Revelation of John 7

Di wakilang taa 144 na aarip ko ra kum wuna taara Israael

Baa a kum utnaa mi i raap, iaau babo waat na aangelo diat tur un waat na mataana dadaip u ra rakrakaan buaal. Diat paam baat paa waat na mataana dadaip kupi koku diat ip a buaal, a pakaana taai, ma ra kum diwaai. Iaau babo paa raa aangelo bulung i waan paat ko ra mataana taubaar i paam paa a wakilang anun God, ia baa a lalaaunina. I wewataai ma ina ngaala na ingaana karom waat na aangelo baa di aa taar taa a dekdek taan diat kupi diat a baanaakaka a buaal ma ra pakaana taai. I piri lenbi, “Koku muaat baanaakaka a buaal, a pakaana taai ma ra kum diwaai, tuk baa miaat aa ung taa a wakilang u ra kum maari ra kum tultul anu ra nundaat God.” Iaau walangoro a nilulukindiat baa di aa wakilang ta diat, bari diat: 144 na aarip ko ra kum wunwuna taara Israael raap.

Di aa wakilang taa 12 aarip ko ra wuna taara anun Iuda,
12 aarip ko ra wuna taara anun Ruben,
12 aarip ko ra wuna taara anun Gaad,
12 aarip ko ra wuna taara anun Aaser,
12 aarip ko ra wuna taara anun Naaptaali,
12 aarip ko ra wuna taara anun Maanaase,
12 aarip ko ra wuna taara anun Simion,
12 aarip ko ra wuna taara anun Lewi,
12 aarip ko ra wuna taara anun Isaakaar,
12 aarip ko ra wuna taara anun Sebulon,
12 aarip ko ra wuna taara anun Iosep,
12 aarip ko ra wuna taara anun Beniaamin.

A kor na taara diat lotu karom God

Namur taa ra kum utnaa mi iaau bababo, ma iaau babo paa a ngaala na kor na taara baa pa te in luk laar pa diat. A taara ko ra kum wunwuna mataanitu raap, a taara ko ra kum wunwuna taara raap, a taara ko ra kum taamtaamaan raap ma ra taara ko ra kum aalawur mangaana pirpir raap, diat tur namuga taa ra kiki na king ma ra Naat na Sip. Diat mong ma ra kum kabaang na maalu, ma diat paam paa a kum turun na baaibaai. 10 Diat kulkulaai ma ra kum ngaala na ingaandiat lenbi,

“A warwalaaun anu ra nundaat God,
ia baa i ki u ra kiki na king
ma anu ra Naat na Sip kaai.”
11 A kum aangelo raap diat tur lili paa a kiki na king ma a kum mukmuga ma waat na lalaaun na wawaki. Diat puka ruru ma ra mataandiat unapia namuga taa ra kiki na king, ma diat lotu karom God, 12 diat piri naa,

“Maia!
Daat a pir walaawa paa anundaat God, daat a wangaala paai, daat a waatung wakaak karomi ma daat a rui.
I paam akoto a manaana, a dekdek ma ra niongor
pa in raap, ma pa in raap.
Aamen!”
13 Io, raa ko ra kum mukmuga i tiri iaau naa, “Woi diat mi diat mong ma ra kum kabaang na maalu, ma diat waan taangawaai?” 14 Iaau baalui naa, “Tadaaru, ui ut u nunurai.” Ma i piri taang naa, “Diat mi, diat baa diat aa lalaaun pilaa ko ra ngaala na kinadik baa i manong diat, ma diat aa gi kapkabaang paa anundiat kum maalu ma ra gaap i ra Naat na Sip. 15 Io, lenmaa,

diat turtur namuga naa ra kiki na king anun God,
diat papaam karomi u ra nuna ruma na wetabaar
u ra mage ma ra marum.
Ma ia baa i ki u ra kiki na king in burung baat diat ma ra nuna ruma na sel kupi diat a ki ungaai mai.
16 Pain diat a molo,
ma pain diat a maruk balet ma.
Ma in mataana mage pa in baanaakaka diat,
ma pa ta utnaa kaai in raang aakaka diat.
17 Kabina maa a Naat na Sip baa i ki naliwan u ra kiki na king, ia anundiat tena baboura.
In muga diat kup a kum mataana daanim, a kum palaa na lalaaun.
Ma God in upa wa a kum lur na mataandiat raap.”
Copyright information for `RAI