Revelation of John 4

A lotu inaanga u ra maawa

Io, namur, baa iaau bababo iaau babo paa a balbalaat ia tapaapa inaanga u ra maawa. Ma in ingaan ia baa iaau aa walangoro muga taai, baa i pirpir karom iaau welaar ma in tawuru, i piri naa, “Waan tato urin, ang waiaa ta ui u ra kum utnaa baa diat a waan paat namur.” Io, iaau teng maut ma ra Takado na Nion. Ma namuga taang, iaau babo a kiki na king inaanga u ra maawa, ma raa i ki taau uni. Ma ia baa i ki taau u ra kiki na king maa, i baarabaara welaar ma ra ru ngaatngaat na waat di waatung diaar naa iaaspaar ma kaarnelian. Ma in tinaagagol i tur lili paa a kiki na king, i baarabaara welaar ma ra ngaatngaat na waat di waatungi ma emiraaled. Ma 24 na kiki na king diat tur lili a kiki na king maa, ma 24 na mukmuga kuraa diat ki taau un diat. Diat mong ma ra kum kabaang na maalu, ma u ra kum lorindiat diat ung a kum kaaeng na king baa di paami ko ra goled. Ma in mamame, a pakpagur ma ra rurunga, ditul waan paat ko ra kiki na king. Ma namuga naa ra kiki na king 7 na laam kuaa diat kupkup ma. Diat maa a 7 na nion God. Matira kaai naa ra kiki na king, raa utnaa i babo welaar ma ra pakaana taai baa di paami ko ra galaas, ma i kaapakaapa aakit.

Waat na lalaaun na wawaki diat tur lili a kiki na king, a panpanindiat i teng ma ra kum kiok na mataandiat namuga ma namur taan diat.
A mugaana lalaaun na wawaki i welaar ma ra laaion, a werudi i welaar ma ra bulumakaau, a wetuldi a mataana i welaar ut ma ra muaana, a wewaatdi i welaar ma ra manigulaai baa i rowo. A waat na lalaaun na wawaki mi, raaraa kon diat 6 na bibiaana, ma a kum kiok na mataandiat i teng u ra panpanindiat, ma natudaangi ra kum bibiaandiat utkaai. U ra marum ma ra mage, pa diat ngo ma ra wawaatung u ra pirpir lenbi,

“I gomgom, i gomgom, i gomgom,
A Tadaaru God, ia baa i dekdek aakit,
ia baa i lalaaun namuga, i lalaaun mi ma in lalaaun namur.”
Ia baa i ki u ra kiki na king, baa in lalaaun takum pa in raap ma pa in raap, waat na lalaaun na wawaki mi diat wangaala paai, diat rui ma diat waatung wakaak karomi. A pakpakaana bung raap baa diat paami lenmi, 10 io, 24 na mukmuga kaai diat puka ruru namataan ia baa i ki u ra kiki na king, ia baa i lalaaun takum pa in raap ma pa in raap, ma diat lotu karomi. Diat rakaan wa anundiat kum kaaeng na king ma diat ung taai namuga naa ra kiki na king ma diat piri lenbi,

11 “Anumiaat Tadaaru ma anumiaat God,
i takado aakit baa din wangaala pa ui ma din ru ui,
ma i takado aakit baa un paam akoto a dekdek.
Maa ui, u waki a kum utnaa raap.
U waki diat u ra num nemnem ut,
ma diat lalaaun ku kon ui.”
Copyright information for `RAI