong Saardes

“Un timtimu karom aangelo anu ra taara na nurnur irong Saardes lenbi:

A kum pirpir mi anun ia baa i teng ma ra 7 na Nion God ma i paam paa 7 na naangnaang.

Iaau nunura a kum pinapaam baa muaat paampaami. A taara diat piri naa muaat lalaaun, iaku muaat aa maat.
Muaat a tawaangun, ma muaat a wadekdek anumuaat kum koina mangamangaan baa i pot na maat ma, maa iaau baboi naa anumuaat kum pinapaam pa i kudulaan namataa ra nung God. Io, muaat a nuk paa a utnaa baa di aa taar taai taa muaat ma muaat aa walangoro taai, muaat a taraam uni ma muaat a nukpuku. Iaku baa pa muaat a tawaangun, ang waan paat karom muaat welaar ma ra tena walong ma pa muaat a nunura a pakaana bung baa ang waan paat karom muaat uni.

Iaku raa kabaanadi kon muaat matira Saardes, pa diat baana dur anundiat kum maalu. Diat a waan ungaai ma iaau, diat a mong ma ra kabaang na maalu, maa kabina diat gomgom u ra nundiat lalaaun. Ia baa a tena niuwia, in mong lenmaa ma ra kabaang na maalu. Ma pang una wa a iaana ko ra buk na lalaaun, ma ang pir apuaanai namataan Tamaang ma anuna kum aangelo.

Ia baa in talingaana, i koina baa in walangoro a pirpir baa a Takado na Nion i piri karom a taara na nurnur.

A pirpir karom a taara na nurnur irong Piladelpia

“Un timtimu karom aangelo anu ra taara na nurnur irong Piladelpia lenbi:

A kum pirpir mi anun ia baa i gomgom, ma i dowot. I paam a ki anun Dewid, ma baa i paapa a bonanaaka, pa te in balbalaat laar paai, ma baa i balbalaat, pa te in paapa laar paai.

Iaau nunura a kum pinapaam baa muaat paampaami. Baboi, a balbalaat ia tapaapa namuga taa muaat, ma pa te in balbalaat laar paai. Iaau nunurai naa a dekdekimuaat pa i ngaala, iaku muaat murmur ut anung pirpir, ma pa muaat weoro wa a iaang. Diat baa a kikil anun Saataan diat piri naa diat a kum te Iudaia, iaku pate, diat a kum tena warwaruga. Ang naagagon diat kupi diat a waan karom muaat ma diat a ki but keke namuga taa muaat, ma diat a pir apuaanai naa iaau iaau maari muaat. 10 Kabina baa muaat murmur anung wetulaa kupi muaat a tur dekdek baa muaat kariaana kinadik, io, iaau kaai ang baboura baat muaat ko ra pakaana bung baa a ngaala na walawalar in waan paat u ra rakrakaan buaal raap, kupi in walaar diat baa diat ki main napia.

11 Marawaai maku ang waan paat. Muaat a paam akoto dekdek a utnaa baa muaat aa paam akotoi, kupi koku te in lo paa kum kaaeng na niuwia kon muaat. 12 Ia baa a tena niuwia, ang waturi kupi ia a toro u ra ruma na wetabaar anu ra nung God ma pa in pari balet koni. Ma ang timu a iaa ra nung God uni, ma ra iaa ra taamaan anu ra nung God, a matakina Ierusalem, baa in waan pari taanginaanga u ra maawa ko ra nung God. Ma ang timu taa kaai a matakina iaang uni.

13 Ia baa in talingaana, i koina baa in walangoro a pirpir baa a Takado na Nion i piri karom a taara na nurnur.

A pirpir karom a taara na nurnur irong Laaudisia

14 “Un timtimu karom aangelo anu ra taara na nurnur irong Laaudisia lenbi:

A kum pirpir mi anun ia baa Aamen, a dowot na tena wewapua kaapa anun God baa i lingtatuna aakit, ia baa a kabi ra kum wawaki anun God.

15 Iaau nunura a kum pinapaam baa muaat paampaami. Pa muaat madiring ma pa muaat wuwan kaai. Iaau nemi naa muaat a madiring baa muaat a wuwan. 16 Kabina maa muaat wuwan kinalik ku, pa muaat wuwan lingtatuna, ma pa muaat madiring, ang marmarua wa muaat ko ra waang. 17 Muaat piri naa, ‘Maia, miaat tadaaru, miaat ung ungaai mongoro na wuwuwung ma pa miaat iba kup ta utnaa.’ Iaku pa muaat babo lelei naa anumuaat kinkini pa i koina, muaat pot na maarmaari, muaat iba, muaat pula ma muaat towaturia. 18 Iaau waraaut muaat ma ra kum ninunuk bi: Muaat a kul a goled taang, baa di aa tun agomgom taai u ra nguan, kupi muaat a tadaaru. Ma muaat a kul kaai in kabaang na maalu taang baa muaat a gopi, ma muaat a gop baat muaat mai ko ra numuaat wawirwir, maa muaat towaturia ku. Ma muaat a kul a marasin taang ma muaat a ungi u ra ruin kiok na mataamuaat, kupi muaat a babo wakaak.

19 Diat baa iaau maari diat, iaau laana taar a dekdek na pirpir karom diat ma iaau laana watakado diat. Io, muaat a tawaangun ma muaat a nukpuku. 20 Baboi, iaau tur naa ra bonanaaka ma iaau pipidik. Baa te in walangoro in ingaang ma in paapa aara a bonanaaka, ang ruk karomi, ma mir a wangaan ungaai.

21 Ia baa a tena niuwia, ang mulaaot paai kupi mir a ki ungaai u ra nung kiki na king, welaar ma iaau a tena niuwia, ma iaau ki ungaai ma Tamaang u ra nuna kiki na king.

22 Ia baa in talingaana, i koina baa in walangoro a pirpir baa a Takado na Nion i piri karom a taara na nurnur.”

Copyright information for `RAI