Revelation of John 6

A Naat na Sip i wawaaka wa a kum bulit

Iaau baboi baa a Naat na Sip i wawaaka wa a mugaana bulit kon 7 na bulit kuraa u ra buk. Iaau walangoro raa ko ra waat na lalaaun na wawaki i wewataai ma ra in ingaana i welaar ma ra pakpagur lenbi, “Waan urin!” Ma baa iaau bababo, iaau babo paa a kabaang na os namuga taang. Ma ia baa i ki nate uni, i paam paa a panpanaak na wineium, ma di taar taa in kaaeng na king taana. I waan ma ra dekdek kupi in uwia paa a wineium.

Baa a Naat na Sip i wawaaka wa a weru bulit, iaau walangoro a weru lalaaun na wawaki i piri naa, “Waan urin!” Raa os bulung i waan paat i taar aakit. Ma ia baa i ki nate uni di taar taa a dekdek taana kupi in rakaan wa a maalmaal ko ra rakrakaan buaal, ma a taara diat a aak doko wetwetalaai diat. Ma di taar taa ina ngaala na liwan na wineium taana.

Baa a Naat na Sip i wawaaka wa a wetula bulit, iaau walangoro a wetula lalaaun na wawaki i piri naa, “Waan urin!” Baa iaau bababo, iaau babo paa a marut na os namuga taang. Ma ia baa i ki nate uni, u ra limaana i paam paa a utnaa baa di laana walwalaar a kum mawaat mai. Iaau walangoro raa utnaa i welaar ma in ingaan raa naliwan naa ra waat na lalaaun na wawaki i piri naa, “A mataa ra utnaa in ngaala aakit. Din kul raa kilogrem na wit ma raa denaaria,
(6:6) Raa denaaria i welaar ma ra wedok anun raa muaana un raa bung na pinapaam.
ma din kul tula kilogrem na baali
(6:6) Ruin mangaana wali baa di paam a palawaa ko ra waindiaar, a wit ma ra baali. A wit i koina taa ra baali.
kaai ma raa denaaria. Iaku koku a wel na oliwa ma ra waain i ngaala a mataandiaar.”

Baa a Naat na Sip i wawaaka wa a wewaat na bulit, iaau walangoro in ingaa ra wewaat na lalaaun na wawaki i piri naa, “Waan urin!” Baa iaau bababo, iaau babo paa a kabu na os namuga taang. Ma ia baa i ki nate uni a iaana A Minaat. Edes, a taamaan na nion, i murmur marawaai karomi. Di taar taa a dekdek taan diaar kupi diaar a naagagon un raa pakaan kon waat na pakaana ko ra rakrakaan buaal, kupi diaar a aak doko diat u ra wineium, ma ra minolo, ma ra kum aakaina malaapaang, ma ra kum lomlom na wewagua kaai taanga u ra rakrakaan buaal.

Baa a Naat na Sip i wawaaka wa a welima na bulit, iaau babo a niondiat baa di aa aak doko wa diat, kabina baa diat murmur ot paa a pirpir anun God ma diat wewapua uni. Iaau babo diat natudaangi ra luwu na tuntun wetabaar. 10 Diat kulkulaai ma ra kum ngaala na ingaandiat lenbi, “A Ngaala na Tadaaru, ui u gomgom ma u lingtatuna. Unaangaian ma un naagagon baalu paa a gaapimiaat karom diat baa diat ki u ra rakrakaan buaal?” 11 Io, di taar taa a kum kabaang na maalu taan diat raap. Ma di wapua diat naa, diat a ki kinalik paa balet, tuk baa din aak doko diat kaai baa diat papaam ungaai ma diat u ra Koina Wewapua, ma ra kum tateindiat u ra nurnur. Din aak doko diat welaar ma diat baa di aa aak doko muga wa diat, tuk a nilulukindiat in ot.

12 Iaau baboi baa a Naat na Sip i wawaaka wa a we-6 na bulit. A ngaala na guria i tataang dekdek aakit, in mataana mage i marut maku welaar ma ra in marut na maalu na tinobo baa di paami ma ra weu na me, ma ra kalaang i taar welaar ma ra gaap. 13 Ma ra kum naangnaang inaanga nate u ra baakut diat puka pari u ra rakrakaan buaal, welaar ma ra kum kako ra waina fig baa diat puka pari u ra dekdek na dadaip baa i ip wa diat ko ra in diwaaina. 14 Ma ra baakut kaai i panaai ku welaar ma ra maat baa di pipini. Ma ra kum taangaai ma ra kum lolo diat kakaraai paa ko ra kum ngaiaandiat.

15 Io, a kum king taanga u ra rakrakaan buaal ma ra kum ngaala na mukmuga, a kum mukmuga anu ra kum tena wineium, diat baa diat tadaaru ma ra kum wuwuwung, a kum tena dekdek, a kum wilawilaau ma diat baa wakir a kum wilawilaau, diat raap diat paraau u ra kum babaang na waat, ma naliwan naa ra kum ngaalangaala na waatwaat u ra kum taangaai. 16 Ma diat kulkulaai karom a kum ngaalangaala na waat ma ra kum taangaai naa, “Muaat a puka baat pa miaat, ma muaat a walipa baat miaat ko ra mataan ia baa i ki u ra kiki na king, ma ko ra kaankaan anu ra Naat na Sip! 17 Maa anundiaar ngaala na bung na kaankaan ia waan paat, ma woi maa in tur laar paai namuga taan diaar?”

Copyright information for `RAI